Ankara BAM, tüketici kredisinden kaynaklı icra takibine yapılan itiraza karşı açılacak olan, itirazın iptali davası öncesi, ticari dava şartı arabuluculuğa başvurulması gerektiğine karar verdi.

T.C.

ANKARA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

23. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2019/646

KARAR NO : 2019/728

TÜRK MİLLETİ ADINA

BÖLGE  ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ : Davacı vekili, müvekkili banka ile davalının imzalamış olduğu kredi kartı üyelik sözleşmesi gereği davalıya 5400…4597 nolu kredi kartı verildiğini, ödemelerdeki düzensizlik nedeniyle anılan sözleşme gereği davalının kredi kartı hesabının kapatılarak sözleşmesinin feshedildiğini, 26.10.2018 tarihi itibarıyle 7.007,89-TL olan borcunu yedi gün içerisinde ödemesi, aksi taktirde yasal takibe geçileceği belirtilerek ihtarname keşide edildiğini, bakiye borç ödenmediğinden 24.12.2018 tarihi itibariyle alacakları olan 7.391,73-TL için yapılan ilamsız takibe borçlunun itiraz ederek aleyhindeki takibi durdurduğunu belirterek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir. Davalı cevap dilekçesi vermemiştir.

İLK DERECE MAH. KARARI ÖZETİ : İlk Derece Mahkemesi’nce “…dava dilekçesi ekinde arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın bulunmaması nedeniyle davacı vekiline ihtarlı davetiye gönderilmiş olup, davacı vekili tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanak sunulmadığı anlaşılmıştır. 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari uyuşmazlıklarla ilgili açılan davalarda arabulucuk dava şartı haline gelmiş olup, 6325 Sayılı Kanun’un 18/A-2 maddesindeki “Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın 1/3 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2019/646 – 2019/728 davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.” düzenlemesi nedeniyle, arabulucuya başvurulmadan dava açıldığı anlaşıldığından davanın USULDEN REDDİNE…” karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ : İstinaf yasa yoluna başvuran davacı vekili: Davanın ticari bir dava olmadığını, kredi kartından kaynaklı olduğu için ticari nitelikte olmadığını, bireysel işlem olduğunu, görevli mahkemenin de tüketici mahkemesi olduğunu, ticari olmayan bir konuda ticari bir davaymış gibi gerekçe gösterilerek davanın usulden reddine karar verilmesinin kanunun emredici hükmüne aykırı olduğunu, bireysel kredilere ilişkin davaların ticari vasfı olmadığı için arabuluculuk şartının olmadığını belirterek kararın kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR : Uyuşmazlık, davanın zorunlu arabuluculuğa tabi olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,

HUKUKİ SEBEP VE GEREKÇE : Dava, kredi kartı kullanımı nedeni ile oluşan alacağın tahsili için yapılan icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosya kapsamındaki yazı, belge ve bilgilere, yasaya uygun gerektirici nedenlere, İlk Derece Mahkemesi kararının gerekçesinde dayanılan delillerle, delillerin tartışılması sonucu maddi olay ve hukuki değerlendirmede usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; incelemenin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılıp, kamu düzenine herhangi bir aykırılığın da bulunmamasına, uyuşmazlığı çözmekle görevli olan mahkemenin tüketici mahkemesi olması hususunun, davanın “ticari dava” niteliğini değiştirmeyeceğinin açık bulunmasına göre davacı vekilinin tüm istinaf itirazları yerinde görülmediğinden istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince, Kayseri 2. Tüketici Mahkemesi’nin2019/18 E., 2019/49 K. sayılı dava dosyasında verdiği11.02.2019 tarihli kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, davacı vekilinin İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE.

2-492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarife gereğince, alınması gereken harçlar alındığından, başkaca harç alınmasına yer olmadığına.

3-Davacı tarafından yapılan istinaf posta giderlerinin üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan avansın karar kesinleştiğinde gideri içerisinden karşılanarak iadesine.

4-Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 302. maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğincekesinleşme kaydı ve kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimlerin; 359. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince de karar tebliği, harç tahsil müzekkeresi yazılması ve gider avansı iadesi işlemlerinin İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılmasına.

02.05.2019 tarihinde, duruşma yapılmadan, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi gereğince, miktar veya değeri elli sekiz bin sekiz yüz (58.800,00) Türk Lirası’nı geçmeyen davalara ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamayacağından miktar itibari ile KESİN olmak üzere, OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 06.05.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir