Esnaf Ve Sanatkâr Odaları Arasında Veya Esnaf Ve Sanatkâr Odaları İle Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 12.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ESNAF VE SANATKÂR ODALARI ARASINDA VEYA ESNAF VE SANATKÂR ODALARI İLE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜNYESİNDEKİ ODALAR ARASINDA ÜYE KAYIT ZORUNLULUĞU BAKIMINDAN ÇIKACAK ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZÜMLEMEK ÜZERE OLUŞTURULAN MUTABAKAT KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, mutabakat komitelerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek için toplanan mutabakat komiteleri hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
 2. b) Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı (ESBİS): Esnaf ve sanatkâr sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, esnaf ve sanatkâr sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,
 3. c) Birlik: Aynı ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve o ilin esnaf ve sanatkârlarını temsil etmek amacıyla il merkezlerinde kuracakları esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,

ç) Genel Müdürlük: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü,

 1. d) Kanun: 7/6/2005tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,
 2. e) Koordinasyon Kurulu Kararı: Kanunun 63 üncü maddesi gereği toplanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun almış olduğu kararı,
 3. f) Sicil: Bulunduğu il idari sınırları içerisinde çalışmak üzere birlik bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr Sicili Müdürlüğünce tutulan sicili,
 4. g) Sicil Yönetmeliği: 16/9/2005tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliğini,

ğ) Sekretarya: Ticaret İl Müdürlüğünü,

 1. h) Ticaret Sicili: Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulan sicili,

ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar: Uyuşmazlığa taraf 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tabi ticaret veya ticaret ve sanayi odasını,

ifade eder.

Mutabakat komiteleri

MADDE 5 – (1) Kanuna tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde mutabakat komiteleri kurulur.

(2) Mutabakat komiteleri Kanuna tabi odaya ve/veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odaya kayıtlı şahsın;

 1. a) Çalışma bölgesindeki, Kanuna tabi odalardan hangisine kaydının aktarılacağı,
 2. b) Kanuna tabi odalar veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalardan hangisine kaydının aktarılacağı,
 3. c) Kanuna tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odaların her ikisine de kaydının bulunması durumunda hangi odadaki kaydının silineceği,

konularını karara bağlar.

Başvuru süreci ve ön hazırlıklar

MADDE 6 – (1) Aralarında anlaşmazlık bulunan Kanuna tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar ve kendileriyle ilgili olmak üzere üye kaydı yapılmış olan şahıslar ile Bakanlık mutabakat komitesinin toplanması talebinde bulunabilir. Mutabakat komitesinin toplanması talebi bir dilekçe ile Sekretaryaya iletilir. Talebi alan Sekretarya, talep konusu uyuşmazlığın giderilmesi için beş gün içerisinde mutabakat komitesini oluşturan taraflardan katılımcı bilgilerini talep eder.

(2) Katılımcı bilgilerini alan Sekretarya karara esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplar ve bunlara ilişkin gerekli kontrolleri yaparak otuz gün içerisinde ön hazırlığı tamamlar.

(3) Mutabakat komitesi kararına aşağıdaki belgeler esas teşkil eder:

 1. a) Vergi kaydına ilişkin belgeler,
 2. b) Sicil kaydını veya ticaret sicili kaydını gösterir belge,
 3. c) Kanuna tabi oda veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki oda kaydını gösterir belge,

ç) ESBİS üzerinden alınan oda unvanlarını ve üye dağılımlarını gösteren rapor,

 1. d) İşyeri seyyar olanlar için ikametgâh belgesi,
 2. e) Kanuna tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasındaki uyuşmazlıklarda işletmenin yıllık alış ve satış tutarı ile gayri safi iş hasılatınıgösterir belgeler.

(4) Şahsın sicil ile ticaret siciline aynı anda kaydı bulunması durumunda, bu maddenin üçüncü fıkrasının; (b) bendinde aranan belge hem esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğünden hem de ticaret sicili müdürlüğünden, (c) bendinde aranan belge ise hem Kanuna tabi odadan hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odadan istenir.

(5) Ön hazırlığı tamamlayan Sekretarya ilgili taraflara toplantı yer ve tarihini yedi gün içinde yazılı olarak bildirir.

Mutabakat komitesinin oluşumu

MADDE 7 – (1) Uyuşmazlığın konusuna ve taraflarına göre mutabakat komitesi,

 1. a) Kanuna tabi odalar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda;

1) Çalışma bölgesi aynı ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilçede mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odaların ve Birliğin temsilcisiyle,

2) Çalışma bölgesi farklı ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odalar ve Birlik temsilcisiyle,

3) Çalışma bölgesi il merkez ilçelerini kapsayan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odalar ve Birlik temsilcisiyle,

4) Çalışma bölgesi il merkez ilçelerini kapsayan odalar ile çalışma bölgesi ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odaların ve Birliğin temsilcisiyle,

toplanır.

 1. b) Kanuna tabi odalarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda;

1) Çalışma bölgesi aynı ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilçede mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odaların temsilcisiyle,

2) Çalışma bölgesi farklı ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Birlik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ilgili oda temsilcisiyle,

3) Çalışma bölgesi il merkez ilçelerini kapsayan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Birlik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ilgili oda temsilcisiyle,

4) Çalışma bölgesi il merkez ilçelerini kapsayan odalar ile çalışma bölgesi ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Birlik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ilgili oda temsilcisiyle,

toplanır.

(2) Anlaşmazlığa konu şahıs, kendisiyle ilgili hususların görüşüleceği Mutabakat Komitesine temsilcisi olarak görevlendirilemez.

Komitece değerlendirilecek ve karara esas alınacak hususlar

MADDE 8 – (1) Mutabakat Komitesi kararları, Kanun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sicil Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve yürürlükteki Koordinasyon Kurulu Kararına uygun alınır.

(2) Mutabakat komiteleri kararları talebe konu edilen şahıs için alınır. Birden fazla şahısa yönelik değerlendirme yapmak üzere toplanan komitede, her bir şahıs hakkında ayrı ayrı karar alınmalıdır.

(3) Mutabakat komitelerinde bir veya birden fazla mesleğin tamamını ilgilendiren kararlar alınamaz.

Komite kararları

MADDE 9 – (1) Mutabakat komitelerinde kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki sayılır.

(2) Komite kararlarına karşı itiraz ilgililer tarafından kararın kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine yapılır. Mahkemenin kararı kesindir. Süresi içinde itiraz yolunun kullanılmaması durumunda da komite kararı kesinleşir.

(3) Kesinleşmiş kararlar sekretarya tarafından kesinleşme tarihinden itibaren üç gün içinde Bakanlığa, ilgili sicil müdürlüğüne/müdürlüklerine, kararın taraflarına ve karara konu şahıs ya da şahıslara gönderilir.

(4) Karar, uyuşmazlığa konu şahsın sicil kayıtlarında değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde, ilgili sicil müdürlükleri, kesinleşen komite kararının kendilerine ulaşmasından itibaren üç gün içinde kayıtlarında gerekli işlemi yapmak zorundadırlar.

(5) Oda kaydının silinmesini gerektiren durumlarda silme işlemi aidat borcunun bulunmaması şartına bağlanamaz.

(6) Karara esas teşkil eden hususlarda değişiklik olmadan aynı kişi ile ilgili olarak aynı konuda yeni bir karar alınamaz.

(7) Bu Tebliğde belirtilen yetki kurallarına veya usule aykırı komite kararları geçerli değildir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genelge, tamim, talimat ve benzeri görüşlerinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Kanunun 64 üncü maddesinin uygulanmasında bu Tebliğ esas alınır. Tereddüt oluşması halinde, Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir