Naklen atama işleminde, idare tarafından geçerli somut gerekçe ve sebepler ortaya konulmadan, soyut olarak takdir hakkı kullanılamaz.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/258
Özet:
Bu durumda; davalı İdare tarafından dava konusu naklen atama işleminin tesis edilmesine sebep olabilecek geçerli hiçbir somut gerekçe ve sebep ortaya konulamadığından, soyut olarak takdir hakkının varlığından bahisle, kamu yararı ile hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılan takdir yetkisi uyarınca kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir….

Temyiz İsteminde Bulunan ve
Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı) :
Ergenekon Mh. Yıldırım Beyazıt Sk. No:53 İç Kapı No:6 – Turgutlu / MANİSA
Karşı Taraf (Davalı) : – ANKARA
Vekili : Av. Hülya YILMAZ
Eskişehir Yolu Söğütözü Mh. 2177 Sk. No:10/A – Çankaya / ANKARA
İsteğin Özeti : Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 13.10.2015 günlü, E:2014/568; K:2015/794 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması yolundaki istemin kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava; Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Turgutlu Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü olarak görev yapmakta olan davacının, Manisa Sevgi Evleri Çocuk Yuvası emrine öğretmen olarak atanmasına ilişkin ‘nın 6.8.2014 tarih ve 260 sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.
Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen kararla; kamu kurumlarında görev yapan personelin, etkin, verimli ve uyumlu çalışması gerektiği; davacının kazanılmış hak aylık derecesi korunduğu; davacının, söz konusu görevinden alınması yönünde tesis edilen dava konusu işlemin, hizmet dışı öğeler esas alınarak kurulduğuna, kamu yararı ve hizmet gerekleri amacı dışında gerçekleştirildiğine ve takdir hakkının hukuka aykırı kullanıldığına ilişkin hukuken geçerli bilgi ve belgenin ortaya konulamadığı ve dosyada bunun aksini kanıtlayan bir hususun da mevcut olmadığı anlaşılmakla, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71/2. maddesinde, kurumların, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri hükme bağlanmış; aynı Yasanın 76. maddesinin 1. fıkrasında da, “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile memurların naklen ataması konusunda İdareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı yerince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği, yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, Manisa 0-12 Yaş Çocuk Yuvasında öğretmen olarak görev yapmakta iken, 2012 yılında Manisa Turgutlu Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü olarak atanan davacının, dava konusu işlem ile Manisa Sevgi Evleri Çocuk Yuvası emrine öğretmen olarak atandığı anlaşılmaktadır.
Davalı İdare tarafından, Manisa Turgutlu Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü olarak görev yaparken hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmayan ve disiplin cezası almayan davacı hakkında tesis edilen naklen atama işleminin sebebi olarak, kamu yararı ile hizmet gerekleri ve davacının hizmetine duyulan ihtiyaç gösterilmiş olup, davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde somut bir tespite yer verilmediği görülmektedir.
Bu durumda; davalı İdare tarafından dava konusu naklen atama işleminin tesis edilmesine sebep olabilecek geçerli hiçbir somut gerekçe ve sebep ortaya konulamadığından, soyut olarak takdir hakkının varlığından bahisle, kamu yararı ile hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılan takdir yetkisi uyarınca kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
Öte yandan; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilebilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi olanaksızlaşacaktır.
Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan Yasanın 52. maddesinin 1. fıkrası uyarınca dava konusu işlemin ve Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 13.10.2015 günlü, E:2014/568; K:2015/794 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasına, 28.1.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 13.10.2015 günlü, E:2014/568; K:2015/794 sayılı kararda hukuki isabetsizlik görülmediğinden, yürütülmesinin durdurulması yolundaki istemin reddi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

Kaynak: www.hukukmedeniyeti.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir