Takip dayanağı ilam üst mahkemece bozulursa, icra takibi durur

 

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ


E. 2015/15192
K. 2017/17169
T. 20.12.2017

* NAFAKA KESİNTİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( Takip Dayanağı İlamın Yargıtay’ca Bozulduğu – Takip İİK Madde 40/1’e Göre Olduğu Yerde Duracağından Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilemez İse de Borçlunun Haciz Konulan Maaşından Yapılan Kesintinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

* TAKİBİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Maaşından Yapılan Kesintinin Bozma İlamının İcra Dosyasına İbraz Tarihi İle Bozmadan Sonra Verilen Kararın İbrazına Kadar Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Tümden Reddinin İsabetsiz Olduğu )

* İCRANIN İADESİ ( Bir İlamın Bölge Adliye Mahkemesince Kaldırılması veya Temyizen Bozulmasının İcra Muamelelerini Olduğu Yerde Durduracağı – Bir İlam Hükmü İcra Edildikten Sonra Bölge Adliye Mahkemesince Kaldırılır veya Yeniden Esas Hakkında Karar Verilir ya da Yargıtayca Bozulup da Aleyhine İcra Takibi Yapılmış Olan Kimsenin Hiç veya O Kadar Borcu Olmadığı Kesin Bir İlâmla Tahakkuk Ederse Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın İcranın Tamamen veya Kısmen Eski Haline İade Olunacağı )

2004/m.40

ÖZET : Dava, maaşından yapılan nafaka kesintisinin iadesi, takibin durdurulması ve iptali istemlidir.

Takip dayanağı ilam, Yargıtay’ca bozulmuş olup, bu durumda takip İİK madde 40/1’e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; borçlunun haciz konulan maaşından yapılan kesintinin durdurulmasına karar verilmesi gerekir.

Mahkemece, borçlunun maaşından yapılan kesintinin, bozma ilamının icra dosyasına ibraz tarihi ile bozmadan sonra verilen kararın ibrazına kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken şikayetin tümden reddi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Borçlu, takibe konu nafaka alacağına dair kararın, Yargıtay’ca bozulduğunu, yeniden yapılacak yargılama sonucunda nafaka miktarı ve işlemeye başlayacağı tarih yeniden belirleneceğinden, alacak miktarının değişeceğini, bu sebeple bu aşamada maaşından kesinti yapılmasının mağduriyetine neden olacağını belirterek, haksız ve nesnetsiz olarak maaşından yapılan kesintinin iadesine, takibin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK’nun 40. maddesinin 1. ve 2. fıkrası “Bir ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur. Bir ilam hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur.” hükmünü içermektedir.

Somut olayda takip dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/201 Esas, 2013/141 Karar sayılı ilamı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 07.05.2014 tarih 2014/504 Esas, 2014/7035 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Bu durumda takip, İİK madde 40/1’e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; borçlunun haciz konulan maaşından yapılan kesintinin durdurulmasına karar verilmesi gerekir. Bu halde, Mahkemece, önüne getirilen uyuşmazlıkta borçlunun maaşından yapılan kesintinin, bozma ilamının icra dosyasına ibraz tarihi ile bozmadan sonra verilen kararın ibrazına kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: kazanci.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir