Kiracı, kiralanan taşınmazla ilgili esaslı tamir giderlerinden sorumlu değildir. Bu giderler kiralayana aittir.

YARGITAY

20.Hukuk Dairesi

Esas No:2017/3359

Karar No:2017/10440

Tarih:12.12.2017

“…Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davalının ana taşınmazda kiracı olduğu ve yapılan harcamaların bir kısmının asansör bakım ve işletme giderlerine, bir kısmının ise taşınmaza yapılan esaslı onarımlara ilişkin olduğu iddiası bulunmakla bilirkişi raporunda da genel kurulda aidatların harcama kalemlerinin ayrı ayrı gösterilerek belirlenmediği tespit edilmekle talep edilen dönemlere ilişkin harcamaların, eski yönetici tanığın beyanları da dikkate alınarak nelerden ibaret olduğu ve davalının sorumlu olacağı borç miktarının yönetim planı ve 634sayılı KMK hükmlerine göre açıkça belirlenerek, ayrıca davalının banka şubesine ödeme yaptığı beyanı karşısında bu husustaki delillerin de toplanarak varsa taşınmaza ilişkin esaslı onarım bedelleri veya davalının sorumlu olmadığı harcamaların tespit edilerek buna ilişkin yönetimden varsa harcama belgelerinin de celp edilerek yeniden bilirkişi raporu alınmak suretiyle Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca malikin ortak giderlere ilişkin bütün yükümlülüklerinin kiracıya devredildiği kabul edilmemelidir. Keza, Borçlar Kanununun 258/2 maddesi uyarınca kiralananın alelade kullanılması ile ilgili ve kullanımdan doğan giderler kiracıya ait ise de esaslı tamir giderleri kiralayana aittir. Bu durumda kiracı taşınmazı kullanmanın karşılığı olarak kira parası ile mütenasip ve alalede kullanımla ilgili tamir giderlerinden sorumlu olmalıdır, ilkesi uyarınca varılacak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken anılan gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

             Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir