Erkeğin sürekli olarak iş değiştirip düzenli bir işte çalışmayarak birlik görevlerini aksatması boşanma sebebidir.

T.C. Yargıtay 2. HD
Esas: 2021/1472
Karar: 2021/2436
K.T.: 22.03.2021 

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Davacı kadın tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak açılan dava, ilk derece mahkemesince kabul edilerek boşanmanın ferilerine hükmedilmiştir. Hükme karşı, davalı erkek tamamı yönünden istinaf kanun yoluna başvurmuş ve bölge adliye mahkemesince başvurunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve yeniden hüküm tesis edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Bölge adliye mahkemesi kararını davacı kadın temyiz etmiştir.

İlk derece mahkemesi, davalı erkeğe eşine şiddet uyguladığı ve düzenli olarak çalışmayarak birlik görevlerini ihmal ettiği kusurlarını yükleyerek davanın kabulüne karar vermiştir. Davalı erkeğin istinaf başvurusunu inceleyen bölge adliye mahkemesince; tanık beyanlarından şiddet vakıasının ne zaman ve nerede işlendiğinin belli olmadığından ve erkeğin iş bulduğu zamanlarda çalıştığının sabit olduğundan ve tüm bu nedenlerle davanın ispatlanamadığından bahisle; davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamındaki bilgi, belge ve delillerin tetkikinden erkeğin sürekli olarak işe giriş ve çıkış kayıtlarının bulunduğu, düzenli işinin bulunmadığı ve bu suretle birlik görevlerini ihmal ettiği anlaşılmaktadır. O halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi yerinde görülmemiş ve kararın bozulmasını gerektirmiştir.

S O N U Ç

Yukarıda gösterilen sebeple, bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 22.03.2021 (Pzt.)

Kaynak:Hukuklu.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir