Danıştay, aynı dava dilekçesi ile tebligat giderlerinin de istenebileceğine karar verdi.

Danıştay 9.Dairesi 2016/17876 esas, 2017/7223 karar sayılı kararı ile aynı dava dilekçesi ile tebligat giderlerinin de istenebileceğine karar verdi.

Danıştay kararında, olayda vergi mahkemesince ilan ve reklam vergisi ile damga vergisinin ve hesaplanan gecikme zammının davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ihbarnameye eklenen 7,00 TL tebligat gideri hakkında ayrı bir dava açılması gerekirken, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunmayan işlemlere karşı tek dilekçeyle dava açılmasında hukuka uygarlık bulunmadığından dilekçenin reddine karar verilmiş ise de ilan ve reklam vergisi ile damga vergisi ile gecikme zammına karşı açılan davada hem esas hem de usul yönünden yapılacak olan değerlendirme ile ulaşılacak sonuç ayrı dava açılması istenilen, aynı ihbarnamede yer alan ve hakkında ayrı bir inceleme ve değerlendirme yapılmasına gerek bulunmayan tebligat gideri açısından da geçerlidir, bu nedenlerle temyiz istemi kabullüne karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir