İstinaf yoluna başvurabilmek için süre tutum dilekçesi vermek yeterli değildir. İstinaf başvuru sebeplerini gösterir dilekçe sunulmadan, gerekçeleri açıklanmadan başvuru yapılamaz.

 

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
22. HUKUK DAİRESİ


E. 2017/1042
K. 2017/1201
T. 5.7.2017

 

6100 HMK/m.342,352,355

ÖZET : İstinaf yoluna başvuran başvuru sebep ve gerekçelerini dilekçesinde göstermek zorundadır. Somut olayda ise başvuran davacının gerekçeli kararın tebliğine rağmen istinaf başvuru sebeplerini gösterir dilekçe sunmadığı anlaşılmaktadır. Davalı HMK 342/2/e hükmünden kaynaklanan somut sebep ve gerekçe gösterme yükümlülüğünün yerine getirmemiştir. Dilekçe görülebilirlik koşullarına sahip olmadığı için HMK 352.madde gereğince red edilmelidir.

DAVA : Davalı vekili tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesiyle birlikte dosya,mahalli mahkemesince dairemize gönderilmiş olmakla,Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 352.maddesi uyarınca incelendi; gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili hakkında İstanbul 35 İcra Müdürlüğünün 2015/19443 esas sayılı dosyasından takip yapıldığını, çekin müvekkili adına keşide tarihi üzerinde oynama ve paraf atılarak piyasaya verildiğini, çekteki imzanın müvekkilinin eli ürünü olmadığını ileri sürerek imzaya itirazın kabulüne, takibin iptaline, davalının haksız ve kötü niyetli takip yapmış olması sebebiyle tazminat ödemeye mahkum edilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davalının iyi niyetli meşru hamil olduğunu, kötü niyet tazminataına veya yargılama giderine hükmedilemeyeceğini, davanın reddine, kötü niyetli itiraz nedeni ile %20den az olmamak üzere tazminat ödemesine karar verilmesini ve yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davanın “Paraf imzasının davacıya ait bulunmadığı, buna göre keşide tarihinnin 26/02/2014 olup çekin süresi içinde ibraz edilmediği anlaşıldığından davacının davasının KABULÜNE, TAKİBİN İPTALİNE” karar verilmiştir.

HMK 342.maddenin e fıkrası gereğince istinaf yoluna başvuran başvuru sebep ve gerekçelerini dilekçesinde göstermek zorundadır.Somut olayda ise başvuran davacının gerekçeli kararın tebliğine rağmen istinaf başvuru sebeplerini gösterir dilekçe sunmadığı anlaşılmaktadır.Davalı HMK 342/2/e hükmünden kaynaklanan somut sebep ve gerekçe gösterme yükümlülüğünün yerine getirmemiştir. Dilekçe görülebilirlik koşullarına sahip olmadığı için HMK 352.madde gereğince red edilmelidir.

Hal böyle olunca HMK 355.madde çerçevesi içerisinde yapılan incelemede de kamu düzenine aykırı herhangi bir sebep bulunmadığından davalının istinaf talebinin HMK 352.madde gereğince usulden reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere,

1-)HMK 355.madde çerçevesi içerisinde yapılan incelemede de kamu düzenine aykırı herhangi bir sebep bulunmadığından davalının istinaf dilekçesinin HMK 352-342/e maddeleri gereğince REDDİNE

2-)a-İstinaf harçları peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

b-) İstinaf yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına

Dair tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda İİK’nun 364/1 fıkrası gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 05.07.2017

Kaynak: kazancı.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir