Yargıtay, dosyaların UYAP ortamında temyize gönderilmesinde izlenecek yöntemi belirledi

YARGITAY

20. Hukuk Dairesi         

2017/8207 Esas 

2019/934 Karar

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ           :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 30.12.2013 tarih 9919 sayılı yazıları ile temyiz incelemesi için dosyaların fiziki olarak değil, dosyadaki bütün belgelerin yerel mahkemece taranarak sisteme aktarılacağı ve bu şekilde dosyanın elektronik ortamda Yargıtay’a gönderileceği, temyiz incelemesinin de elektronik ortamda yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Elektronik ortamdan Dairemize gönderilen temyize konu yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasının UYAP ortamında yapılan temyiz incelemesinde:

Mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi davasının yapılan yargılamasında mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hüküm temyizi üzerine dosyanın fiziki olarak temyiz incelemesinin yapılması için Yargıtay’a gönderildiği, yapılan temyiz incelemesi sonunda kapatılan 18. Hukuk Dairesinin 31.05.2016 tarih ve 2015/11632 E- 2016/8785 K. sayılı ilamı ile hükmün bozulmasına karar verildiği, mahkemece bozma ilamına karşı direnme kararı verildi, dava dosyası içindeki bütün bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarılmadığı anlaşılmaktadır. 

Sağlıklı bir temyiz incelemesinin yapılabilmesi dosyadaki bütün belgelerin mahkemece taranarak UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür. Temyize konu dosyada bulunan bir kısım evrakın elektronik ortamda bulunmaması ve türüne uygun okunaklı şekilde taranmaması halinde temyiz incelemesinin yapılması mümkün değildir.

İncelenmesi gereken;

Bozma ilamına konu edilen dava konusu anataşınmaza ait tüm bağımsız bölümleri gösterir tapu kayıtları ve yönetim planının, anataşınmaza ait mimari proje ile varsa tadilat projelerinin taranmadığı ve elektronik ortamda gönderilen dosya içerisinde bulunmadığı gibi mahkeme tarafından direnme kararına esas alınan ve bozma ilamından sonra tapu müdürlüğünden getirtildiği belirtilen anataşınmaza ait tüm bağımsız bölümleri gösterir tapu kayıtlarının da elektronik dosya içerisinde bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca, dosyanın incelemeye elverişli bir düzen ve sistematik içinde olmadığı, bazı belgelerin UYAP ortamındaki adı ile içeriğinin farklı olduğu, dosyada taranması gereken evrakın niteliği de dikkate alındığında dosyanın bu haliyle elektronik ortamda incelemesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dosya içerisine alınması,

Ayrıca, dava dosyasının, 6100 sayılı Kanunun 302/…. maddesi ve Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 203. maddesi uyarınca tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi listesine bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda değinilen eksikliklerin giderilmesi için dosyanın YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE 12/02/2019 günü oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:Hukukmedeniyeti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir