Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemizin ihtiyacı olan uzman veteriner hekimleri yetiştirmek amacıyla düzenlenecek uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulunun yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; veteriner hekimliği alanında uzmanlık eğitiminin verilmesi, uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu ile veteriner hekimliği alanında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kurumları ve uzmanlık eğitimi ile ilgili program ve kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 7 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan komisyonu: Bu Yönetmelikte tanımlanan uzmanlık dalları için; öğretim üyesi ve/veya uzman veteriner hekimlerden oluşan komisyonları,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

d) Çekirdek eğitim müfredatı: Bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için programların içermesi ve uygulaması gereken ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş asgari eğitim, öğretim ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metni,

e) Çizelge: Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Dalları ve Eğitim Süreleri başlıklı Ek-1’de yer alan çizelgeyi,

f) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,

g) Enstitü: 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listede yer alan, gıda, yem, hayvancılık ve hayvan sağlığı konularında faaliyet gösteren kurumlar ile 2547 sayılı Kanun hükümlerince lisansüstü, eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarını,

ğ) Fakülte: Veteriner fakültelerini,

h) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her program için çekirdek eğitim müfredatını da içeren, Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş o programa özgü eğitimi ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metni,

ı) Kurul: Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulunu,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimine yönelik uygulamalar yönünden sahip olması gereken iş ve işlem çeşitliliğini,

k) Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonksiyonel yapıyı,

l) Program standardı: Bir programın içinde yer alması gereken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,

m) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içinde, kendi dalı dışında Kurul tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi,

n) Sınav jürisi: Uzmanlık eğitimi bitirme sınavını düzenlemek ve uygulamak amacıyla oluşturulan komisyonu,

o) Uzman: Çizelgede yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,

ö) Uzman adayı: Uzmanlık eğitimine giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de veteriner hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olan veteriner hekimleri,

p) Uzman eğitici danışmanı: Uzman adaylarının nitelikli yetişmesi ile uzmanlık eğitimi çalışmalarına rehberlik eden, uzmanlık eğitiminin koordinasyonunda yetki ve sorumluluğa sahip, öğretim üyesi veya ilgili dalda doktor ve uzman unvanına sahip veteriner hekimleri,

r) Uzmanlık eğitim programı: Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim standardını da içeren, çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış ve Kurul tarafından belirlenen eğitim programını,

s) Uzmanlık kurumu: Kurul tarafından uzmanlık eğitimi vermek üzere yetkilendirilen kurum ve kuruluşları,

ş) Uzmanlık kurum sorumlusu: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğiticiyi,

t) Uzmanlık öğrencisi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre veteriner hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavını kazanmış ve uzmanlık programına yerleştirilmiş veteriner hekimi,

u) VUS: Veteriner hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavını,

ü) VUTS: Veteriner Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu

Kurulun oluşumu ve çalışma esasları

MADDE 5 – (1) Kurul aşağıda belirlenen asıl üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık hizmet birimlerinden I. Hukuk Müşaviri, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü ile Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı,

b) Bakanlık bünyesinde hayvancılık ve hayvan sağlığı konularında faaliyet gösteren enstitülerden Bakan tarafından belirlenen, veteriner hekim laboratuvar şefi unvanına sahip bir üye,

c) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından YÖK tarafından seçilen beş üye ve YÖK tarafından seçilen bir Veteriner Fakültesi Dekanı,

ç) Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından belirlenen bir üye.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sayılan üyeler için;

a) Bu Yönetmelikte tanımlanan uzman veya doktor düzeyinde akademik unvana sahip veteriner hekim olma şartı aranır.

b) Uzmanlık kurumları, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

c) Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yürütülür. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

(4) Kurul, Müsteşarın daveti üzerine, üyelerin en az üçte ikisinin iştiraki ile yılda en az iki kez toplanır. Kurul, üyelerden en az altısının yazılı teklifi üzerine olağanüstü toplanır.

(5) Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, uzmanlık kurumu yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararlar toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile alınır.

(6) Toplantı gündemi, Kurul Başkanınca işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre belirlenerek, sekretarya tarafından, düzenlenecek toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir. Gündemde, toplantının yapılacağı gün ve saat ile Kurulda görüşülecek konular ve bunların akış sırası belirtilir. Tamamlanamayan gündem maddeleri bir sonraki gündemde öncelikle görüşülür. Ancak gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması halinde, Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Kurul kararı ile toplantı gündeminde değişiklik yapılabilir.

(7) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya teslim edilir.

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Uzmanlık eğitimi verilecek dallar dikkate alınarak uluslararası geçerliliği olan kurum ve kuruluşlara göre eğitim verecek uzmanlık kurumlarını belirlemek ve yetkilendirmek, eğitim verme yeterliliğini kaybetmiş uzmanlık kurumlarının yetkisini iptal etmek,

b) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatı ve genişletilmiş eğitim müfredatına göre uygulama alanları ile temel görev ve yetkilerinin çerçevesini belirlemek,

c) Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanacak uzmanlık eğitim programını belirlemek üzere alan komisyonlarını kurmak ve bu komisyonlar tarafından teklif edilen uzmanlık eğitim programlarını onaylamak, alan komisyonlarının teklifleri doğrultusunda belirlenen uzmanlık dallarının eğitim müfredatlarını değerlendirmek ve çekirdek eğitim müfredatı ile genişletilmiş eğitim müfredatlarını ilan etmek,

ç) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hakkında karar vermek,

d) Çekirdek ve genişletilmiş müfredat çalışmalarını tamamlamak ve uzmanlık eğitim dallarına yönelik olarak standart bir kılavuz hazırlamak,

e) Programların,  uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim standartlarına uygunluğunu takip etmek,

f) Veteriner hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilecek dalları, uzmanlık dalı için ülke ihtiyacına göre yetki verilen uzmanlık kurumlarının programlarına ait kontenjanları, VUS başvuru şartlarını ve zamanını belirleyerek ilan edilmek üzere ÖSYM’ye bildirmek,

g) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve bilimsel değerlendirmesini yapacak olan uzmanlık kurumlarını belirlemek,

ğ) Uzman veteriner hekimlerin asgari görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

h) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek, yapılan takipler sonucunda eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları karara bağlamak,

ı) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak,

i) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirilmesine yönelik temel prensipler belirlemek, karara bağlamak,

j) Uzmanlık eğitimi bitirme sınavı usul ve esaslarını belirlemek,

k) Uzmanlık eğitimi bitirme sınavını düzenlemek ve uygulamak amacıyla uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek,

l) Mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaların yeterliliğini uluslararası standartlar çerçevesinde takip etmek,

m) Uluslararası alanda tanınmış uzmanlık eğitimi veren kurumların belirlediği uzmanlık alanlarının eğitim müfredatları ile sınav usul ve esaslarını takip etmek,

n) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek,

o) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek,

ö) Uzmanların veteriner hekimliğindeki gelişmeleri takip etmelerini sağlayan inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

p) Aynı Kurum içinde veya birden fazla Kurum arasında yapılacak protokol ile oluşturulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek,

r) Bu Yönetmelik ile açıkça düzenlenmeyen durumların ve ihtilaflı konuların çözüm esaslarını belirlemek ve karar almak.

Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi

MADDE 7 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay önce kurumlardan asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini, Bakanlığın talep yazısının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir.

(2) Kurul toplantılarına geçerli mazereti olmadan bir yıl içinde iki kez katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer.

(3) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir yedek üyeyi Bakanlığa bildirir.

(4) Herhangi bir sebeple asıl ve yedek üyeliğin boşaldığı durumlarda, bir ay içinde Bakanlığa bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeliği o dönem için düşer ve çalışmalarda dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alan Komisyonu, Akademik Komisyon, Programlar ve Eğiticiler

Alan komisyonlarının oluşturulması

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen uzmanlık alanları için Kurul tarafından en az beş en fazla dokuz kişilik alan komisyonları oluşturulur. Alan komisyonu üyeleri, fakültelerde öğretim üyesi, enstitülerde doktorasını tamamlamış veya uzmanlık belgesine sahip veteriner hekim laboratuvar şefleri arasından belirlenir. Alan komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Görev süresi sona eren alan komisyonu üyeleri için; Kurul, en az üç ay önce Veteriner Fakülteleri ve Enstitülerden asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini, Kurulun talep yazısının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Kurula bildirir.

(3) Herhangi bir nedenle asıl ve yedek üyeliğin boşaldığı durumlarda, bir ay içinde Kurula bildirim yapılmadığı takdirde alan komisyonundaki üyelik o dönem için düşer ve Kurul çalışmalarına katılamaz.

Alan komisyonlarının görevleri

MADDE 9 – (1) Alan komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) İlgili alanın uzmanlık eğitim programlarını, uluslararası standartları göz önünde bulundurarak hazırlamak, uzmanlık kurumlarının yetkilendirilmesi çalışmaları ile uzmanlık bitirme sınavı usul ve esaslarını belirleyerek Kurulun onayına sunmak.

b) Uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin uzmanlık eğitim programı esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek, değerlendirmek ve raporla Kurula bildirmek.

c) Alanı ile ilgili yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek.

ç) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların denkliklerinin hazırlık çalışmalarını yaparak Kurulun onayına sunmak.

d) Ülke ihtiyaçları doğrultusunda yeni uzmanlık dallarının açılması ile ilgili görüş bildirmek ve görüşünü Kurula sunmak.

e) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirilmesine yönelik temel prensipleri belirlemek üzere Kurula teklif etmek.

f) Bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek üzere Kurula teklif etmek.

Akademik komisyon ve görevleri

MADDE 10 – (1) Uzmanlık kurumları; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması amacıyla uzmanlık eğitimini kendi oluşturduğu akademik komisyon aracılığıyla düzenler ve koordine eder.

(2) Akademik komisyon, uzmanlık kurum sorumlusu başkanlığında ilgili programdaki eğiticilerden ve uzmanlık kurum sorumlusunun belirleyeceği en az bir uzmanlık öğrencisinden oluşur.

(3) Akademik komisyon, uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatlarını oluşturur ve Kurula bildirir.

Programlar

MADDE 11 – (1) Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarını da içeren çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatını karşılayacak şekilde olmak zorundadır.

(2) Uzmanlık kurum sorumlusu, lisans eğitimini veteriner hekimliği alanında yapmış ve ilgili uzmanlık dalındaki eğiticiler arasından kurum üst yöneticisi tarafından belirlenir.

(3) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda uzmanlık kurum sorumlusu, kurumlar arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(4) Kurul tarafından belirlenen uzmanlık öğrenci kontenjanlarına göre uzmanlık eğitim kurumları her bir program için eğitici, mekan-donanım ve portföy bilgisi ve uygulanmakta olan müfredat konularında gerekli altyapı çalışmalarını yapar.

Programların denetimi

MADDE 12 – (1) Programlar, çekirdek eğitim müfredatları ve standartlarına uygunlukları yönünden, en az beş yılda bir Kurul tarafından yerinde veya Kurul tarafından oluşturulacak denetleme komisyonlarınca denetlenir. Bu denetim dışında Fakülteler eğitim verdikleri programlarıyla ilgili özdeğerlendirmelerini yıllık olarak Ocak ayı içinde VUTS üzerinden Kurula sunarlar. Özdeğerlendirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar, Kurul tarafından raporun teslimini takiben üç ay içinde öncelikle denetlenir. Özdeğerlendirme raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programların belirlenen eksiklikleri 6 ay içinde tamamlaması şarttır. Özdeğerlendirmede eksiklik saptanan programlar için uzmanlık öğrencisi kontenjan planlaması o yıl için yapılmaz.

(2) Denetimlerden önce program tarafından 20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve bu form denetleme komisyonu tarafından hazırlanan rapora eklenir.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından uzmanlık kurumlarına uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde uzmanlık kurumunun o program için eğitim yetkisi kaldırılır.

(4) Uzmanlık kurumları, eğitim yetkisi kaldırılan programlara ilişkin eksiklikleri giderdikten sonra, eğitim yetkisini tekrar almak üzere Kurula başvurabilirler.

Eğitici

MADDE 13 – (1) Fakültelerde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda uzman olan ya da Kurul kararı ile eğiticilik hakkı kazanmış olan profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar tarafından verilir.

(2) Profesör, doçent veya yardımcı doçent unvanı olmayan uzman veteriner hekimler ile fakültedeki ilgili alanda eğitici niteliğini haiz olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Dalları, Adaylar, Sınav, Eğitim ve Uzmanlık Kurumu

Uzmanlık dalları

MADDE 14 – (1) Uzmanlık kurumları, her sınav döneminde Çizelgede yer alan uzmanlık dallarından açılmasını istedikleri uzmanlık dalı ve öğrenci kontenjanlarını YÖK’ün görüşünü de alarak Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak uzmanlık dalları ve öğrenci kontenjanlarını kurum ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir.

(2) Bildirilen uzmanlık dalları ve öğrenci kontenjanları sınav tarihinden en az iki ay önce Bakanlık ve/veya ÖSYM internet sitesinde ilan edilir.

Uzman adaylarında aranan şartlar

MADDE 15 – (1) Uzman adaylarında;

a) Türkiye’deki veteriner fakültelerinden mezun olmak veya yabancı ülkelerden alınmış ve YÖK tarafından denkliği verilmiş olan veteriner fakültesi diplomasına sahip olmak,

b) 6343 sayılı Kanunda belirtilen veteriner hekimlik yapabilme şartlarını haiz olmak,

c) VUS’a başvuru yapıldığı tarih itibariyle 5 yıllık geçerlilik süresi dolmamış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birisinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak veya ÖSYM tarafından uluslararası eşdeğer düzeyde geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavı

MADDE 16 – (1) VUS yılda en az bir defa, ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.

(2) Bakanlık ve/veya ÖSYM tarafından uzmanlık dalı, öğrenci kontenjanları ile uzmanlık kurumları internet sayfasında ilan edilir.

(3) ÖSYM her sınav ve yerleştirme dönemi için gerekli işlemleri içeren bir kılavuz hazırlayıp ilan eder.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavının sonuçları ve uzmanlık eğitimine başlama

MADDE 17 – (1) VUS sonuçlarına göre başarılı olan adaylar uzmanlık eğitimini almaya hak kazanan kişiler olarak belirlenir. Uzman adayları, uzmanlık eğitimi verilecek programlara VUS’ dan aldıkları puana göre, yapmış oldukları 5 (beş) tercih içinden, ÖSYM tarafından uzmanlık öğrencisi olarak yerleştirilirler.

(2) VUS puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde belirtene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde yabancı dil puanı en yüksek adaya ve yine eşitliğin olması halinde ise yaşı daha küçük olan adaya öncelik verilir.

(3) VUS sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan tebligat yerine geçer. VUS sonucunda başarılı olarak yerleştirilen adaylar, gerekli işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on beş iş günü içinde uzmanlık kurumlarına başvurur. Uzmanlık eğitimine başlama işlemleri altmış gün içinde tamamlanır.

(4) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken ayrılanlar veya bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların mazeretleri Kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumsuz olanlar bir yıl süre geçmeden tekrar VUS’a başvuramazlar.

(5) Adayların tercih etmemesi veya yerleştirilen adayların başvuru süresi içinde başvurmaması halinde boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün içinde ek yerleştirme yapılır.

(6) Programın bağlı olduğu eğitim kurumunun atama şartlarını taşımaksızın sınava girip yerleştirilmiş olanlar uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların uzmanlık eğitimine son verilir.

Uzmanlık kurumu

MADDE 18 – (1) Uzmanlık eğitimi, Kurul tarafından yetki verilen ve yeterli sayıda eğitici bildiren yükseköğretim kurumları ve enstitülerde yapılır.

(2) Uzmanlık eğitimini verecek kurumun uyması gereken usul ve esasların belirlenmesinde, veteriner hekimliği mesleği alanındaki uluslararası standartlar göz önünde bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık dalları, eğitim süreleri ve rotasyonlar

MADDE 19 – (1) Uzmanlık dalları ile eğitim süreleri Çizelgede belirtildiği şekildedir.

(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz.

(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bulunduğu uzmanlık kurumunda tamamlattırılması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğrencilerine uzman eğitici danışmanının ve yetkili kılınan uzmanlık eğitimi akademik komisyonunun uygun görüşü alınarak yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması sebebiyle müfredatın ve rotasyonların tamamlanamadığı durumlarda akademik komisyonca yurt dışında geçen süreyi aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(4) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitim süreleri tamamlandığında, rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı VUTS üzerinden değerlendirilir. İstenilen hedeflere ulaşıldığı hallerde rotasyon eğitiminde yeterlilik elde edilmiş olur; aksi durumda yetersizlik nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yetersizlik durumunda farklı bir uzmanlık kurumunda rotasyon eğitimi son kez tekrarlanır ve süresi uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Mazeret durumlarında Kurul onayı ile kayıt işlemi dondurulabilir. Kurul onayı ile yapılan kayıt dondurmalarla birlikte eğitim süresi toplam altı yılı geçemez.

(6) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon alanları ile ilgili gerekli eğitimi almış olmaları halinde o rotasyonları yapmış sayılırlar.

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Kurumlarda uzmanlık kurum sorumlusu tarafından, her uzmanlık öğrencisine uzmanlık eğitimine rehberlik edecek uzman eğitici danışmanı tayin edilir ve bu durum uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Eğitim kurumları, uzmanlık kurum sorumlusu koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir, sorumluluklar, mesleki gelişim, iletişim, deontoloji ve etik ile ilgili uyum programları düzenler.

(3) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan VUTS üzerinden yapılır. VUTS aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından onaylanan çekirdek eğitim müfredatı ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek VUTS’de ilan edilir.

b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim müfredatını da kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve VUTS’de ilan edilir.

c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için VUTS içinde genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi uzman eğitici danışmanı tarafından altı ayda bir kontrol edilir, varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara uzmanlık kurumu tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler VUTS içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.

ç) Uzman eğitici danışmanı kanaati: Uzmanlık kurumları bünyesindeki uzman eğitici danışmanları, altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini VUTS’ne kaydeder ve kaydedilen görüş ve kanaatler uzmanlık kurum sorumlusu tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme döneminin birden fazla uzman eğitici danışmanı yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen uzman eğitici danışmanı yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar uzmanlık kurum sorumlusu tarafından yazılı olarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin programı Kurulca değiştirilir. Programı değiştirilen uzmanlık öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir.

d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, uzman eğitici danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve VUTS’nde ilgili kısma işlenir.

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve VUTS’ne kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliği ile eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Uzmanlık kurum sorumlusu, bu değerlendirmelerin akademik komisyonda görüşülmesini sağlar.

f) Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan sürelerin takip edilebilmesi amacıyla uzmanlık kurum sorumlusu uzmanlık öğrencisinin bu sürelerinin VUTS’ndeki ilgili alana işlenmesini sağlar.

g) Denetim formu: Kurum ve programların denetiminde kullanılan formlar, Kurul tarafından hazırlanır ve VUTS içinde ayrılmış yerde yayımlanır.

ğ) Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Eğitim kapasitesi ve yeterliliğinin hesaplanabilmesi için her uzmanlık kurumu, programlarının eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her program için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasını sağlar.

Uzmanlık tezi ve değerlendirme

MADDE 21 – (1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur.

(2) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirilmesine yönelik prensipler Kurulca karara bağlanır.

(3) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk altı ayı içinde, Bakanlık öncelikleri ile ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı ve uygulamaya yönelik bir tez konusu ve tez danışmanı belirlenir.

(4) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce jüriye sunulmak üzere uzmanlık kurum sorumlusuna teslim edilir.

(5) Jüri, asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşur.

(6) Jüri en geç bir ay içinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile uzmanlık kurum sorumlusuna bildirir.

(7) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(8) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı uzmanlık kurumunda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir.

(9) Tez sürecinin uzmanlık eğitimi sürecini aksatacağı anlaşıldığında, akademik komisyon tarafından tez danışmanı veya tez danışmanı tarafından tez konusu değiştirilebilir.

Uzmanlık eğitiminde devamlılık ve uzmanlık kurumu değiştirme

MADDE 22 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynı uzmanlık eğitim programına devam edemezler.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken, yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden; uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıkları uzmanlık kurumundaki programın akademik komisyonunca kabul edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri uzmanlık eğitim programında tamamlamaları esastır. Ancak; programın sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde, programdaki uzmanlık öğrencileri uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere uzmanlık kurumları tarafından altı aya kadar görevlendirilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı hallerde Kurul tarafından altı aya kadar re’sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme süresi içinde ilgili programda gereken asgari nitelik ve standartlar oluşturulamadığı takdirde programlardaki uzmanlık öğrencisi Kurulun tespit edeceği programa, programın bağlı olduğu uzmanlık kurumunun mevzuatına uygun olarak nakledilir.

Uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Uzmanlık eğitim programının yürütülmesi için gerekli tüm fiziki alt yapı uzmanlık kurumu tarafından sağlanır.

(2) Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(3) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmaları ile uzmanlık alanı ile ilgili hizmet sunumunda görev alır, deontolojik etik ilke ve kurallara uyar.

(4) Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında hiçbir işte çalışamaz. Bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin Kurul tarafından ilgili uzmanlık kurumundan ilişiği kesilir.

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı

MADDE 24 – (1) Uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayıp, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmını tamamladığı ilgili uzman eğitici danışmanı tarafından onaylanan ve tezi kabul edilen uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Bitirme sınavına girmeye hak kazananlar, on beş gün içinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere uzmanlık kurumları tarafından VUTS’a kaydedilmek suretiyle bildirilir ve işlemleri tamamlananlar sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı,  VUTS’da ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.

(3) Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak kaydıyla, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğiticilerinden olmak üzere beş kişiden oluşur. Jürinin tamamı sınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(4) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anemnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında ise jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye, aday öğrenciye sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın çekirdek eğitim müfredatı çerçevesinde yöneltilir.

b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahaleler, laboratuvar, görüntüleme ile teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

(5) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir ve bu puanların ortalamaları alınır. Sorulan sorular,  alınan cevaplar ve ortalaması alınan puanlar kâtip üye tarafından Ek-2’de yer alan tutanaklara kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır.

(6) Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili uzmanlık kurumu vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

(7) Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içinde tekrar sınava alınır. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içinde iki sınav hakkı verilir. Bu sınavın yapılacağı uzmanlık kurumunu ve jüri üyelerini Kurul belirler. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin eğitimlerine bağlı hakları sona erer.

(8) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar ve mazeretler Kurul tarafından değerlendirilir.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması

MADDE 25 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;

a) Tezin kabul edilmiş olması,

b) Çizelgede belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,

c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili uzmanlık eğitimi akademik komisyonu tarafından onaylanmış bulunması,

ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,

şarttır.

Uzmanlık belgesinin düzenlenmesi ve tescili

MADDE 26 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları ve uzmanlığın tescili için gerekli olan belgeler, sınavdan sonra en geç on beş gün içinde sınav jürileri tarafından değerlendirilerek Kurula gönderilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almaya hak kazanan uzmanlık öğrencisinin belgesi Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlık yetkisinin kullanılması

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Yönetmelikten önceki mevzuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 2/8/1995 tarihli ve 22362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisnai yoldan uzmanlık belgesi verilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihinden önce veteriner hekimliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri halinde Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemine işlerlik kazandırılır. VUTS’ne işlerlik kazandırılıncaya kadar yapılacak iş ve işlemler Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir