Yargıtay davacı defterlerinin tek başına iddianın kanıtı olamayacağına karar verdi.

 

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2016/13758
Karar No: 2017/8100
Karar Tarihi:20.12.2017

ÖZET: Dava, satış ilişkisinde alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Kural olarak satıcı mal teslimini kanıtlamak zorundadır. Davacının belgeyle doğrulanmayan defter kayıtları kendisi lehine delil olarak kabul edilemez. Mahkemece davacı defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişiye davalı defterlerinin yerinde inceleme yapılması yetkisi verildiği halde bilirkişi tarafından yerinde inceleme yapılmadan, davalı tarafça defter sunulmadığından bahisle davalı defterleri incelenememiş, mahkemece de davacı defterlerindeki alacak kaydı ve ödemeler gözetilerek hüküm kurulmuştur. Davacı defterlerinin tek başına iddianın kanıtı olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Davacının teslime dair yazılı belgeleri varsa değerlendirilip, bu hususta yeterli araştırma ve inceleme yapılmak ve davalı defterleri üzerinde yerinde inceleme yaptırılması suretiyle deliller eksiksiz olarak toplandıktan sonra hep birlikte değerlendirilip, varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, taraflar arasındaki anlaşma çerçevesinde müvekkili şirketin, davalının talep, bildirim ve direktifi doğrultusunda davalının anlaşmalı olduğu yerlere otomotiv yedek parçalarının gönderildiğini, 2013 yılı ortalarında cari hesap önelinde bakiye gözüken bedelin davalı şirket tarafından ödenmediğinin tespit edildiğini, cari hesap alacağının tahsili için icra takibi başlatıldığını, davalı borçlunun haksız olarak takibe itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptalini ve %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili , davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece,toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı ile davalı arasında ticari ilişki bulunduğu, davacının usulüne uygun ticari defterlerine göre davalıdan 74.420,54 TL alacaklı olduğu, taleple bağlı kalınarak takip tarihi itibariyle 66.378,54 TL alacağının olduğu, davalının defter ve kayıtlarını bilirkişi incelemesi için ibraz etmediği, temerrüdün ise öncesinde ihtar olmadığı için takip tarihi ile başladığı, alacak likit olduğundan davacının icra inkar tazminatı talebinin de yerinde bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, %20 icra inkar tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, satış ilişkisinde alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.Kural olarak satıcı mal teslimini kanıtlamak zorundadır.Davacının belgeyle doğrulanmayan defter kayıtları kendisi lehine delil olarak kabul edilemez. Mahkemece davacı defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişiye davalı defterlerinin yerinde inceleme yapılması yetkisi verildiği halde bilirkişi tarafından yerinde inceleme yapılmadan, davalı tarafça defter sunulmadığından bahisle davalı defterleri incelenememiş, mahkemece de davacı defterlerindeki alacak kaydı ve ödemeler gözetilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.Davacı defterlerinin tek başına iddianın kanıtı olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Davacının teslime dair yazılı belgeleri varsa değerlendirilip,bu hususta yeterli araştırma ve inceleme yapılmak ve davalı defterleri üzerinde yerinde inceleme yaptırılması suretiyle deliller eksiksiz olarak toplandıktan sonra hep birlikte değerlendirilip, varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA,peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 20.12.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Kararara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir