Sahte fatura kullanma suçu nedeniyle sanığın, faturaların gerçek ticari alışveriş karşılığı alındığını savunması karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti gerekir.

YARGITAY

11.Ceza Dairesi

Esas No         :2017/10816

Karar No        :2019/4597

                                                         1-Sanık hakkında “2007 takvim yılında sahte fatura kullanma” suçundan açılan kamu davasında; sanığın, faturaların gerçek ticari alışveriş karşılığı alındığını savunması karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından;

                                                         a)Suça konu olan faturaları düzenleyen mükelleflerden ….. Ltd. Şti. ve ….. Ltd. Şti. hakkında düzenlenmiş vergi inceleme raporlarının ilgili vergi dairesinden getirtilmesi,

                                                         b)Aynı mükellefler ve ….. hakkında dava açılıp açılmadığının araştırılması; dava açılmış ise, dosyalarının getirtilerek incelenmesi ve bu davayla ilgili belgelerin onaylı örneklerinin çıkartılarak dosya içine konulması,

                                                         c)…. ve ….. Ltd. Şti. yetkilileri ile ….’in CMK’nin 48. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; kendilerinden, sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak kime verdiklerinin, sanığı tanıyıp tanımadıklarının sorulması,

                                                         d)Gerektiğinde, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi için;

                                                         aa)Faturayı düzenleyen mükelleflere ait mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyelerinin, teslim ve tesellüm belgelerinin, bedelinin ödendiğine ilişkin ticari teamüle uygun ve kanıtlama yeterliliği olan banka hesaplarının ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgelerin; sanığın işletmesine ait yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığına ilişkin belgelerin getirtilmesi,

                                                         bb)Daha sonra, faturaları düzenleyen mükellefler ile sanığın yetkilisi olduğu şirkete ait ticari defterler ve belgeler üzerinde karşılıklı bilirkişi incelemesi yaptırılması,

                                                         Sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile mahkûmiyet hükmü kurulması,

                                                         2-Kabule göre de;

                                                         a)213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 4369 sayılı Kanun ile değişik 359/b-1. maddesinde onsekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüş olup, aynı eylemin düzenlendiği 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 276. maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü dikkate alındığında, “2007 takvim yılında sahte fatura kullanma” suçunun cezasının alt sınırının 18 ay hapis olduğu gözetilmeden, temel cezanın 3 yıl hapis cezası olarak takdir edilmesi suretiyle fazla ceza tayini,

                                                         b-Aynı takvim yılında birden fazla sahte fatura kullandığı kabul edilen sanık hakkında TCK’nin 43/1. maddesindeki zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

                                                         Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz talepleri bu sebeplerle yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 09.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Av.Akın YAKAN Arşivi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir