Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vergi inceleme ve denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıt dışı ekonominin en aza indirilmesi ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması maksadıyla, hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak, Vergi Müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesini belirli kurallara bağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Vergi Müfettişleri hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

ç) Görev Puanı: 11/1/2016 tarihli ve 29590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğine göre içinde bulunulan takvim yılı hariç, elde edilen performans puanları toplamını,

d) Grup Başkanı: Grup Başkanlığı bulunan yerlerdeki Grup Başkanını,

e) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Grup Başkanlıklarını,

f) Performans Yönetmeliği: Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğini,

g) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişi ve Vergi Müfettişini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Görev yerlerinin belirlenmesi işlemlerinde, Grup Başkanlıklarındaki ihtiyaçların, hizmet gereklerinin ve Başkanlıkça belirlenecek kontenjanların göz önünde bulundurulması esastır.

(2) Görev yerlerinin belirlenmesi işlemleri görev puanı üstünlüğü esasına göre yapılır.

(3) Her ikisi de Vergi Müfettişi olan eşlerden meslek kıdemi az olan, meslek kıdemi fazla olana tabidir.

(4) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde belirtilen durumlar dışında, Vergi Müfettişleri isteğe bağlı yer değişikliğine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Görevlendirme İşlemleri

İsteğe bağlı görevlendirme

MADDE 6 – (1) Vergi Müfettişleri, görev yapmak istedikleri Grup Başkanlıklarını her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirir.

(2) Başkanlık, yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinin durumlarını, görev puanı üstünlüğü esasına göre ve belirlenen kontenjanlar dâhilinde inceler ve görevlendirilecekleri Grup Başkanlığını Mayıs ayı sonuna kadar belirler ve ilan eder. Kontenjan ve görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez.

(3) İsteğe bağlı olarak görev yaptığı Grup Başkanlığı değişen Vergi Müfettişleri görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren üç yıl geçmedikçe bu maddeye istinaden yer değişikliği talebinde bulunamaz. Bakanlık dışı geçici görevde ve ücretsiz izinde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Mazeret durumuna bağlı olarak Grup Başkanlığı değişen veya yerinde kalanlardan, mazeret durumu ortadan kalkan Vergi Müfettişleri, üçüncü fıkrada belirtilen süreyi beklemeksizin birinci fıkra kapsamında talepte bulunabilirler.

(5) Aynı il içerisinde birden fazla Grup Başkanlığı bulunması halinde; bu Grup Başkanlıkları arasındaki yer değiştirme talepleri, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yerine getirilebilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 7 – (1) Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaçlar dâhilinde, Grup Başkanlıklarında görevlendirilmesi gereken Vergi Müfettişi kontenjanını Nisan ayı içerisinde belirler ve ilan eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeret Durumlarına Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri

Mazeret durumları

MADDE 8 – (1) Sağlık mazereti, aile birliği mazereti, genel ve özel hayatı etkileyen nedenler ile engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri dolayısıyla yapılacak görevlendirmeler, Başkanlığın hizmet gerekleri ile mazeret durumlarının birlikte karşılanması ilkesi göz önünde bulundurularak aylık dönemler itibarıyla değerlendirilir.

Mazeret durumlarının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Mazeret durumlarına ilişkin yer değişikliği talepleri, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısının başkanlığında Vergi Müfettişlerinden oluşturulacak beş kişilik Mazeret Durumları Değerlendirme Komisyonu tarafından Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Sağlık mazereti

MADDE 10 – (1) Vergi Müfettişinin sağlık mazereti sebebiyle yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu annesi, babası, çocukları ile yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin, tam teşekküllü devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tıp fakültesi hastanelerinden son üç ay içerisinde alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması halinde, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ile anne, baba veya kardeşlerine vasi tayin edilenlerden; mahkeme kararının onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

(2) Çocuğu özel eğitim gerektiren Vergi Müfettişlerinin, bu mazereti nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde durumlarının, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile belgelendirilmesi şartına bağlıdır.

Aile birliği mazereti

MADDE 11 – (1) Vergi Müfettişinin aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için eşinin, aşağıda sayılı kurumlarda memur veya statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olarak çalışması ve yer değiştirmesinin mümkün olmaması gerekmektedir.

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kurumlar ile bu cetvellerde sayılmamasına rağmen ekli cetvellerde yer alan kurumlara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar,

b) İl özel idaresi ve belediyeler ile bunlara bağlı iktisadi müesseseler ve işletmeler,

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

ç) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakleri.

(2) Eşleri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışan Vergi Müfettişlerinin yer değiştirme talepleri aile birliği mazereti kapsamında değerlendirilir.

(3) Bu madde kapsamında yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için, eşin çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundan alınacak görev yeri belgesi, başka yerde çalışmasının mümkün olmadığına dair belge ve nüfus kayıt örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

(4) Başkanlık bu madde kapsamında başka bir Grup Başkanlığında görevlendirilen veya yerinde bırakılanlardan, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde mazeret durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri isteyebilir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında mazeret durumlarına ilişkin belgelerin istenilmesi halinde bu belgeleri süresinde Başkanlığa teslim etmeyenler, mazeret durumu öncesinde görevli olduğu Grup Başkanlığında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında yer almakla birlikte, bu maddeye istinaden görevlendirilmiş olanlar ise Başkanlıkça resen belirlenecek Grup Başkanlığında görevlendirilir.

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenler

MADDE 12 – (1) Vergi Müfettişleri, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlerle;

a) Görevli oldukları Grup Başkanlığının bulunduğu yerde deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana gelmesi ve bu nedenle kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğraması,

b) Eş, anne, baba, kardeş veya çocuklarının şehit ya da kendisinin, eş, anne, baba, kardeş veya çocuklarının malul gazi olması,

c) Görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunması,

ç) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınması,

halinde (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında yer alanlar, olay veya karar tarihinden itibaren altı ay içinde, (b) bendi kapsamında yer alanlar ise süre şartı olmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden istenecek bilgi ve belgeleri belirlemeye Başkanlık yetkilidir. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden; eş, anne, baba, kardeş veya çocuklarının şehit ya da kendisinin, eş, anne, baba, kardeş veya çocuklarının malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği; (c) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden, görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunduğuna dair ibarenin yer aldığı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan belge; (ç) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden adli makamlardan alınan işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararına dair belge istenilir.

Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

MADDE 13 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen Vergi Müfettişleri ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan Vergi Müfettişleri engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Görevlendirmeler

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek görevlendirmeler

MADDE 14 – (1) Haklarında yürütülen adli veya idari bir soruşturma sonucunda, yerlerinde kalmalarında sakınca görülen Vergi Müfettişlerinin durumu Başkanlıkça değerlendirilerek görev yerleri değiştirilebilir. Bu fıkra kapsamında görev yeri değiştirilen Vergi Müfettişleri, görevlendirildikleri Grup Başkanlığında en az 2 yıl görev yapmaları ve hizmetin gereği halinin ortadan kalkmasını müteakiben bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar.

(2) Üst üste 3 yıl performans değerlendirmesinden başarısız olan Vergi Müfettişlerinin görev yerleri Başkanlıkça değiştirilebilir.

(3) Grup Başkanlığı bulunan illerde kurulacak yeni Grup Başkanlıklarına görevlendirilecek Vergi Müfettişleri süre kaydı aranmaksızın, Başkanlığın gerekçeli teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir.

(4) Görev yaptıkları Grup Başkanlıkları kapatılan Vergi Müfettişleri, hizmetin gerekleri ve ihtiyaçlar dikkate alınarak görev puanı üstünlüğü esasına göre ve belirlenen kontenjan dahilinde Başkanlıkça belirlenen Grup Başkanlıklarında görevlendirilirler.

(5) Görev yaptıkları Grup Başkanlığı dışında farklı bir Grup Başkanlığında Grup Başkanı veya Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin görev yeri, görevlendirildikleri Grup Başkanlığı olarak değişir.

(6) Grup Başkanlığı görevi sona eren Vergi Müfettişinin, görevli bulunduğu Grup Başkanlığı haricinde başka bir Grup Başkanlığında görevlendirilme talebi Başkanlıkça değerlendirilerek yerine getirilebilir.

Yeterlik sınavından sonra görevlendirme usulü

MADDE 15 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarından, yapılan yeterlik sınavında başarılı olanların yeterlik sınav sonucunun ilanını müteakip ilk görevlendirilmeleri, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğine göre Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemine ilişkin hesaplanan performans puanı ile yeterlik sınav puanının toplamından oluşan başarı sırası, tercihleri ve mazeret durumları dikkate alınarak Başkanlık tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen Grup Başkanlıklarına yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında görev yapacakları Grup Başkanlığı belirlenenler, ilk görevlendirmelerinin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren 3 yıl geçmedikçe 6 ncı madde kapsamında yer değişikliği talebinde bulunamazlar. Bakanlık dışı geçici görevde ve ücretsiz izinde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Tekrar Vergi Müfettişliğine atananların görevlendirilmeleri

MADDE 16 – (1) Vergi Müfettişliğine yeniden kabulleri uygun görülen Vergi Müfettişlerinin görev yapacakları Grup Başkanlığı, talepleri doğrultusunda Başkanlıkça belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemeye, yer değişikliğine ilişkin talepleri elektronik ortamda almaya ve ilan etmeye, doğabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçmiş hizmet puanlarının hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında görev puanının hesaplanmasında, yürürlükten kaldırılan Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar hesaplanan görev puanları, kazanılmış görev puanı olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir