İzmir’de 33 adet jeotermal kaynak arama ve 2 adet jeotermal kaynak işletme sahalarının ihale ilanı 31.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI VE JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: İzmir ili Kınık ilçesi Poyracık Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4950,01 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3600 hektarlık alanda, Kemalpaşa ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4907,99 hektarlık alanda, Kemalpaşa ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3481,09 hektarlık alanda, Menemen ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4571,25 hektarlık alanda, Dikili ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2262,55 hektarlık alanda, Tire ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4869,04 hektarlık alanda, Torbalı ilçesi Arslanlar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4936,10 hektarlık alanda, Tire ilçesi Işıklar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4634,15 hektarlık alanda, Urla ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3776,85 hektarlık alanda, Bergama ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1481,10 hektarlık alanda, Bergama ilçesi Ayaşkent Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1667,09 hektarlık alanda, Bergama ilçesi Göçbeyli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4200 hektarlık alanda, Kiraz ilçesi Karaburç, Çayağzı, Sarısu Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3011,59 hektarlık alanda, Torbalı ilçesi Pamukyazı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3529,03 hektarlık alanda, Torbalı ilçesi Subaşı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4330,45 hektarlık alanda, Ödemiş ilçesi Yeniceköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1068,03 hektarlık alanda, Tire ilçesi Kızılcahavlu Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 899,64 hektarlık alanda, Tire ilçesi Kireli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2094,49 hektarlık alanda, Ödemiş ilçesi Mescitli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1486,89 hektarlık alanda, Tire ilçesi Mahmutlar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3203,89 hektarlık alanda, Tire ilçesi Çayırlı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3231,59 hektarlık alanda, Bayındır ilçesi Arıkbaşı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2666,27 hektarlık alanda, Gaziemir ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2891,66 hektarlık alanda, Gaziemir ilçesi Görece Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4710,36 hektarlık alanda, Dikili ilçesi Yenice Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 446,08 hektarlık alanda, Seferihisar ilçesi Yeniköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1918,47 hektarlık alanda, Karaburun ilçesi Eğlenhoca Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1554,40 hektarlık alanda, Urla ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2283,97 hektarlık alanda, Seferihisar ilçesi Sığacık Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 199,75 hektarlık alanda, Çeşme ilçesi Şifne, Ildır Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3276,15 hektarlık alanda, Aliağa ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1328,96 hektarlık alanda, Aliağa ilçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1871,61 hektarlık alanda arama haklarının verilerek;

Aliağa ilçesi Güzelhisar Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 1592,07 hektarlık alanda, Çeşme ilçesi Çiftlik, Ovacık, Demirtaş Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 6486,54 hektarlık alanda işletme haklarının verilerek;

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 35 adet Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No:38 K:3 Konak-İzmir) yapılacaktır. İhale dosyaları mesai saatleri içerisinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

1-Nüfus cüzdan sureti

2-Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3-Noterden onaylı imza beyannamesi

4-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6-Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7-İhale dokümanının alındığına dair 250,00 (İkiyüzelli) TL’lik banka makbuzu

8-Geçici Teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b-Tüzel Kişiler;

1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2-Vergi Levhası (2019 yılı onaylı),

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir.

6-Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7-İhale dokümanının alındığına dair 250,00 (İkiyüzelli) TL’lik makbuz.

8-5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunu belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10:00’ a kadar dilekçe ile birlikte İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

İhale ilanına ulaşabilmek için tıklayınız:

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir