Beraat eden sanıkların herbir vekili için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir

T.C.
Yargıtay
6. Ceza Dairesi


Esas No:2015/7665
Karar No:2015/45723
K. Tarihi:3.12.2015 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü,süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanıklar savunmanının beraat kararının gerekçesine yönelik olmayan, vekaletücreti hakkındaki istemine ilişkin sınırlı yapılan temyiz incelemesinde;

Beraat eden sanıklar İ.. Ç.. ve M.. B..’un tek vekaletname ile diğer sanıklarÜ.. T.. ile Ş.. Ç..’in ayrı vekaletnameler ile kendilerini Avukat G.. Ö.. iletemsil ettirdikleri anlaşılmakla; sanıklar İ.. Ç.. ve M.. B.. yararına ayrı,diğer sanıklar Ü.. T.. ile Ş.. Ç.. yararına da ayrı ayrı olmak üzere karartarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son madde ve fıkrası uyarıncamaktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Ü.. T.., İ.. Ç.., Ş.. Ç.. ve M.. B.. savunmanınıntemyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanannedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasınıgerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi aracılığıyla CMUK’nın 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “vekalet ücretine”ilişkin bölüm çıkartılarak, yerine “hüküm tarihinde yürürlükte bulunanAvukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5.madde ve fıkrası uyarınca sanıklar İ..Ç.. ve M.. B.. yararına ayrı, diğer sanıklar Ü.. T.. ile Ş.. Ç.. yararına daayrı ayrı olmak üzere 3.000,00’er TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanıklarÜ.. T.., Ş.. Ç.., İ.. Ç.. ve M.. B..’a verilmesine” cümlesi yazılmak suretiyle,diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi DÜZELTİLEREKONANMASINA, 03.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir