Yargıtay suça sürüklenen çocuklar için uygulanacak yaptırımların yaşlarıyla orantılı olması gerektiğine karar verdi.

 

Yargıtay 18. Ceza Dairesi        

2015/17228 E.

2016/4234 K.

07/03/2016

 

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, daha önce sorguları yapılan suça sürüklenen çocuklar için yargılamanın yeniden başlaması üzerine, adresleri araştırılarak dinlenmeleri konusunda işlemlerin yerine getirildiğinin, usulüne uygun biçimde tebligatların yapıldığının, duruşmaya katılanların dinlendiğinin ve bütün suça sürüklenen çocukların müdafileri tarafından duruşmada temsil edildiklerinin anlaşılması karşısında, tebliğnamedeki bu hususa ilişkin bozma gerekçesine iştirak edilmemiş, başkaca nedenler de yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Ülkemizin de tarafı bulunduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de işaret edildiği üzere, “Bir çocuk suça itilmişse ona uygulanacak yaptırım, yaşına ve gelişimine uygun, onun eğitimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.” somut olayda her biri öğrenim çağında bulunan suça sürüklenen çocukların, yaşlarına göre “çocuk işçi” veya “genç işçi” kategorisine girmelerine neden olan, bu yapılarına göre bir bölümünün çalıştırılmalarının dahi mümkün olmadığı “ağır ve tehlikeli iş” niteliğindeki ağaç bakım ve onarım işleriyle yükümlendirilmelerinin, Anayasa’nın 40 ve 41. maddeleriyle, Çocuk Hakları Sözleşmesiyle kabul edilen “gelişme hakkı ve sağlığı” ve “öğrenimini tam yapma” ilkelerine aykırı olduğu, bu nedenle hükmün açıklanmasına karar verilmeden önce, bu hususta bir değerlendirme yapılarak, yükümlülüğün kaldırılması ya da suça sürüklenen çocukların yaşlarına uygun başka bir yükümlülükle değiştirilmesi gerekirken, denetimli serbestliğin koşullarına uymadıkları gerekçesiyle suça sürüklenen çocuklar hakkındaki hükümlerin açıklanmasına karar verilmesi,
2- Daha önce hapis cezasından mahkûmiyetleri bulunmayan suça sürüklenen çocuklar hakkındaki hapis cezalarının, CMK’nın 231/11. ve TCK’nın 50/3. maddesi gereğince, TCK’nın 50/1. maddesindeki seçenek tedbirlerden birine çevrilmesinde zorunluluk olduğunun gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve suça sürüklenen çocuklar …, …, …, … ve … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07/03/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir