Küçük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma yürürlüğe girdi.

Türkiye Bankalar Birliği Küçük Ölçekli Şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hakkında yaptığı duyuru ile 25 Milyon TL’sinin altında Finansal Sektöre borcu olan Şirketler için Finansal Yeniden yapılandırmanın başladığını bildirdi.

Yeniden Yapılandırmadan Hangi Şirketler Yararlanacak?

Finansal Yeniden Yapılandırmadan  Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den az olan borçlular yararlanabilecek. 

Yapılandırma Parametreleri 

Yapılandırma Vadesi

Finansal Yeniden Vade Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 60 ay olabilecektir (vade yapısı yapılan fizibiliteye göre belirlenecek olup, her firma için 60 ay olarak uygulanmayacaktır)

Ödeme planının sonunda, yapılandırılan kredilerin tamamen tasfiye edilmesi esas olmakla birlikte, yapılandırılan toplam tutarın en fazla yüzde 25’lik bölümünün, ödeme planı sonrasında döneme bırakılması da söz konusu olabilecektir. 

Ödemesiz dönem 

Azami 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecektir.

Taksit sıklığı 

Taksitlerin aylık olması esas olmakla birlikte, sektörel olarak fon yaratma imkanları dikkate alınarak daha uzun taksit aralıkları belirlenebilir

(örneğin tarım sektöründe yıllık bazda üretim yapan üreticilerin geri Ancak, ödemesiz dönemi takiben her yıl, toplam anapara alacağının en az yüzde 10’nunda az olmamak üzere ödeme planı yapılması esastır. )

Yeniden Yapılandırmada Faiz Oranı

Faiz oranı müşterinin tercihine göre sabit veya değişken olabilecektir.

Sabit faiz olması halinde BKEAK’ın günün koşulları ve müşteri bazında belirleyeceği oran dikkate alınacaktır.

Değişken faiz olması halinde;

0-2 yıl vadeli işlemlerde TL Referans Faiz Oranı+1
2-5 yıl vadeli işlemlerde TL Referans Faiz Oranı+2

TL Referans Faiz Oranı 3 ayda bir güncellenecektir.

Kullandırım tarihinden bir iş günü öncesi ile 30 gün öncesinin (tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden iş günü seçilecektir) endeks verileri kullanılarak krediye baz teşkil edecek faiz oranı hesaplanarak belirlenecek ve vadeye göre marj eklenerek nihai faiz oranına ulaşılacaktır. 

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama

(Banka ve Diğer Mali Kurumlara 25 Milyon TL’den Az Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama)

Anlaşma’nın Tarafları

Aşağıda imzaları bulunan banka ve finansal kuruluşlar (birlikte Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan “Alacaklı Kuruluşlar” olarak anılacaktır), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nın (Çerçeve Anlaşması veya Anlaşma) taraflarını oluşturmaktadır.

İşbu Çerçeve Anlaşması, münhasıran bu Anlaşma’yı imzalayanlar açısından hüküm ifade eder.

Anlaşma’nın Amacı

Bu Anlaşma’nın amacı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca Alacaklı Kuruluşlar’a borç geri ödemelerinde geçici sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel görülen ticari kredi borçluları hakkında (İşbu metinde “borçlu” olarak anılacaktır.);

– bu borçluların kredi borçlarının vadelerini uzatmak,

– bu borçluların kredilerini yenilemek,

-bu borçluların borçlarından kaynaklı temerrüt faizinden/gecikme cezasından kısmen veya tamamen vazgeçmek,

– . bu borçluların borçlarını aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçları borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak,

– bu borçluların kredi borçlarına ilişkin olarak diğer Alacaklı Kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak,

şeklinde alınacak tedbirlerle, borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamaktır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesini teminen, tarafların misyonu; ekonomiye katma değer oluşturduğuna inanılan ve geçici olarak finansal ödemeleri aksayan borçluların fon üretme kabiliyetleri de dikkate alınarak Alacaklı Kuruluşlar tarafından uygun görülecek makul bir süre içerisinde ve makul koşullarla, gerek ekonomik faaliyetlerine devam etmeleri, gerekse öngörülen süre içerisinde finansal kesime ve kamu dahil diğer alacaklılara olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Bunu teminen ilgili borçlunun yanı sıra, varsa bunlarla bağlantılı bulunan diğer kuruluşlar ile hakim hissedarlarının iyi niyetlerini ve özverilerini ortaya koymaları ve bu suretle, bir uzlaşı platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Tanımlar

Alacaklı Kuruluşlar: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde geçen bankaları, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinde geçen şirketleri, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşları, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşları, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak

özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonlarını,
Alacak toplamı: Borç tespitinin yapıldığı tarih itibariyle hesaplanan anapara, faiz, kar payı, kira, komisyon, sigorta, masraflar ve krediye ilişkin diğer alacakların toplamını,
Başvuruyu kabul eden Alacaklı Kuruluş (BKEAK): Borçlunun başvurusu kabul eden en büyük ilk üç alacaklı içinde yer alan Alacaklı Kuruluş’u,
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,
Borçlu: 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6493 sayılı  Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile yatırım ortaklıkları hariç 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesine tabi kuruluşlar dışında kalan Türkiye’de kurulu şirketleri,
Diğer alacaklılar: Alacaklı Kuruluşlar dışında kalan borçludan alacaklı diğer tüm gerçek  veya tüzel kişileri,
Fizibilite: Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, bilanço içi ve dışı varlık ve imkanlarının bir arada irdelenerek borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması halinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağına ilişkin tespitin oluşmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan format üzerinden BKEAK tarafından yapılan çalışmayı,
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS): Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği görüşü alınarak TBB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan format metin kullanılarak, Alacaklı Kuruluşlar, borçlu ve kefiller arasında imzalanacak olan sözleşmeyi,
Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu,
Risk Grubu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinde belirtilen risk grubunu,
TBB: Türkiye Bankalar Birliği’ni,
Yönetmelik: 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliği,
Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlar: Yerleşik olduğu ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olan ve borçlulara kredi kullandıran yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumları

ifade eder.

Anlaşma’nın Konusu

Bu Çerçeve Anlaşması’nın amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere,

• Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulanacak borçlulara ilişkin kriterlerin belirlenmesi,

• Bu Çerçeve Anlaşması kapsamında öngörülen uzlaşma süreci için gerekli organizasyon yapısının belirlenmesi,

• Alacaklı Kuruluşlar’ın uyması gereken genel prensipler ile uygulama ve durumun korunması süreçlerine, bağıtlanmış sözleşmelerin izleme kriterlerine ilişkin prensiplerin belirlenmesi,

• Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri’nin (FYYS) içeriğinin belirlenmesi, gerekli görülmesi halinde Alacaklı Kuruluşlar’ın kendi aralarında yapacakları sözleşmelere ilişkin esasların belirlenmesi,

• Alacaklı Kuruluşlar ile FYYS’lerde taraf olabilecek diğer alacaklıların aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin esasların belirlenmesi,

• Anlaşma’da öngörülen sürelere ilişkin esasların belirlenmesi,

• Yönetmelik’te belirtilen diğer hususlar

işbu Çerçeve Anlaşması’nın konusunu oluşturmaktadır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulanacak Borçlular

Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den az olan borçluları kapsamaktadır. Bir borçlu ya da borçlunun dahil olduğu risk grubundaki diğer borçlular bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırılabilir.

FYY kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi şarttır. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz.

• Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY kapsamına alınmaz. FYY süreci devam ederken firma hakkında iflas kararı verilmesi halinde Borçlu hakkında temerrüt hükümleri uygulanır.

• Yapılan incelemelere bağlı olarak borçluların bilanço içi ve dışı varlık ve imkanlarının bir arada irdelenmesi sonucunda, ilgili borçluların öngörülen süre içerisinde borçlarını ödeme kabiliyetini kazanıp kazanmayacağı yönünde değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonrasında, Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un olumlu görüşü doğrultusunda borçlular için FYYS bağıtlanabilir.

Alacaklı Kuruluşlar’ın yukarıda belirtilen değerlendirmelerinde öncelikle VII/1 maddesinde sayılan hususlar ilgili borçlu açısından irdelenir.

• Organizasyon Yapısı

Bu Çerçeve Anlaşması kapsamında öngörülen uzlaşma sürecinin gerçekleştirilebilmesini teminen ve sürecin uygulanması aşamalarında görev yapmak üzere aşağıda belirtilen organizasyon yapısı oluşturulur.

1. Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş (BKEAK)

BKEAK, borçlu tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma için başvuru yapılan ve başvuruyu kabul eden en büyük ilk üç Alacaklı Kuruluş içinde yer alan kuruluştur.

BKEAK, VIII. Uygulama Süreci Prensipleri bölümünde belirtilen esaslar dahilinde başvurunun kabulünden FYYS’nin imzalanmasına kadar olan süreci yönetir.

Diğer alacaklıların FYYS’ne dahil edilebilmeleri için bu kapsamda yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın bir suretini imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmeleri ve BKEAK’a vermeleri yeterlidir.

Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın FYYS’ne dahil edilebilmeleri

VIII. Uygulama Süreci Prensipleri bölümünde belirtilen çoğunluğun sağlanması ve yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın bir suretini imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmeleri ve BKEAK’a vermeleri halinde mümkündür. Çerçeve Anlaşmasını imzalamamış olan Alacaklı Kuruluşlar ile Diğer Alacaklılardan FYYS kapsamında Çerçeve Anlaşması’nı sonradan imzalamış olanlar Alacaklı Kuruluşlar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.

Şu kadar ki, Borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar ile Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın yapılandırılacak Borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın bir suretini imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmeleri ve BKEAK’ya vermeleri halinde finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilir.

BKEAK sürecin en hızlı şekilde sonuçlanması teminen VIII. Uygulama Süreci Prensipleri bölümünde belirtilen esaslar dahilinde süreci yönetir ve sonuçlandırır.

BKEAK tarafından borçlu ile alacaklılar arasında gerekli işbirliğinin sağlanmasını, borçluya ilişkin bilgilerin alınıp değerlendirilmesini, borçlunun finansal sorunlarının ortaya konularak çözüm önerilerinin geliştirilmesini teminen işbu Anlaşma’nın IX. maddesinde belirtilen çerçevede durumun korunması süreci prensiplerine ilişkin IX. madde hükümleri uygulanır. Başvuru esnasında borçludan alınmış olan Taahhütname’deki esaslara uyulmadığı tespit edildiğinde Alacaklı Kuruluşlar’a bilgi verilir ve durumun korunması süreci sona erer.

Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ü tarafından kabulü halinde, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması ve FYYS hükümlerine uyulması zorunludur.

• Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri

• Borçlu firma bazında gündeme gelen Finansal Yeniden Yapılandırmalar, bu Anlaşma kapsamında en geniş şekliyle ele alınır. Bu kapsamda,

• mevcut riskin yeniden ve borçlu bazında belirlenecek koşullarla vadeye bağlanması,

• borçlunun ana faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerinin tasfiyesi,

• sermaye artırımı,

• yönetim değişikliği,

• halka açılma,

• iştirak ve varlık satışı,

• ortaklık yapısının değiştirilmesi,

• şirket hisseleri/hisse senetleri üzerinde FYYS’ni imzalamış olan alacaklılar lehine rehin ve/veya intifa hakkı tesis edilmesi,

• gerekli görülmesi halinde başvuruyu yapan borçlunun ortak ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının teminat olarak garameten Alacaklı Kuruluşlar’a verilmesi

hususları dahil, burada sayılmayan ancak ilgili borçlunun ekonomiye kazandırılmasını teminen gerekli görülen değişiklikler (tek başına veya bir kısmı ya da tamamı bir arada olmak üzere) yapılabilir ya da yapılması ilgili borçludan talep edilebilir.

• Bu Anlaşma’yı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar Anlaşma’nın amaçlarına odaklanarak, gündeme gelen borçluların finansal yeniden yapılandırılmalarına ilişkin süreçte, uzlaşmanın sağlanması için azami çabayı gösterir.

• FYY kapsamına alınan her borçlu kendi özel koşulları içinde ele alınacaktır. İlgili borçlunun sorunu ve bu sorunu doğuran nedenler ortaya konarak, çözüm yolları irdelenecek ve en uygun çözüm üretilmeye çalışılacaktır.

• Belirli bir borçlunun öngörülen yapı içerisinde gündeme gelmesinden itibaren FYYS oluşturuluncaya kadar olan süreç hızlı bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

• Bu Anlaşma çerçevesinde ilgili borçluların borçlarının yeniden yapılandırılmaları bankacılık mevzuatı ve diğer finansal kuruluşların tabi olduğu mevzuat hükümleri ile kendi usul ve uygulama esasları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

• Alacaklı Kuruluşlar tarafından sürecin başlamasından önce alınmış bulunan mevcut teminatların korunması esastır. Bu amaçla, ilgili borçlu ile yapılacak FYYS’ye ve gerek duyulması halinde Alacaklı Kuruluşlar’ın kendi aralarında yapacakları sözleşmelere, teminatlı alacakların tahsili, dağıtımı ve teminatların paraya çevrilmesi konularında hükümler konulacaktır. Faktoring işlemine konu alacaklar ile finansal kiralama işlemine konu mallar hakkında bu maddenin birinci cümlesindeki hüküm uygulanır.

• Garameten teminat alınacak varlıklar üzerinde FYYS’ye taraf olan Alacaklı Kuruluşlar’ca daha önce konulmuş olan rehin/ipotek dışındaki takyidatlar, garameten teminat alınmasıyla birlikte kaldırılır.

• FYYS öncesinde alınmış olan teminatların FYYS’den sonra nakde dönüşmesi durumunda, tahsilat tutarının ilgili Alacaklı Kuruluş’un taksit tutarından eşit olarak düşülerek taksit adedi ve vadesi değişmeksizin taksit tutarlarının düşürülmesine yönelik olarak ilgili Alacaklı Kuruluş’un ödeme planı revize edilecektir.

• İlgili tüm kuruluşlar, yapılandırmaya konu borçlunun finansal yeniden yapılandırılması süreci boyunca gizlilik ilkesine tam olarak uyarlar. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun bankacılık sırrı ve müşteri sırrının korunmasına ilişkin hükümleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tamamen riayet edilir.

Alacaklı Kuruluşlar arasında aşağıdaki esaslara uyulmak kaydıyla bilgi paylaşımı mümkündür.

İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları, finansal yeniden yapılandırma talebi veya başvurusu veya bu konuda yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere işbu Anlaşma’nın uygulanması sürecinde gerek birbirlerine gerek Borçlulara gerekse üçüncü kişilere ilişkin olarak edinecekleri her türlü bilgi bakımından bu bilgiyi Gizli Bilgi olarak kabul ederek Gizli Bilgiyi her zaman en az kendisine ait benzeri gizliliğe ve öneme haiz bilgilerinin mahremiyetini korumak için gösterdiği özen seviyesinde bir özen göstererek koruyacaktır.

İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları Gizli Bilgiyi, sır olarak saklayacak ve işbu Anlaşma’da ve mevzuatta yer alan istisnalar ve izin verilen durumlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

İşbu Anlaşma’nın imzasından önce ya da sonra kamuya mal olmuş bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, düzenleyici kurum talebi, idari emir veya kanunen yetkili kılınmış makam, merci ve kişilerin talepleri üzerine açıklanması gereken bilgiler, Gizli Bilgi tanımının dışındadır.

İşbu Anlaşma’da ve mevzuatta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, her bir taraf kendisine verilecek Gizli Bilgi hakkında işbu sözleşmede belirlenen gizlilik esaslarına ve ilgili olduğu ölçüde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket edecek ve bu Gizli Bilgi’yi üçüncü kişilere aktarmayacaktır.

İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları Bankacılık Kanununun banka ve müşteri sırrının korunmasına dair hükümleri dairesinde banka ve müşteri sırrının korunması bakımından anılan Kanun hükümlerine de aynen uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Herhangi bir tereddütte mahal vermemek adına kanunen yetkili kılınan makam, düzenleyici kurum ve merciler tarafından resmen talep edilen ve yürürlükteki mevzuat kapsamında paylaşılması gereken bilgiler için Tarafların muvafakati aranmaz.

• FYYS kapsamında borçlulara ek kredi kullandırılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak FYYS’nin imzalanmasından sonra gerek duyulması halinde Alacaklı Kuruluşlar’dan biri veya daha fazlası FYYS hükümlerine uymak koşuluyla münferiden borçluya ek kredi  kullandırabilir. Bu durumda ek kredi için alınacak yeni teminatlardan yapılacak tahsilatlar, öncelikle ek kredinin tasfiyesinde kullanılır.

• Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar bu Anlaşma kapsamında gündeme gelecek olan takvime bağlanan süreci yönetmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, doküman trafiğini hızlandırmak amacı ile bu konularla ilgili olarak görevlendirecekleri en az iki, en fazla dört yetkililerinin isimlerini ve tüm iletişim araçları ile erişim olanaklarını Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’a iletilmek üzere TBB’ye bildirirler. Olası değişikliklerin derhal güncelleştirilmesi gerekir.

Alacaklı Kuruluşlar, isterlerse TBB’ye bildirmek kaydıyla ilgili FYY’ye özgü olmak üzere farklı yetkililer görevlendirebilirler.

• Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik raporlar ve konsolide istatistik bilgiler TBB tarafından, TBB Yönetim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde, ilgili borçlunun, ortaklarının ve varsa garanti veren kişiler ile Alacaklı Kuruluşlar’ın isimlerine yer verilmeksizin açıklanır. Söz konusu bilgiler TBB tarafından derlenir.

• BKEAK tarafından FYYS’de borçların tespitine esas teşkil edecek bir tarih belirlenerek bu tarih itibariyle borç tutarları tespit edilir.

• Bu Anlaşma’nın taraflarını oluşturan Alacaklı Kuruluşlar’dan sadece birine borçlu bulunan borçlularla ilgili olarak, ilgili Alacaklı Kuruluş tarafından uygun görülmesi halinde serbestçe FYYS düzenlenebilir.

• Uygulama Süreci Prensipleri

FYY sürecine alınabilecek borçlular; Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan en yüksek alacaklı üç Alacaklı Kuruluş’dan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir Başvuru ve Taahhüt Mektubu’na sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunurlar.

İlk başvuru en büyük Alacaklı Kuruluş’a, kabul etmemesi halinde sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunan Alacaklı Kuruluş’a yapılmalıdır.

İlk başvuru yapılan Alacaklı Kuruluş’un başvuruyu kabul etmemesi halinde, diğer Alacaklı Kuruluş’a başvuru yapılır. Bu Alacaklı Kuruluş’un da başvuruyu kabul etmemesi halinde üçüncü Alacaklı Kuruluş’a başvuru yapılır. Üçüncü Alacaklı Kuruluş’da başvuruyu kabul etmez ise FYY süreci başlamadan sona erer.

Başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren altı ay geçmesi zorunludur.

Başvuruyu kabul etmeyen Alacaklı Kuruluşlar, başvurunun kabul edilmediğine dair bilgiyi en geç 5 iş günü içerisinde borçluya yazılı olarak iletir.

BKEAK, başvuruyu kabul ettiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde ilgili borçlunun beyanı doğrultusunda borçlu bulunduğu ve Çerçeve Anlaşması’nın tarafları arasında bulunan Alacaklı Kuruluşlar’a bilgi vererek bu Anlaşma’da belirlenen yönteme uygun olarak yapılacak hesaplamaya göre alacaklarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep eder. Alacaklı Kuruluşlar, kendilerine yapılan bildirimi izleyen en geç 3 iş günü içinde bu geri bildirimi BKEAK’a yaparlar.

BKEAK, başvuruyu kabul ettiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içinde fizibilite raporunu hazırlar. BKEAK tarafından, ihtiyaç duyulması halinde bu süre 5 iş günü daha uzatılabilir. Başvurunun kabulü, olumlu fizibilite raporu düzenleneceği veya yapılandırma için olumlu yönde oy kullanılacağı taahhüdü anlamına gelmez.

BKEAK, başvuruyu kabul ettiği tarihten itibaren en geç 15 (+5) iş günü içinde;

• hazırladığı fizibilite raporunu,

• ödeme planına ilişkin azami vadeyi,

• uygulanacak faiz oranı/tipini ve

• Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış olup FYYS’ne dahil olmak isteyen Alacaklı Kuruluş isimlerini

içerecek şekilde hazırlamış olduğu yapılandırmaya ilişkin ön teklifi Alacaklı Kuruluşlar’a iletir.

BKEAK yapılandırmaya ilişkin ön teklifini, VII. Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri bölümünün 13 maddesinde belirtildiği üzere Alacaklı Kuruluşlar’ca TBB’ne bildirilen yetkililer üzerinden elektronik posta ile iletir. Tüm Alacaklı Kuruluşlar, bu yetkililerin bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludur.

Alacaklı Kuruluşlar, en geç 10 işi günü içinde yapılandırmaya ilişkin BKEAK tarafından kendilerine gönderilen ön teklif üzerinden yapılandırma yapılıp yapılmaması konusundaki görüşünü BKEAK’a bildirir. BKEAK tarafından, ihtiyaç duyulması halinde bu süre 5 iş günü daha uzatılabilir. 10 iş günü içinde BKEAK’a geri dönüş yapılmaması halinde dönüş yapmayan Alacaklı Kuruluş’un görüşünün olumlu olduğu kabul edilir.

BKEAK’un sunduğu ön teklif hakkında, alacak tutarı bakımından 2/3 çoğunluğun ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un uygun görüşünün sağlanması halinde BKEAK aşağıda belirtilen yapılandırma parametreleri kapsamında FYYS’ni en geç 10 iş günü içinde hazırlayarak Alacaklı Kuruluşlar’a imzalanmak üzere gönderir.

Alacaklı Kuruluşlar kendilerine iletilen FYYS’ni en geç 5 iş günü içinde imzalayarak BKEAK’a gönderirler. Böylece FYY süreci olumlu olarak sonuçlanır.

BKEAK’un sunduğu ön teklif hakkında gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde süreç sona erer.

Yapılandırma Parametreleri

BKEAK, aşağıda belirtilen parametrelere bağlı kalarak FYYS’ni hazırlar.
Düzenlenecek olan FYYS’de aşağıdaki tabloda belirtilenlerin dışında bir işlem yapılmak istendiğinde Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un olumlu görüşü ile Büyük Ölçekli Uygulamada belirtilen Uygulama Süreci kullanılacaktır.

BKEAK kendisine yazılı olarak iletilen bilgi talepleri kapsamında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yurt Dışı Kredi Kuruluşları veya Uluslararası Kurumlara alacaklısı oldukları borçlunun FYY sürecine ilişkin olarak bilgi sağlayabilir.

Alacaklı Kuruluşlar tarafından FYYS’nin imzalanmasından sonra, Çerçeve  Anlaşması’na taraf olmayan diğer alacaklılar tarafından başlatılmış veya başlatılacak olan yasal takip işlemleri neticesinde borçlunun faaliyetlerine devam edemiyor olması halinde ve söz konusu yasal takip işlemlerinin 30 gün içinde bertaraf edilmemesi halinde bu durum FYYS bakımından borçlunun temerrüdünü teşkil eder.

• Durumun Korunması Süreci Prensipleri

“Durumun Korunması Süreci”, tarafların gerek kendi aralarındaki gerekse borçlu ile olan mevcut hukuki statünün, teminat yapısının, ilişki düzeyinin ve borçlu ile ortaklarının varlıklarının, öngörülen makul bir müzakere süresi boyunca korunmasını içeren bir süreçtir.

Borçlu, “Durumun Korunması Süreci”nin geçerli olduğu süre içinde Alacaklı Kuruluşlar dahil olmak üzere alacaklılar arasında (tek tek ya da grup halinde) farklılık yaratacak hiçbir girişimde bulunamaz. Bu kısıtlama, ilgili borçlunun bağlantılı bulunduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile ortaklarını da kapsar.

Finansal kiralama sözleşmelerine konu mallar için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 307 nci maddesi hükümleri kıyasen uygulanır.

Şu kadar ki, borçlu, ikinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış olan Yurt Dışı Kredi Kuruluşları veya Uluslararası Kurumlara olan veya bu kurum ve kuruluşlar ile Alacaklı Kuruluşlar’ın birlikte vermiş oldukları borçlarına ilişkin  finansal yeniden yapılandırma veya benzeri diğer süreçler yürütebilecektir.

Taraflar, borçlu ile olan mevcut hukuki statünün, teminat yapısının, ilişki düzeyinin ve borçlu ile ortaklarının malvarlıklarının, müzakere süreci içinde kapsamlı olarak korunmasına genel olarak özen gösterirler.

Başvurunun BKEAK tarafından kabul edilmesi ve başvurunun ilgili Alacaklı Kuruluşlar’la paylaşılması ile birlikte, herhangi bir prosedüre tabi olmaksızın “Durumun Korunması Süreci” başlar. Bu süreçte Alacaklı Kuruluşlar tarafından borçlu hakkında FYY konusu alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapılamaz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemez, yeni takipler açılamaz, diğer yasal yollara başvurulamaz.

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu;

• Satış günü alınmış olması,

• İhalenin feshi davasının devam ediyor olması,

• Borcun İcra Taahhüdüne bağlamış olması,

• Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması.

şeklinde aksiyonlar alınmış ise bu işlemler FYY’den etkilenmez. Söz konusu işlemleri uygulayan Alacaklı Kuruluş/Kuruluşlar dilerse bunlardan feragat edebilir.

Söz konusu aksiyonlar sonucu borçlunun faaliyetlerinin devam ettirilmesi mümkün değil ve Alacaklı Kuruluş/Kuruluşlar bu aksiyondan vazgeçmiyor ise süreç ilerlemez ve sonlanır.

• Borçlu İle Yapılacak Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

• İşbu Çerçeve Anlaşma ve herhangi bir FYYS, özel hukuka tabi olup; FYY konusu alacaklara ilişkin olarak Alacaklı Kuruluşlar’ın, herhangi bir Yurt Dışı Kredi Kuruluşu veya Uluslararası Kurum ile akdetmiş oldukları ve ilgili tarih itibariyle geçerli olan diğer sözleşmeleri geçersiz kılmaz.

• Her bir FYYS;

• Alacaklı Kuruluşlar’ın her birinin belirli bir tarih itibariyle borçludan olan alacaklarının tespitini,

• ilgili borçlunun bu kapsamda yapacağı geri ödeme yükümlülüklerinin vade yapısı ile tutarlarının belirlenmesini,

• sözleşmeye aykırılık hallerinin belirlenmesini ve buna ilişkin yaptırımları,

• FYY süresince uygulanacak fiyatlandırmayı (faiz, kar payı, komisyon vb.),

• izleme kriterlerini (yöntem, sıklık, içerik vb.)

• denetim mekanizmasının tanımını,

• borçlunun tüm hesaplarını, belgelerini inceleme yetkisini,

• genel olarak ve ayrıca her bir Alacaklı Kuruluş için ayrı ayrı olmak üzere, alacağın süreç içindeki teminat yapısını,

• tarafların diğer yükümlülüklerinin tespitini,

• Alacaklı Kuruluşlar’ın uygun göreceği diğer hususları içerir.

• FYYS’nin imzalanmasını müteakip, borçlu FYYS’den kaynaklanan edimlerini yerine getirdiği sürece, borçlu hakkında icra takibi yapılamaz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemez, yeni takipler açılamaz, diğer yasal yollara başvurulamaz.

• İşbu Çerçeve Anlaşması’na dayandırılarak bağıtlanan tüm FYYS’lerin listesi, ilgili bankalar tarafından borçlunun Başvuru ve Taahhüt Mektubu’ndaki beyanı esas alınarak, belirlenecek bir format dahilinde ayda bir kez BDDK’ya iletilmek üzere TBB’ye gönderilir. Çerçeve Anlaşması uyarınca akdedilecek her bir FYYS için TBB tarafından bir sözleşme numarası belirlenecektir.

• İzleme Kriterleri İle İlgili Prensipler

• İzleme ve denetleme kriterleri borçlu ile yapılacak FYYS’de belirlenecektir.

• İzleme kriterleri, FYYS akdedilen borçlunun belirli bir andaki gerçek durumunu yansıtmak ve Alacaklı Kuruluşlar’ın gereksinim duyacağı tüm bilgilere şeffaf ve kolay erişebilmek amacıyla ilgili borçlunun uygulayacağı muhasebe standartları ile bunların ne şekilde denetleneceğine ilişkin hükümleri de içerecektir.

• Çerçeve Anlaşması’nı İmzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın FYYS’ye İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemeleri ve Hakem Kurulu

Yönetmelik uyarınca; Alacaklı Kuruluşlar’ın işbu Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere TBB Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar dahilinde ve gerektiğinde her bir FYYS bazında ayrı ayrı olmak üzere en az biri hukuk lisans eğitimine sahip üç kişiden Hakem Kurulu (HK) oluşturulur. HK, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, hukuk, kamu yönetimi ve dengi dallardan birinde en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak üzere, bankacılık veya finans alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip ve yönetici konumunda bulunan kişiler arasından seçilir.

Seçimde, görev verilecek HK üyelerinin anlaşmazlığa taraf Alacaklı Kuruluşlar bünyesinde çalışmıyor olması esastır.

HK, üye tam sayısıyla toplanır. HK, kararlarını tercihen oybirliği ile, oybirliğinin sağlanamaması halinde ise en az iki üyesinin aynı yöndeki oyu ile alır. Başkanın üstün oy hakkı yoktur.

HK, TBB marifetiyle ve TBB’ye ilgili Alacaklı Kuruluşlar’ın isimlerinin belirtildiği bir refakat yazının ekinde kapalı bir zarf içerisinde kendisine yapılan başvuruları en geç 5 işgünü içinde sonuçlandırır ve verdiği kararlar tüm Alacaklı Kuruluşlar’ca uygulamaya konur. HK’nın kararları tarafları bağlayıcıdır.

HK, kendisine yapılan başvurular üzerine bu Anlaşma ve bu Anlaşma’ya dayalı FYYS’lerin koşullarına uymayan Alacaklı Kuruluşlar’ı tespit ederek, ilgili Alacaklı Kuruluşlar’a bildirir.

HK’nın bu çerçeve içinde olmak üzere, detaylı görev tanımı, çalışma koşulları ve özlük hakları ile görevlendirilme ve görevden alınmalarına ilişkin koşullar, TBB Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

• Çerçeve Anlaşması’nın Süresi

İşbu Çerçeve Anlaşması Kurul’un onayından itibaren 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’inci maddesinde belirtilen geçerlilik süresi içinde imzalanacak olan FYYS’ler için geçerlidir.

• Çerçeve Anlaşması’nın Değiştirilmesi

İşbu Çerçeve Anlaşması’nın herhangi bir hükmü ancak Anlaşma’ya taraf Alacaklı Kuruluşlar’ın tamamının kabul etmesi ve Kurul’un da bunu onaylaması kaydıyla değiştirilebilir.

Fizibilite Raporu ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi metinlerinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir.

İşu Çerçeve Anlaşması, ayrılmaz parçası hükmünde olan ekleriyle birlikte bir bütündür. Çerçeve Anlaşması’na taraf olacak Alacaklı Kuruluşlar, Çerçeve Anlaşması’nı bir kısım hükümleri hariç değiştirilmiş olarak, yeni hükümler ekleyerek, belirli koşullar öne sürerek veya ihtirazi kayıt koyarak imzalayamazlar. Anlaşma’ya bu şekilde konulmuş şerhler yok kabul edilir.

• Yürürlük

TBB tarafından Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve taraflarca imzalanan Çerçeve Anlaşması’nın Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Kaynak:muhasebe web

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir