Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

Hukuk Genel Kurulu

 

Esas :2010/7472

Karar:2010/12280

Tarih: 9.11.2010

 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve 6.280 TL kira alacağının tahsiline ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına,toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik olmamasına ve usulsüz şekilde tebliğ edilen temerrüt ihtarnamesinin hukuki sonuç doğurmayacağına göre temyiz eden davacı vekilinin tahliye isteminin reddine ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı vekilinin kira alacağına ilişkin temyiz itirazlarına gelince ;

Davacı vekili, dava dilekçesinde, dava konusu kiralananda kiracı olan davalının 2008 yılı için aylık 361 TL, 2009 yılı için aylık 404 TL’den kira paralarını sözleşme gereğince Ocak-Mayıs ve Eylül aylarında taksitler halinde ödemesinin gerektiğini, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde o yıla ait kira bedelinin tamamının muaccel hale geleceğini, davalıya 2008 yılı üçüncü taksidi ile 2009 yılı birinci taksidini ödemesi için gönderilen ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını belirterek, 2008 yılı üçüncü taksidi 1.432 TL ile 2009 yılı için muaccel hale gelen 4.848 TL’nin temerrüt tarihlerinden itibaren işlemiş faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, Yargıtay kararlarına göre taahhütlü mektup ile gönderilen ihtarnamelerin Tebligat Yasası’na tabi olmamaları nedeniyle muhatabına bizzat tebliğ edilmesinin gerektiğini, davacı tarafından taahhütlü mektup ile gönderilen ve davalının oğlu Ü… S…. imzasına tebliğ edilen ihtarnamenin geçersiz olduğunu ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 1.1.2001 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ve dava konusu edilen dönemde 2008 yılı aylık kirasının 361 TL, 2009 yılı aylık kirasının 404 TL olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. İhale şartnamesinin 28. maddesi ve kira sözleşmesinin özel şartlar bölümü 4. maddesinde kira taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi halinde o yıla ait kira bedelinin tamamının muacceliyet kesbedeceği ve her ne sebeple olursa olsun bu tarihten sonraki kira ödemelerinde bir gün dahi gecikme olsa 6183 Sayılı Kanun’un 51. maddesine göre gecikme zammı alınacağı kararlaştırılmıştır.

Bu şartlar geçerli olup tarafları bağlar.

Davacı, taahhütlü mektup ile 17.3.2009 tarihinde gönderdiği ihtarnameyle 2008 yılı üçüncü taksidi ve 2009 yılı birinci taksidi toplamı 3.048 TL kira parası ile 1.244 TL faizi olmak üzere 4.292 TL’nin altmış gün içinde ödenmesini istemiş, ihtarname 25.3.2009 tarihinde davalı kiracının oğlu Ü… S….’ya tebliğ edilmiştir.

Davalıya taahhütlü mektup ile gönderilen ihtarname temerrüde esas alınamazsa da dava tarihi itibariyle muaccel hale gelen kira paralarının istenmesine engel olmaz.

Bu durumda davacının alacak istemi üzerinde durularak kira alacağı konusunda da bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın kira alacağına yönelik olarak bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda ( 1 ) No’lu bentte yazılı nedenlerle tahliye isteminin reddine ilişkin hüküm kısmının ONANMASINA, yukarda ( 2 ) No’lu bentte yazılı nedenlerle kira alacağına ilişkin hüküm kısmının BOZULMASINA ve onanan kısım için temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 9.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:kararara

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir