Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 06.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

MADDE 1 – 1/9/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş; aynı fıkranın (e) bendi ile (i) bendinde yer alan “, müdür başyardımcısı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“j) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süreyi,”

“k) Proje: Yurt içinde ve yurt dışındaki yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları çerçevesinde eğitim kurumunda belirli bir süre içerisinde yürütülecek olan akademik, meslekî, sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda kaliteyi artırmak amacıyla okul müdürlüğü il müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü veya ilgili genel müdürlük tarafından teklif edilen çalışmaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje okulu belirleme komisyonu; Müsteşar ya da Müsteşarın uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürü ve eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürden, ihtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı bulunduğu ilin millî eğitim müdürü ve projenin niteliğine göre davet edilecek uzmandan oluşur.”

“(2) Proje okulu belirleme komisyonu, proje okulu olmak üzere başvuru yapan veya başvurusu teklif edilen eğitim kurumlarından il millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunanları veya ilgili genel müdürlükçe teklif edilenleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirir. Şartları taşıyan eğitim kurumları arasından proje okulu olması uygun bulunanları eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlığa bağlı bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;

  1. a) Uygulanacak projelerin niteliğine uygun kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, insan kaynağına sahip olması, akademik, mesleki ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması,
  2. b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmek üzere seçilmiş olması,
  3. c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya proje uygulayan veya uygulanması planlanan okul olması,

ç) Kamu kurum/kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alanına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapması,

  1. d) Belirli bir alanda tematik eğitim vermek üzere belirlenen eğitim kurumu olması,
  2. e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması,

şartlarından en az birini sağlama şartı aranır. Şartları taşıyan ve proje okulu olmak isteyen okulların başvuruları elektronik başvuru formu ile alınır. Başvurular içerisinden il millî eğitim müdürlüğü ve proje belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, proje komisyonunun teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan Bakanlıkça belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından, birinci fıkranın (ç) bendi hariç diğer şartlar aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

  1. a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
  2. b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
  3. c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrıveya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

  1. a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
  2. b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(3) Yönetici görevlendirmelerinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan adaylardan yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara öncelik verilir.

(4) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esastır.

(5) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(6) Fen lisesi müdürlerinin matematik, fizik, kimya veya biyoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, görsel sanatlar/resim  veya müzik alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; spor lisesi müdürlerinin beden eğitimi öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumu müdürlerinin okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilmesi esastır.

(7) Eğitim kurumlarına atanacak öğretmenler ile görevlendirilecek yöneticiler bakımından ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler saklıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hesabında;” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Görev süresinin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan süreler de dâhil edilir.”

“(3) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğretmen atamalarına yönelik inhalar 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Yönetici görevlendirmelerine yönelik inhalar; 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Yöneticiler ve öğretmenler, haklarında yapılan inceleme, soruşturma veya 20 nci madde kapsamında yapılacak izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine kapsam dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirilir/atanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya başyardımcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Mevcut müdür başyardımcıları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür başyardımcısı olarak görev yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik görevlerinin bitiminde sona erer. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren müdür başyardımcılarının görev süresi, istemeleri hâlinde müdür yardımcısı olarak dört yıl daha uzatılabilir.”

“Mevcut öğretmenlerin görev süresi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görev süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlar.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir