Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatın da, davacının zorunlu mali mesuliyet sigortacısı olan sigorta şirketi lehine hakkaniyet indirimi yapılamaz

T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/9421
Karar No:2015/10219
K. Tarihi:
MAHKEMESİ : Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/12/2013
NUMARASI : 2012/551-2013/730

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davalı vekilince de duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 06.10.2015 Salı günü davalı vekili Av. B. F. K. geldi. Davacı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkilinin murisi Y. K.’in yönetimindeki, davalıya zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalı araçta meydana gelen tek taraflı kazada muris Y. K..’in vefat ettiğini belirterek ıslahla birlikte 25.609,42 TL destekten yoksun kalma tazminatının 11.06.2008 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının murisinin tam kusurlu sürücü olması sebebiyle davacının tazminat talep etme hakkı bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davanın kısmen kabulü ile 20.000 TL destekten yoksun kalma tazminatının 11.06.2008 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen aktüerya bilirkişisi raporunda belirtilen destek tazminatına ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük
bulunmamasına, davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtığına, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacıya yansıtılamayacağına, destekten yoksun kalan davacı zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına (HGK’nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 Esas-411 Karar, HGK’nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 Esas 2012/92 Karar, HGK’nun 16.01.2013 gün, 2012/17-1491 Esas-2013/74 Karar sayılı ilamları uyarınca) göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazları ile davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Davalı sigorta şirketi, davacının murisinin sürücüsü olduğu aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı olup, kazada araç sürücüsü tam kusurludur. O halde; sürücünün kusuru oranında, yani davacının gerçek zararının tamamından sorumlu olan sigorta şirketi aleyhine hüküm kurulurken, tazminatın tamamına hükmetmek gerekirken, yazılı olduğu şekilde hakkaniyet indirimi altında bir miktar indirim yapılarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozma sebebi yapılmıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 1.024,65 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 06.10.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: www.hukukmedeniyeti.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir