Araçta çıkan gizli ayıp nedeniyle, yapılan tamir bedeli faturadan indirilir.

 

 

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ


E. 2016/13794
K. 2017/8102
T. 20.12.2017

ÖZET :Davacı, teslim almış olduğu araçta, aldığından itibaren geçen kısa süre içinde aşırı derecede yol sesi geldiğini, 19.06.2012 tarihinde aracı bedelini almak için davalıya teslim ettiğini, aracın bedelinin ödenmemesi üzerine ihtarname keşide edildiğini, davalının ihtara cevabında ayıbı kabul etmediğini belirterek aracın teslim alınmasının gerektiğini bildirdiğini, aracın tekrar teslim alındığında müdahale edilmiş olduğunun görüldüğünü, bu hususun yaptırdıkları tespit ile anlaşıldığını, aracın ayıplı olduğunu, ayıbı gizlemek için araca müdahale edildiğini belirterek, araçtaki ayıp sebebiyle aracın fatura bedeli olan 88.039,90 TL.nin fatura tarihi olan 31.05.2012 tarihinden itibaren uygulanacak en yüksek reeskont faizi ve tespit masrafı olan 768,80 TL ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, davaya konu aracın göğüs kısmından gelen sesin imalat hatasından kaynaklanıp gizli ayıp niteliğinde olduğu, ancak araçtaki gizli ayıbın sözleşmenin feshini ve bedel iadesini gerektirir nitelikte olmadığı, tamir yoluyla giderilmesinin mümkün olduğu, tamir bedelinin 1.200,00 TL olduğu, bu sebeple bedelden indirim yapılmasının hakkaniyete uygun olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle 1.200,00 TL indirim bedelinin 19/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi isabetli görülmüştür.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin 08.06.2012 tarihinde teslim almış olduğu araçta, aldığından itibaren geçen kısa süre içinde aşırı derecede yol sesi geldiğini, müvekkilinin 19.06.2012 tarihinde aracı bedelini almak için davalıya teslim ettiğini, aracın bedelinin ödenmemesi üzerine ihtarname keşide edildiğini, davalının ihtara cevabında ayıbı kabul etmediğini belirterek aracın teslim alınmasının gerektiğini bildirdiğini, aracın tekrar teslim alındığında müdahale edilmiş olduğunun görüldüğünü, bu hususun yaptırdıkları tespit ile anlaşıldığını, aracın ayıplı olduğunu, ayıbı gizlemek için araca müdahale edildiğini belirterek, araçtaki ayıp sebebiyle aracın fatura bedeli olan 88.039,90 TL.nin fatura tarihi olan 31.05.2012 tarihinden itibaren uygulanacak en yüksek reeskont faizi ve tespit masrafı olan 768,80 TL ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Oto Servis ve Ticaret A.Ş. vekili; davacının bu aracı bilerek ve görerek aldığını, araçtan ses geldiği iddiasının yasal bir dayanağının olmadığını,davacı tarafından yaptırılan tespitte de ifade edildiği üzere araçta bir takım müdahelelerin yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Otomotiv İth. ve Dağ. AŞ. vekili, davaya konu araçta ayıp bulunmadığını, davacının araçtan gelen ses şikayeti dışında bir iddiasının bulunmadığını, tespit raporunda araç üzerinde detaylı teknik bir inceleme yapılmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece,yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, davaya konu aracın göğüs kısmından gelen sesin imalat hatasından kaynaklanıp gizli ayıp niteliğinde olduğu, ancak araçtaki gizli ayıbın sözleşmenin feshini ve bedel iadesini gerektirir nitelikte olmadığı, tamir yoluyla giderilmesinin mümkün olduğu, tamir bedelinin 1.200,00 TL olduğu, bu sebeple bedelden indirim yapılmasının hakkaniyete uygun olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle 1.200,00 TL indirim bedelinin 19/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle 6098 Sayılı TBK’nun 227/4. maddesi uyarınca semenin tenzili yoluna gidilerek hüküm kurulmasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:www.hukikihaber.net

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir