Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı da tazminatın belirlenmesi sırasında manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını sıfatını işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alması gerekir.

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/5111
K. 2018/958
T. 15.2.2018

ÖZET : Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak gösterilmelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, bir ceza olmadığı gibi mal varlığını hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Mahkemece uygun bir tazminata hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 28/08/2014 gününde verilen dilekçeyle yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıya dayalı manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 05/10/2017 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- ) Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

a- ) Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; … isimli internet sitesinde 22/08/2014 tarihinde yayınlanan, “… hakkında bomba iddia! … başlıklı haberle müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu, haberin gerçek olmadığını belirterek, manevi tazminat isteminde bulunmuştur.Davalı, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.Mahkemece, Dairemizin 15/03/2016 gün, 2015/4969 esas, 2016/3338 karar sayılı bozma ilamına uyularak, gerçekliği kanıtlanamamış olan yayın sebebiyle davacının hedef gösterildiği, haberin basın özgürlüğü sınırlarını aştığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi uyarınca; kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak gösterilmelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığını hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar , mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.Mahkemece verilen davanın reddine dair ilk kararın temyizi üzerine Dairemizin 15/03/2016 gün, 2015/4969 esas, 2016/3338 karar sayılı bozma ilamında; uygun bir tazminata hükmedilmesi gerektiği, davalı tarafından davacının düzeltme metninin yayınlanmış olmasının, davanın reddi gerekçesi olmayıp, manevi tazminatın miktarının tespitinde gözetilmesi gereken bir konu olduğu belirtilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak karar verilmiş ise de; olayın gelişimi, olay tarihi ile yukarda açıklanan ilkeler gözetildiğinde, davacı yararına hüküm altına alınan manevi tazminat fazladır. Davacı yararına daha alt düzeyde manevi tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru değildir. Bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

b- ) Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen ilgilinin tüzel kişiliği bulunmadığı gözetilerek, hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, bu hususta bir değerlendirme yapılmamış olması da bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın, yukarda ( 2-a-b ) numaralı bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ( 1 ) numaralı bentte gösterilen sebeplerle reddine ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 15.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: kazanci.com.tr

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir