Boşanma davasında, eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak bulundurma boşanma sebebi olarak kabul edildi.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca, reddedilen her iki boşanma davası ve ferileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:.

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle “evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşine ve kayın validesine sık sık hakaret eden, eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak eşinin güveninin sarsılmasına neden olan davacı-karşılık davalı kadın ile birlik görevlerini yerine getirmeyen, annesinin evlilik birliğine müdahalesine tepkisiz kalan davalı-karşılık davacı kocanın kusurlu olduğu” anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında “her iki taraf da” dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, her iki boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/l) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile her iki davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz konu hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre her iki boşanma davasının fer’ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.13.12.2012

Kaynak :kararara.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir