Sözleşmeli kamu personeli kadrolu statüye geçmesiyle harcıraha hak kazanır.

 

Danıştay 11.Dairesi’nin 2017/1324 esas, 2017/6163 karar sayılı, 22.11.2017 tarihli kararı ile sözleşmeli kamu personelinin kadrolu statüye geçmesiyle harcıraha hak kazanacağına karar verdi.

Kararda özetle;

Ankara İli, Mamak İlçesi, Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, Yozgat İli, Boğazlayan İlçesi, Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Lisesinde 657 sayılı Kanunun 4/8 maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta İken 06.03.2008 tarihinde Artvin İli, Borçka Şehit Savaş Gedik Lisesine kadrolu öğretmen olarak atanması nedeniyle alamadığı yolluğun ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yolluğunun yasal faizi ile ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davayı; ilk atama suretiyle yapılan atamalarda yolluk verilemeyeceği gerekçesiyle reddeden Ankara 10. İdare Mahkemesinin 13.06.2012 gün ve E:2012/456, K:2012/1049 sayılı kararının, yürürlükteki hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek davacı vekili tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine Danıştay’a başvurulmuştur.

Dosyanın İncelenmesinden; Yozgat İli, Boğazlayan İlçesi, Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Lisesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 06.03.2008 tarihinde Artvin İli, Borçka Şehit Savaş Gedik Lisesine kadrolu öğretmen Olarak atanan davacı tarafından, bu atama nedeniyle alamadığı yolluğun ödenmesi yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yolluğunun yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava, davacının atamasının açıktan ilk atama niteliğinde olduğu gerekçesiyle reddedilmiş ise de; davacının sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaya başlamasıyla kamu görevlisi statüsüne girdiği, aynı kurum içinde sözleşmeli personel statüsünden görev yeri değişerek kadrolu statüye geçmesi ile ilk atanan kişi kapsamında olmayıp, naklen atanan kişi kapsamında olduğu açık olduğundan, dava konusu işlemin iptali gerekirken, davanın reddedilmesinde hukuki isabet görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 10. İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 13.06.2012 tarihli ve E:2012/456, K:2012/1049 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. Maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, kararın birer suretinin Mamak Kaymakamlığı İle Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına, 22.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak:01.02.2018 tarihli Resmi Gazete

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir