Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “Sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerine katılım payı:” ibaresi “Sosyal ve teknik altyapıya katılım payı:” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ş) Nitelikli spor tesisi: 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde spor tesisleri için belirlenen asgari nitelikleri sağlayan, en az otuz olimpik spor branşının gerçekleştirildiği, uluslararası federasyonlar tarafından sertifikalandırılan, uluslararası standart ve ölçülere uygun atletizm tesisleri, en az bir adet futbol antrenman sahası ile en az 1.500 seyirci kapasiteli bir adet futbol maç sahasına, birer olimpik açık ve kapalı yüzme havuzuna, birer basketbol, voleybol, hentbol müsabaka ve antrenman sahalarına sahip olan, tek bir entegre tesisten oluşan ve bu aktivitelerin tamamlayıcı diğer bölümlerle desteklendiği spor tesislerini,

t) Personel lojmanı alanı: Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla; yardımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi için tahsis edilen alanın dışında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön izin verilen girişimci tarafından müzakerede taahhüt edilen sosyal ve teknik altyapıya katılım payı, ön izin yazısının tebliğ tarihinden itibaren her geçen ay için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından belirlenen politika faizi oranı kadar arttırılmak suretiyle belirlenecek şekilde ve kesin tahsisten önce yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “turizm tesisi hizmet alanı tahsisine,” ibaresi “personel lojmanı alanı tahsisine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi” ibaresi “kırsal ve sağlık turizmi ile nitelikli spor tesisleri yapılmak” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katılım payı” ibaresi “sosyal ve teknik altyapıya katılım payı” olarak değiştirilmiş, ondördüncü fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “gerçekleştirilecek yatırımın” ibaresinden sonra gelmek üzere “cari yıl” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi” ibaresi “kırsal ve sağlık turizmi ile nitelikli spor tesisleri yapılmak” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onyedinci fıkrasında yer alan “ ve yatırımdaki kısımlar için bu süre zarfında kullanım bedeli ödenmez” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, onsekizinci fıkrasında yer alan “yıkılacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yatırım belgesi düzenlenecek” ibaresi eklenmiştir.

“(5) Girişimcilere, Arazi Tahsis Komisyon kararı ile kırk dokuz yıla kadar; ana yatırımcılara ise Cumhurbaşkanı kararı ile yetmiş beş yıla kadar tahsis yapılabilir. Ancak, günübirlik tesisler yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi on yılı geçemez ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır. Tahsis süresi, kesin tahsis yazısının tebliği tarihinden başlar. Bakanlıkça tahsis edilen taşınmazların üzerinde yapılan tesisteki konaklama ünitelerinin yatırımcı veya işletmecileri tarafından üçüncü kişilere kullandırılmasına yönelik yapılan sözleşmelerin süresi bir yılı geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi” ibaresi “kırsal ve sağlık turizmi ile nitelikli spor tesisi yapılmak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi” ibareleri “kırsal ve sağlık turizmi ile nitelikli spor tesisi yapılmak” olarak değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “türü,” ibaresi “türünün değiştirilmesi ya da” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “termal ve kış turizmi amaçlı tahsislerde” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca, kırsal ve sağlık turizmi ile nitelikli spor tesisleri yapılmak amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tahsisin ve şirket hisselerinin devri” ibaresinden önce gelmek üzere “finansal kiralama işlemleri hariç” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “turizm tesisi hizmet alanı” ibaresi “personel lojmanı alanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin başlığı “Personel lojmanı alanı tahsisi” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “turizm tesisi hizmet alanı” ibaresi “personel lojman alanı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Alan ve Turizm Merkezlerine ilişkin onaylı planlarında personel lojmanı alanı kullanımına ayrılan alanlar, tahsise ilişkin hususların sağlanması ve sosyal ve teknik altyapıya katılım payı alınması şartı ile 9 uncu madde uyarınca duyuru yapılarak Bakanlık tarafından aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara ana tahsisin süresiyle eş zamanlı olacak şekilde tahsis edilebilir.”

“Bu alanlar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir. Daha önce adına personel lojman alanı tahsisi yapılanlara aynı ana tahsise bağlı olarak yeniden tahsis yapılmaz. Bu koşullara uyulmaması halinde, bu alanların tahsisleri iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kesin tahsis tarihine bakılmaksızın kırsal ve sağlık turizmi amaçlı tahsisler ile Bakanlık tarafından nitelikli spor tesisi olduğu tespit edilen tahsisler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Daha önce yapılan tahsislerde ek yatırım süresi uygulaması

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 30/12/2016 tarihinden önce yapılan kesin tahsislerde ek yatırım süresi verilmesinde ve kesin tahsis teminatının iadesinde inşaatın en az yüzde onbeşinin tamamlandığının belgelenmesi şartı aranır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir