Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarında başarılı olan kişi, sadece ameliyat olduğu olduğu için sınavdan elenemez

 

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2015/4191
Karar No : 2016/1445

 

Özet: Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavlarında başarılı olan davacının sağlık kurulunun olumsuz raporu üzerine kendisine tebliğ edilen işlem de “Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez” ibaresinin iptalini istemiş, idari dava daireleri kurulunun vermiş olduğu kararda “davacının ameliyat sonrası durumunun polislik mesleğini yapmasında ne gibi bir sakınca doğuracağına ilişkin bir belirleme yapılmadığı görüldüğünden, Yönetmeliğin dava konusu olan eklem içine yapılan artroskopik girişimin öğrenciliğe mutlak anlamda engel olduğu hususunun hizmet gerekleri ve tıbbi bilgiler ışığında açıkca ortaya konulduktan sonra Yönetmelik hükmü ve buna dayanılarak tesis edilen bireysel işlem hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme yapılarak davanın reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Şeklinde karar verilmiştir.

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 09/07/2015 günlü, E:2011/4147, K:2015/6689 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; 10. Dönem Polis Meslek Eğitimi Merkezi Sınavlarında başarılı olan davacının, sağlık kurulu raporunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle öğrenci adaylığının sonlandırılmasına ilişkin 12.05.2011 tarihinde tebliğ edilen işlem ile dayanağı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3/VI-A maddesinin 1. cümlesinde yer alan “Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 09/07/2015 günlü, E:2011/4147, K:2015/6689 sayılı kararıyla; Yönetmelik hükmünün iptali istemi yönünden; 04.08.2003 gün ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde; bu Yönetmeliğin amacının Emniyet Teşkilatının insan kaynağını sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumunda, idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda aranacak sağlık şartlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olduğu belirtilmiş, 4. maddesinde de; sağlık şartları, hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrine, geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’de belirlenen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimindeki sağlık durumu olarak tanımlanmış olup adı geçen Yönetmeliğin 27.10.2010 gün ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği sonrası davaya konu EK-3 “Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları” başlıklı VI. Bölümünün A bendinin 1. maddesinde; “Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).” düzenlemesine yer verildiği, yukarıda belirtilen Yönetmeliklerin, öğrenci adayları, öğrenciler ve mesleğe atanmış olanların sağlık şartlarını belirleyen düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, ilgililerin sağlık koşullarının, mesleğin gereğine uygun olmasının amaçlandığı, polislik mesleğinin özelliği göz önünde bulundurularak, ileride bu mesleği yapacak olan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinde, bazı sağlık koşullarının aranması hizmetin gereği gibi ifa edilmesi açısıdan önem taşımakla birlikte; bu koşulların, yerine getirilecek hizmetin aksatılmamasına yönelik olması, diğer bir anlatımla hizmetin gereklerine uygun olarak belirlenmesi gerektiği, bu durumda, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin dava konusu düzenlemesinin, polislik mesleğinin nitelik ve gereksinimleri dikkate alınarak, kamu yararı ve hizmetin gereklerinin yerine getirilmesi amacını taşıdığı, bahse konu düzenlemede hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı, davacının öğrenci adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlem hakkında ise; 10. Dönem Polis Meslek Eğitimi Merkezi Sınavlarında başarılı olan davacının, sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla sevkedildiği İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen 27.12.2010 gün ve 9138 sayılı sağlık kurulu raporunda, davacının “ortopedik yönden sağlam olduğu” belirtilerek “POMEM öğrenci adayı olur.” görüşüne yer verildiği, davacı hakkında 03.05.2010 tarihinde Ankara GATA Hastanesince “Sağ habituel omuz çıkığı ve omuz artroskopi ameliyatlısı, omuz eklem çıkığı. 1,5 ay hava değişimi” şeklinde sağlık kurulu raporu düzenlenmesi nedeniyle davacının “Opere Omuz Artroskopisi” yönünden değerlendirilmek üzere Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, bu hastane tarafından düzenlenen 01.03.2011 gün ve 670 sayılı sağlık kurulu raporunda ise, “Opere sağ habitüel omuz çıkığı (artroskopi ile) ETSŞY Ek-3-VI-A’ya uygun değildir POMEM öğrencisi olamaz.” ibaresine yer verilmesi üzerine davacının hakem hastane olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, bu hastane tarafından düzenlenen 01.04.2011 gün ve 7405 sayılı raporda da, “21.04.2010 tarihinde sağ omuz habitual çıkığı tanısıyla artroskopik cerrahi ameliyatı olmuş. POMEM öğrencisi olamaz.” ibarelerine yer verilmesi üzerine 12.05.2011 günlü dava konusu işlemin tesis edildiği, olayda, her ne kadar davacı hakkında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesince “POMEM öğrencisi olur” yönünde rapor düzenlenmişse de, davacının daha önce geçirdiği ameliyat dikkate alınmadan düzenlenen bu raporun hükme esas alınabilecek niteliğinin bulunmadığı, öte yandan Ankara GATA Hastanesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık raporlarında, daha önce artroskopik ameliyatı olduğunun açıkça belirtilmesi ve davacı tarafından da bu hususun aksi yönde bir iddiada bulunulmaması nedeniyle yeni bir sağlık raporu alınmasına gerek görülmediği, bu itibarla, yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla sevkedildiği iki hastane tarafından da düzenlenen sağlık raporlarında, davacının Yönetmeliğin A dilimi sağlık şartlarına sahip olmadığının açıkça belirtilmesi nedeniyle mevzuata uygun olarak tesis edildiği anlaşılan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın redddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Anayasa’nın 70. maddesinde, “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.” kuralına yer verilmiştir.

04.08.2003 gün ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde; bu Yönetmeliğin amacının Emniyet Teşkilatının insan kaynağını sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumunda, idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda aranacak sağlık şartlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olduğu belirtilmiş, 4. maddesinde de; sağlık şartları, hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrine, geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’de belirlenen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimindeki sağlık durumu olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 27.10.2010 gün ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği sonrası davaya konu EK-3 “Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları” başlıklı VI. Bölümünün A bendinde, “Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır. Ancak; 1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).” düzenlemesine yer verilmiştir.

07.05.2008 gün ve 26869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde, Yönetmeliğin amacının, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçme ve değerlendirme kurullarının oluşumu, öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemleri ile intibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş, “Sağlık kurulu raporu” başlıklı 14. maddesinde; “(1) Aday seçimi sonunda POMEM’lere girmeye hak kazanan adayların sağlık kurulu raporları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlükleri aracılığıyla, tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

(2) Sağlık kurulu raporları, incelenmesi için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca raporunda eksiklik görülen adayın eksiklikleri tamamlatılır veya aday yeniden muayeneye gönderilebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca hakkında “POMEM ÖĞRENCİSİ OLAMAZ” kararı verilmesi hâlinde, bu karar hakkında Başkanlıkça onay alınarak adaya tebliğ edilmek üzere başvuruda bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Eğitim başladıktan sonra yedek aday çağrılması hâlinde, çağırılan adayın sağlık kurulu raporu eğitim esnasında POMEM Müdürlüğünce kendisine en yakın tam teşekküllü hastaneden en kısa sürede aldırılır. Bu süre yirmi iş gününü geçemez. Aldırılan rapor incelenmek üzere Başkanlığa gönderilir.

(5) Soruşturmasında olumsuzluk olan adayın durumu, en kısa zamanda Başkanlığa, planlamalar açıklandıktan sonra ise adayın sevkinin planlandığı POMEM Müdürlüğüne gönderilir.

(6) Eğitim başladıktan sonra çağrılan yedek adayların güvenlik soruşturması POMEM Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüklerine yaptırılır.” düzenlemesi, “Geçici kayıt ve intibak eğitimi” başlıklı 18. maddesinde ise; “(1) Sevk planlaması yapılan adayın geçici kaydı, POMEM Müdürlüklerince yapılır. Geçici kayıt anında, POMEM’lere giriş başvurusu sırasında istenen belgelerin asılları ile askerliğini yapmamış olanlardan askerlikle ilişiği olmadığına dair belge istenir.

(2) Geçici kaydı yapılan öğrenci, Başkanlıkça belirlenen süre kadar intibak eğitimine tabi tutulur. Eğitim süresinin kısıtlı olması durumunda, intibak eğitimi yaptırılmaz. İntibak eğitimi süresince adayın iaşe ve ibatesi, POMEM Müdürlüğünce karşılanır.

(3) Geçici kayıt sırasında;

a) Başkanlık veya POMEM Müdürlüklerince yapılan kontrollerde 7 nci maddede belirtilen nitelikleri taşımadığı için POMEM öğrencisi olamayacağı tespit edilen,

b) Eğitim dönemi başlangıç tarihi itibarıyla en geç beş iş günü içinde POMEM Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmayan veya ayrılan,

adayın kaydı yapılmaz.

(4) Yedek olarak planlanan aday tebliğ tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde sevkinin planlandığı POMEM Müdürlüğüne bizzat başvurmak zorundadır. Bu süreler içinde başvuruda bulunmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(5) Yedek olarak planlanan adaya 14 üncü madde kapsamında tam teşekküllü hastaneden aldırılan sağlık kurulu raporunun karar hanesinde “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” ibaresi bulunanın geçici kaydı yapılır. Sağlık kurulu raporunun karar bölümünde “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” ibaresi bulunan yedek aday ile en geç yirmi iş günü içinde sağlık kurulu raporu alınamayan yedek adayın geçici kaydı yapılmaz ve dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(6) Eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün geçtikten sonra Genel Müdürlükçe belirlenen kontenjan doldurulmamış olsa bile yeniden aday planlaması yapılmaz.” kuralı yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, 10. Dönem Polis Meslek Eğitimi Merkezi Sınavlarında başarılı olan davacının, sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla sevkedildiği İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen 27.12.2010 gün ve 9138 sayılı sağlık kurulu raporunda, davacının “ortopedik yönden sağlam olduğu” belirtilerek “POMEM öğrenci adayı olur.” görüşüne yer verildiği, davacı hakkında 03.05.2010 tarihinde Ankara GATA Hastanesince “Sağ habituel omuz çıkığı ve omuz artroskopi ameliyatlısı, omuz eklem çıkığı. 1,5 ay hava değişimi” şeklinde sağlık kurulu raporu düzenlenmesi nedeniyle davacının “Opere Omuz Artroskopisi” yönünden değerlendirilmek üzere Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, bu hastane tarafından düzenlenen 01.03.2011 gün ve 670 sayılı sağlık kurulu raporunda ise, “Opere sağ habitüel omuz çıkığı (artroskopi ile) ETSŞY Ek-3-VI-A’ya uygun değildir, POMEM öğrencisi olamaz.” ibaresine yer verilmesi üzerine davacının hakem hastane olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, bu hastane tarafından düzenlenen 01.04.2011 gün ve 7405 sayılı raporda da, “21.04.2010 tarihinde sağ omuz habitual çıkığı tanısıyla artroskopik cerrahi ameliyatı olmuş. POMEM öğrencisi olamaz.” ibarelerine yer verilmesi üzerine 12.05.2011 günlü dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Polislik mesleğinin özelliği gereği ileride bu mesleği yapacak olan kişilerde kimi sağlık koşullarının aranması hizmetin gereği gibi işlemesi açısıdan önem taşımakla birlikte; bu koşulların, yerine getirilecek hizmetin aksatılmamasına yönelik olması, diğer bir anlatımla hizmetin gereklerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Olayda davacının sağ omuz habitual çıkığı tanısıyla artroskopik cerrahi ameliyatı olduğu açık olmakla birlikte söz konusu ameliyat sonucunda herhangi bir kalıcı sağlık problemi olup olmadığının araştırılmadığı ve davacının ameliyat sonrası durumunun polislik mesleğini yapmasında ne gibi bir sakınca doğuracağına ilişkin bir belirleme yapılmadığı görüldüğünden, Yönetmeliğin dava konusu olan eklem içine yapılan artroskopik girişimin öğrenciliğe mutlak anlamda engel olduğu hususunun hizmet gerekleri ve tıbbi bilgiler ışığında açıkca ortaya konulduktan sonra Yönetmelik hükmü ve buna dayanılarak tesis edilen bireysel işlem hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme yapılarak davanın reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 09/07/2015 günlü, E:2011/4147, K:2015/6689 sayılı kararının BOZULMASINA, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmediğinden 45,60 TL harcın istemi halinde davacıya iadresine kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/04/2016 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelemesinden, Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 09/07/2015 günlü, E:2011/4147, K:2015/6689 sayılı kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

Kaynak: www.kararara.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir