Baz İstasyonlarının yer seçimi ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik 27.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 27.01.2018 tarihli 30314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

ELEKTRONİK HABERLEŞME İSTASYONLARINA YER SEÇİM BELGESİNİN

VERİLMESİ VE ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan elektronik haberleşme istasyonlarına 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun  15 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücretin belirlenmesi ve yer seçim belgesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan elektronik haberleşme istasyonlarına 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücretin belirlenmesi ile yer seçim belgesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (ı) bendi, 28 inci maddesinin  birinci fıkrasının (d) bendi ile 33 ve 34 üncü maddelerine ve 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ve üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Elektronik haberleşme istasyonu: Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan baz istasyonları ve radyolink istasyonlarının ortak adını,
  2. b) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,
  3. c) Mobil istasyon: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen sürelerle sınırlı olmak ve istisnalar saklı kalmak üzere, bir mahalde elektronik haberleşme hizmetini geçici bir süre sunmak için kurulan hareketli elektronik haberleşme istasyonunu,

ç) Yer kullanımı: İşletmecilerin; elektronik haberleşme istasyonlarını taşınmazlar üzerine yerleştirmek, kurmak, sökmek, kaldırmak, kontrol, bakım ve onarım yapmak ve benzeri amaçlarla kamu ve özel mülkiyet alanlarını kullanmalarını,

  1. d) Yer kullanım anlaşması: Yer kullanımına ilişkin olarak işletmeci ile yer sağlayıcı arasında imzalanan anlaşmayı,
  2. e) Yer sağlayıcı: Yer kullanımına konu olan kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere, taşınmazın sahipleri ve/veya taşınmazın üzerinde hak sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,
  3. f) Yer seçim belgesi: Elektronik haberleşme istasyonlarının Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kurulabilmesi için 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetkili belediyeden alınacak olan belgeyi,
  4. g) Yer seçim belgesi ücreti: Düzenlenecek yer seçim belgesi karşılığında işletmeci tarafından bir defaya mahsus olarak yetkili belediyeye ödenecek ücreti,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak bu maddenin birinci fikrasında tanımlanmayan  kavramlar için 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan tanımlar  geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Seçim Belgesi Verilmesi ve Ücreti

Yer seçim belgesi verilmesine ilişkin hususlar

MADDE 5 – (1) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesi için yetkili belediyeden yer seçim belgesi alınması zorunludur.

(2) Belediye mücavir alan sınırları dışında kurulacak elektronik haberleşme istasyonlarına yer seçim belgesi alınmaz.

(3) Büyükşehirlerde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde mücavir alan sınırlarına göre ilgili belediyeler yetkilidir.

(4) Yer seçim belgesi için yapılan başvurular kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri birlikte dikkate alınarak değerlendirilir. Haberleşmenin önemi göz önünde bulundurulur ve bu konuda keyfi uygulamalar kesinlikle yapılamaz.

(5) Yer seçim belgesi almak için yapılan başvurular gerekçesiz olarak reddedilemez. Başvurunun reddedilmesi durumunda, reddetme gerekçeleri işletmeciye yazılı olarak bildirilir. Başvurunun gerekçesiz olarak reddedilmesi halinde, red cevabı geçersiz sayılır ve 20 günlük süre işlemeye devam eder.

(6) Belediye tarafından 20 gün içerisinde reddedilen veya başvuruya ilişkin eksiklikleri bildirilen veya revizyon talep edilen yer seçim belgesi başvuruları hariç olmak üzere, ücreti yatırılmasına rağmen 20 gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır.

(7) Belediye tarafından başvurunun reddedilmeyerek bildirilen eksikliklerin veya talep edilen revizyonların işletmeci tarafından tamamlanmasını müteakip 10 gün içerisinde yer seçim belgesi verilir.

(8) Mobil istasyonların kurulumunda yer seçim belgesi alınmaz.

(9) Elektronik haberleşme istasyonunun konumu değişmediği sürece, yer kullanım anlaşmasının değişmesi veya yenilenmesi yer seçim belgesi alınmasını gerektirmez.

(10) Tesis paylaşımı yapılması durumu dahil olmak üzere, elektronik haberleşme istasyonunda teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması (anten ve kabinet tipi, sayısı, yönünün değişmesi gibi) durumunda tekrar yer seçim belgesi düzenlenmez.

(11) Tesis paylaşımı yapılması durumunda, yer seçim belgesi yalnızca elektronik haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından alınır.

(12) Bir baz istasyonunun üzerindeki radyolink antenleri ve ekipmanı ayrı bir elektronik haberleşme istasyonu olarak değerlendirilmez.

(13) Belediyelere yer seçim belgesi almak için başvuru yapılmadan önce, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Güvenlik Sertifikası düzenlenmiş olması gerekir.

(14) Belediyelerce verilecek yer seçim belgesi Ek-2’deki formata uygun olarak düzenlenir.

Yer seçim belgesi ücreti

MADDE 6 – (1) Ek-1’deki yer seçim belgesi ücret tarifesi 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir.

(2) Yer seçim belgesi ücretleri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(3) Ek-1’deki yer seçim belgesi ücret tarifesindeki ücretlere katma değer vergisi (KDV) dahil değildir. Söz konusu ücretler üzerinden ayrıca KDV hesaplanır.

(4) İşletmecinin yer seçim belgesi almak için yaptığı başvurunun ilgili Belediye tarafından reddedilmesi halinde, peşin ödenmiş olan yer seçim belgesi ücreti red cevabının işletmeciye bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde iade edilir.

(5) Belediye tarafından reddedilmeyip başvuruya ilişkin eksiklikleri bildirilen veya revizyon talep edilen başvurularda, işletmeci başvuruya konu yerde istasyonu kurmaktan vazgeçmediği sürece yer seçim belgesi ücretleri iade edilmez.

(6) İşletmeci başvuruya konu yerde istasyonu kurmaktan vazgeçmesi halinde yer seçim belgesi ücretinin 3/4’ü 15 gün içinde iade edilir.

(7) Yer seçim belgesi verilmesi kapsamında, Belediyeler tarafından işletmecilerden yer seçim belgesi ücreti dışında başkaca herhangi bir ücret talep edilemez.

(8) Elektronik haberleşme istasyonunun fiziki adresi değişmeksizin mahalle/sokak ismi değişmesi, başka ilçeye/ile bağlanması gibi adres bilgilerinin değişmesi nedeniyle, yer seçim belgesinin yenilenmesi halinde yer seçim belgesi ücreti alınmaz.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) Yer Seçim Belgesi, işletmeciler tarafından istasyon mahallinde rahatlıkla görülebilecek yere asılır ve deforme, silinme gibi çevre şartlarının etkilerine karşı gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geriye dönük uygulama ve ücretler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 6/12/2012 tarihinden önce belediye mücavir alan sınırları içinde kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonları için yer seçim belgesi ve ücreti alınmaz. Bu istasyonlar için yer seçim belgesi alınmış sayılır.

(2) İşletmeci; 6360 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 6/12/2012 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında belediye mücavir alan sınırları içinde kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarından yer seçim belgesi olmayanlar için yer seçim belgesi almak amacıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip en geç 6 ay içinde yer seçim belgesi ücretini ödemek suretiyle yetkili belediyeye başvuruda bulunur. Bu başvurularda yalnızca güvenlik sertifikası sunulur, bunun dışında başka bir belge talep edilmez. Bu başvuruların hepsi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Bu fıkrada belirtilen süreler gerektiğinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca en fazla 90 gün uzatılır. Yer seçim belgesi başvurusu kapsamında Belediyeler tarafından bu fıkra kapsamındaki elektronik haberleşme istasyonlarında revizyon yapılması veya bu istasyonların demonte edilmesi talep edilemez ve yer seçim belgesi verilir. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek yer seçim belgeleri için; Ek-1’deki yer seçim belgesi ücret tarifesi uygulanacak olup, ücretin 2019 ve sonraki yıllarda yatırılması halinde 6 ncı maddeye göre yeniden değerleme oranında gerekli artırımlar yapılarak uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkranın uygulanmasında, elektronik haberleşme istasyonu kurulum tarihi olarak ilk güvenlik sertifikasının tarihi, ilgili mevzuat uyarınca güvenlik sertifikası almamış olanlar için ise ilk yer kullanım anlaşmasının tarihi esas alınır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir