Eş nedeniyle atamasının yapılmasını isteyen hemşirenin isteğinin reddi işlemin iptaline ilişkin kararı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi hukuka uygun buldu.

 

T.C.
GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1. İDARİ DAVA DAİRESİ

E. 2017/861
K. 2017/780
T. 20.6.2017

ÖZET : Dicle Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğü’nde Hemşire olarak görev yapan davacının, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hv.Ulş.Uzman Çavuş olarak görev yapan eşinin Afyonkarahisar İline naklen atanması nedeniyle, atamasının eşinin atamasının yapıldığı il sınırlarında bulunan kendi pozisyonuna uygun bir kadroya yapılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı’nın işlemi ile muvafakat talebiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapmış olduğu başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nce verilen “dava konusu işlemin iptaline” dair kararın; hukuka uygun görülmüştür.

DAVA : Dicle Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğü’nde Hemşire olarak görev yapan davacının, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hv.Ulş.Uzman Çavuş olarak görev yapan eşinin Afyonkarahisar İline naklen atanması nedeniyle, atamasının eşinin atamasının yapıldığı il sınırlarında bulunan kendi pozisyonuna uygun bir kadroya yapılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı’nın 03/06/2016 tarih ve 63454395-903/02 Sayılı işlemi ile muvafakat talebiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapmış olduğu başvurunun reddine dair 08.06.2016 tarih ve 38948411-045.99 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 27/12/2016 tarih ve E: 2016/794, K: 2016/1720 Sayılı “dava konusu işlemin iptaline” dair kararın; hukuka aykırı olduğu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geçici 41. maddesi uyarınca davacının atamasının yapılamayacağı ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

Savunma verilmemiştir.

Karar veren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi’nce, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü:

KARAR VE SONUÇ : Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 27/12/2016 gün ve E: 2016/794, K: 2016/1720 Sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun REDDİNE, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin istinaf talebinde bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta giderine karşılık yatırılmış olan avanstan artanın 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333. maddesi uyarınca mahkemesince ilgili tarafa re‘sen iadesine, kararın taraflara tebliğine, 20.06.2017 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.

KARŞI OY:

6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 41. Maddede; “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 25/6/2013 tarihi itibarıyla, bu Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48. maddede belirtilen genel şartları taşıyanların memur kadrolarına atanacakları, bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı” hükmüne yer verilmiştir.

Olayda, davacının Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde sözleşmeli personel statüsünde hemşire olarak görev yapmakta iken 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 41. madde kapsamında 21.10.2013 tarihinde kadrolu statüye geçirildiği ve işlem tarihi itibariyle Kanunda öngörülen beş yıllık süreyi doldurmadığı gözetildiğinde, Kanunda yer alan açık hüküm uyarınca tesis edilen davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Nitekim Danıştay 5. Dairesi’nin 20.01.2016 günlü, E:2014/8437, K:2016/94 Sayılı kararı da bu yöndedir.

Bu durumda, davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve istinaf başvurusunun kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Kaynak: Kazancı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir