Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınmak suretiyle, Hâkimler ve Savcılar Kurulunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Kurul personelinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
 2. b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
 3. c) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanını,

ç) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğini,

 1. d) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
 2. e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılması ve gruplar içindeki alt görev gruplarının sıralanmasını,
 3. f) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,
 4. g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacak olanların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

 1. h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Kurulunu,

 1. i) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işlerin yürütülmesi için Başkanın onayı ile oluşturulan kurulu,
 2. j) Unvan değişikliği: Başka bir kadroda görevliyken, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
 3. k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
 4. l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Bilgi işlem müdürü, şube müdürü,

2) Şef.

 1. b) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

 1. c) İdarî hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

ç) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Hizmetli, dağıtıcı.

(2) Kurulun teşkilat kadro çizelgesinde yer alan; avukat, mütercim, programcı, psikolog, mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen unvanları ise unvan değişikliğine tabi kadrolardır.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkan tarafından belirlenir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

 1. a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
 2. b) Atanılacak kadro için öngörülen hizmet süresi ve öğrenim düzeyi şartlarını taşımak.
 3. c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Kurulda en az bir yıldır görev yapıyor olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

 1. a) Bilgi işlem müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen hizmet süresi şartını taşımak,

2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

3) Şef, çözümleyici, programcı veya mühendis kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,

4) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

 1. b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen hizmet süresi şartını taşımak,

2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Şef veya mühendis kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,

 1. c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

2) Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar yönünden en az dört yıl, diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar yönünden ise en az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mütercim, sekreter, tekniker, teknisyen, programcı, çözümleyici, istatistikçi kadrolarının birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen hizmet süresi şartını taşımak,

2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

3) Şef, programcı, mühendis veya istatistikçi kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,

4) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

5) Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (E) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

 1. d) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak,

3) Hizmetli veya dağıtıcı kadrosunda en az altı ay çalışmış olmak,

 1. e) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Hizmetli veya dağıtıcı kadrosunda en az altı ay çalışmış olmak,

 1. f) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

2) Hizmetli veya dağıtıcı kadrosunda en az altı ay çalışmış olmak,

 1. g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip olmak,

3) Hizmetli veya dağıtıcı kadrosunda en az altı ay çalışmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

 1. a) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,
 2. b) Atanılacak kadro için öngörülen öğrenim düzeyi şartını taşımak,
 3. c) Kurulda görev yapıyor olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara, unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

 1. a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

 1. b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) seviyesinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

 1. c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olmak ya da diğer fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğretim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek programlama dilini veya dillerini bilmek,

ç) Psikolog, mühendis ve istatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 1. d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 1. e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları, Atanma

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavdan en az bir ay evvel duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) Bu ilânda;

 1. a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,
 2. b) Başvuruda aranacak şartlar,
 3. c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

 1. d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(5) Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Bürosuna yapılan başvurular, sınav kurulunca incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Kurulun internet sitesinde ilan edilir.

(6) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Genel Sekreterlik tarafından aşağıdaki konularda hazırlanır:

 1. a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

 1. b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik.
 2. c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat.

ç) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

 1. d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.
 2. e) Halkla ilişkiler.
 3. f) Etik davranış ilkeleri.
 4. g) Kurulun yapısı ve görevleri ile yargı örgütü, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.

(2) Yazılı sınav Kurul tarafından yapılabileceği gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Kurulun görev alanı ile atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

 1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),
 3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

 1. d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
 2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurulun internet sitesinde ilan edilir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

 1. a) Hizmet süresi fazla olanlara,
 2. b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
 3. c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları Kurulun internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilandan itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek, sonuçları sınavı yapan kurum tarafından itiraz edenlere bildirilir.

(2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.

Atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Kurul tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

 1. a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
 2. b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Bürosu arşivinde saklanır.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(2) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendirmesi halinde Genel Sekreter ya da insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu genel sekreter yardımcısının başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları Bürosunda görevli tetkik hâkimlerinin de bulunduğu, hâkim sınıfından beş asil üç yedek üyeden oluşur.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyelerden biri görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Karşı oy kullananlar gerekçelerini kararda belirtirler.

(5) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri, İnsan Kaynakları Bürosunca yerine getirilir.

(6) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

 1. a) Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.
 2. b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.
 3. c) Kurulda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin isteği halinde görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak doktora öğrenimini tamamlayan Kurul personeli, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilir.

 1. d) Doktora öğrenimini tamamlayan Kurul personeli, hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya bu unvanla aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilir.

Naklen atama

MADDE 18 – (1) Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 27/9/2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumuna ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir