Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından sonra askerden firar etmek suçundan tekrar hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

 

Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas:  2017/5486
Karar: 2018/60
Özet: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildikten sonra denetim süresi içinde askerden firar eden kişi kasıtlı olarak suç işlemiş olduğu için firar etme suçundan hakkında tekrardan hükmün açıklanması kararı verilemez.

Firar etmek suçundan sanık O…’in, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 66/1-a ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 29/01/2015 tarihli ve 2015/18 esas, 2015/19 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 31/10/2017 gün ve 94660652-105-35-9223-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06/11/2017 gün ve KYB. 2017/61844 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, sanığın adli sicil kaydında daha önce işlemiş olduğu suç nedeniyle Bayramiç Asliye Ceza Mahkemesinin 28/12/2011 tarihli ve 2010/177 esas, 2011/179 sayılı kararı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair mahkumiyet kaydının bulunduğu, işbu yargılamaya konu suçun ise anılan kararın denetim süresinde işlendiği cihetle, 5271 sayılı Kanun’un 231/8. maddesindeki “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. (Ek cümle: 18/06/2014-6545 S.K./72. md) Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.” şeklindeki hükme nazaran, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 29/01/2015 tarihli ve Esas 2015/18, Karar 2015/19 sayılı kararının CMK’nın 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, hükmün açıklanmasının geri bırakılması davanın esasını çözen karar niteliğinde olmadığından müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 15/01/2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Kaynak:kararara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir