İşyerinde çalışanlara yapılan tebligat üzerine res’en sigortalılık tesis edilemez.

 

İstanbul Barosunca, iş yerlerine yapılan tebligatların PTT memurlarınca “işyeri çalışanı”, “işyeri daimi çalışanı”, “görevli sekreter” gibi ibarelerle tebliğinin yapılması halinde,  tebligatın teslim alındığı tarih için re’sen sigortalılığın sağlanacağına, işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirileceğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan 25.01.2018 gün ve 2018/4 no’lu genelge ile, 11.05.2015 gün ve 2015/25 no’lu genelgenin, “2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler” başlıklı bölümüne yedinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen bölümün iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhinde açılan davada, Danıştay 15. Dairesinin 06.06.2018 gün ve 2018/654 E. no’lu kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Tebligat Kanunu uyarınca yapılan tebliğ işlemlerinin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86/7. maddesinde düzenlenen, kamu kurumlarınca yapılan kontrol ve denetimler kapsamında olmadığı, tebligat esnasında işyerinde çalışanlara ilişkin herhangi bir sigortalılık araştırmasının ve tespitinin yapılmadığı, PTT memurlarına sigortalılık tespiti yapılması hususunda protokol ile de bir yetki verilmediği, kaldı ki SGK’nın mevzuat gereğince kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında bankalar ile kamu kurumları ve özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkı bulunduğu, kayıt dışı çalışan kişilerin re’sen sigortalılıklarının yapılabilmesini sağlayacak bilgilerin tam, kesin ve doğru olması gerektiği, tebligat alındılarında kişilerin kimlik numaraları veya diğer kimlik bilgilerine yer verilmediği, eksik ve yetersiz bu bilgi üzerine herhangi bir inceleme veya araştırma yapılmaksızın res’en sigortalılık tesisinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Kaynak  :İstanbul Barosu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir