Arabuluculuk anlaşmasının ikale sözleşmesi veya ibraname niteliğinde olduğu gerekçesiyle geçersizliği ileri sürülemez.

İSTANBUL
17. İŞ. MAHKEMESİ


ESAS NO.2019/129 
KARAR NO.2019/429

Arabuluculuk anlaşmasının ikale sözleşmesi veya ibraname niteliğinde olduğu gerekçesiyle geçersizliği ileri sürülemez. 

Arabuluculuk anlaşması ile feragat edilen konularda dava açılamaz.

Arabuluculuk anlaşmasında iade iade davası açılamayacağı konusunda mutabakata varılması durumunda, bu anlaşma geçerlidir.    

Mahkememizce dosyada mevcut iddia, savunma, özlük dosyası, SGK kayıtları, 02/01/2019 tarihli ara buluculuk toplantı ve anlaşma tutanağı, hep birlikte nazara alınarak değerlendirme yapılmıştır. Mahkememizce çözülmesi gereken husus 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara buluculuk Kanunu uyarınca taraflar arasında gerçekleştirilen ara buluculuk sureti ve bu süreç sonrasında tarafların anlaşarak anlaşma tutanağı imzalamayı sonucunda, anlaşmaya varılan hususlarla yeniden dava açılıp açılamayacağıdır. 

Buna ilişkin ara buluculuk faaliyetlerini düzenleyen 13 ve devamı maddeleri irdelendiğinde Kanunun 18/5 maddesinde “ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz hükmünün” bulunduğu, davacı ve davalı taraf arasında bu kanun uyarınca ara buluculuk faaliyetinin gerçekleştiği, ara buluculuk faaliyeti sırasında ara bulucu tarafından taraflara bilgilendirme yapıldığının tutanaktan anlaşıldığı, tarafların ara bulucu huzurunda yapılan görüşme sonrasında anlaşmaya vardığı, bu anlaşmaya göre davalı şirketin 03/01/2019 mesai bitimine kadar 49.778,31.-TL ödeme yapması halinde 2019 yılında belirlenecek olan yasal parametreler açıklandığında arada doğacak fark bedelleri hesaplanarak 31/01/2019 günü ödenmesi karşılığında tarafların başkaca bir alacak ve borcu bulunmadığı şeklinde mutabakat sağlandığı, bunun sonucunda karşılıklı olarak iş akdinin bu şekilde feshi ve başkaca bir alacak, dava veya hak talebinde bulunmayacakları hususunda karşılıklı olarak mutabık kalındığı, talep ve haklarından gayri kabili rücu ile feragat ettikleri, davacının işe iade davası açmayacağının mutabakatta yazıldığı, anlaşma tutanağının taraflar ve ara bulucu tarafından imzalandığı görülmüştür. 

Her ne kadar davacı sözleşmenin ikale sözleşmesi veya ibraname niteliğinde olduğunu iddia ederek bu tutanağın geçersiz olduğunu ileri sürmüş ise de, dosyada mevcut 02/01/2019 tarihli ara buluculuk anlaşma tutanağının kanun uyarınca düzenlenen ara buluculuk tutanağı niteliğinde olduğu anlaşılmakla davacı vekilinin bu talebinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. 

Ayrıca ara buluculuk tutanağının baskı altında imzalatıldığı iddia edilmiş ise de tutanağın iptaline ilişkin herhangi ben mahkeme kararı bulunmadığı görülmüştür. Buna göre davacı tarafça davalı ile gerçekleşen ara buluculuk faaliyeti sonrasında alacaklarından feragat ettiği ve işe iade davası açmayacağını mutabakata bağlandığı, davalı tarafça dosyaya sunulan dekontlar ile bahse konu ödemenin yapıldığı anlaşılmıştır. 

6325 sayı Ara buluculuk kanunu 18/5. fıkrası uyarınca anlaşmaya varılan hususlarda dava açılamayacağı yönünde emredici hükmün bulunduğu, tutanakta gerçekleşen fesih sonrasında işe iade davası açılmayacağının açık bir şekilde düzenlendiği, bu yönü ile davacının, işe dava davası açma konusunda, HMK 114/1 maddesi uyarınca hukuki yararının bulunmadığı ve dava şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından, davanın dava şartı yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda acıklandığı üzere: Davanın dava şartı yokluğu nedeniyle REDDİNE,

Kaynak:Hukukihaber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir