Kamulaştırma sonucu arta kalan kısmın konumu, miktarı ve geometrik durumuna göre değerinde azalma oluşup oluşmadığına karar verilmelidir.

 

 T.C.
Yargıtay
5. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/4044
Karar No:2014/13329
K. Tarihi:13.5.2014

Özet:
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: …
Kamulaştırmadan arta kalan ve fen bilirkişisi raporunda, B harfi ile gösterilen toplam 1777,34 m2 lik bölümün konumu ve geometrik durumuna göre % 40 oranında değer azalışı oluşacağı düşünülmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması, …

MAHKEMESİ : Kağızman Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/04/2013
NUMARASI : 2012/71-2013/143

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak bilimsel yolla değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti davalarında, aynı Yasanın 25/son maddesi uyarınca mülkiyet idareye tescille geçeceğinden kamulaştırılan ağaçların değerinden enkaz bedelinin düşülmeyeceği gözetilmeden, indirilmek suretiyle eksik bedele hükmedilmesi,
2) Kamulaştırmadan arta kalan ve fen bilirkişisi raporunda, B harfi ile gösterilen toplam 1777,34 m2 lik bölümün konumu ve geometrik durumuna göre % 40 oranında değer azalışı oluşacağı düşünülmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 13.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir