Uyap’a Düzgün Okunaklı Yüklenmeyen Dosyalar Yargıtay’dan Geri Dönüyor

 

 

 

T.C.

Yargıtay

14.Hukuk Dairesi

 

 

Esas No: 2015/6713

Karar No: 2017/242

Karar Tarihi: 16.01.2017

 

 

 

Özet: Sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi, dosyada bulunan eksiksiz tüm dilekçe ve evrakların taranması ve UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür. Temyize konu dosyada bulunan evrakların elektronik ortamda bulunmaması ve evrakın türüne uygun olarak düzenli ve okunaklı taranmaması halinde temyiz incelenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılması olanaklı değildir. Bu nedenle mahkemece elektronik ortama aktarılan dava dosyasının kontrolünün yapılarak UYAP’taki evrak kayıt ekranları kullanılarak evrakın türüne uygun olarak kaydedilerek yeniden Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalline iadesine karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki davadan dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

_ K A R A R _

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 30.12.2013 tarih ve 9919 sayılı yazıları ile mahkemelerce dosyadaki tüm belgelerin taranarak sisteme aktarılması, dosyanın elektronik ortamda Yargıtay’a gönderilmesinin sağlanması, fiziki dosyanın ise gönderilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Elektronik olarak dairemize gönderilen temyize konu edilen dava dosyasının UYAP ortamında incelenmesinde; davacı vekiline gerekçeli kararın tebliğ edildiğine ilişkin tebliğ mazbatasına, hükme esas alınan taksim sözleşmesi ile birlikte mahkemenin 2010/430 Esas sayılı dosyası ve Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/16 Değişik iş sayılı dosyasının elektronik ortama aktarılmadığı anlaşılmıştır.

Sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi dosyada bulunan eksiksiz tüm dilekçe ve evrakların taranması ve UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür. Temyize konu dosyada bulunan evrakların elektronik ortamda bulunmaması ve evrakın türüne uygun olarak düzenli ve okunaklı taranmaması halinde temyiz incelenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılması olanaklı değildir.

Bu nedenle mahkemece elektronik ortama aktarılan dava dosyasının kontrolünün yapılarak UYAP’taki evrak kayıt ekranları kullanılarak evrakın türüne uygun olarak (örneğin dava dilekçesinin dava dilekçesi, cevap dilekçesinin cevap dilekçesi, tapu kaydının tapu kaydı, tebligat mazbatalarının tebligat mazbatası, delil listesi olarak) kaydedilerek yeniden Dairemize gönderilmesi için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 16.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak:www.emsal.co

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir