Danıştay devlet memurunun kurumlar arası atanmasında kamu yararı ilkesine öncelik verilmesi gerektiğine karar verdi.

Danıştay,  jeoloji mühendisi olan davacının infaz koruma memuru olarak görev yaptığı kurumdan, öğrenimine ve mesleğine daha uygun olan kuruma geçişinde kamu yararının ön planda olması gerektiği, davacının atanma isteğine muvafakat edilmemesine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Danıştay 5.Dairesi

Esas: 2012/10984

Karar:2013/76

 

İstemin özeti : Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen 14/09/2011 gün ve E. 2011/1143, K. 2011/935 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istemidir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Beşinci Danıştay Dairesince işin gereği düşünüldü.

Dava Jeoloji Mühendisi unvanına sahip olup Antalya H-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz ve koruma memuru görevinde bulunan davacının, Antalya İl Özel İdaresi emrinde bir göreve kurumlar arası nakil yoluyla atanma isteğine muvafakat verilmemesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü’nün 26.1.2007 günlü 5998 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Antalya 2. İdare Mahkemesinin 14/09/2011 gün ve E. 2011/1143, K. 2011/935 sayılı kararıyla 657 s. kanunun 74 üncü Maddesinde yer alan hükümlerden bahisle, kurum amirlerinin muvafakat verip vermeme konusunda takdir yetkisinin bulunduğu, davacının kurumlar arası nakil yoluyla Antalya İl Özel İdaresi bünyesinde atanacağı genel idari hizmetler sınıfındaki memurluk görevinin kariyer nitelikli bir görev olmadığı, bulunduğu yerde de personel ihtiyacı olduğu, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemde kullanılan takdir hakkında hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını ileri sürerek idare mahkemesi kararını temyizen incelenerek bozulmasını istemiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurları Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri” başlıklı 74 maddesinde, memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatlarıyla kazanılmış hak dereceleri üzerinden ve 65 inci Maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükseltilmesi suretiyle bulundukları sınıftan bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacak olan kadro dereceleriyle kazanılmış hak dereceleri altındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteğinin de şartı olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açıktır.

Öte yandan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6 ncı maddesince, İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup bu görevlerin içerisinde değişik mühendis disiplinlerinin birlik ve/veya bağımsız çalışmasını zorunlu kılan çeşitli alanlardaki imar ve iskan, bayındırlık ve çevre hizmetlerinin yapım ve onarım işleri yer almıştır.

Bu durumda, davalı idarece personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmemiş ise de, Jeoloji Mühendisi olan davacının görev yapmak istediği alanın öğrenimine ve mesleğine uygun olması ve bu meslekte daha verimli olabileceği, ayrıca gitmek istediği kurumca öğrenimine uygun tarzda yükselebilme olanağının da mevcut olduğu hususları göz önüne alındığında davacının atanma isteğine muvafakat edilmemesine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararın da hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle, Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen 14/09/2011 günlü, E.2011/1143, K. 2011/936 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu Maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 s. Kanunla değişik 3 üncü Fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 16.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:   http://kararara.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=17016&p=31742#p31742

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir