Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes ÜniversitesiÖnlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin adı “AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitimde uygulanacak esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Akademik takvim: Eğitim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
 2. b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 3. c) Birim: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

ç) Çift anadal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,

 1. d) DANO: Dönem ağırlıklı not ortalamasını,
 2. e) Değişim öğrencisi: Ulusal veya uluslararası programlarla ya da ikili anlaşmalarla yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, belirli dönemlerde eğitim amacıyla Üniversiteye gelen veya giden öğrenciyi,
 3. f) Dekan: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
 4. g) Dönem: Bir dersin işlendiği süreye bağlı olarak bir veya birden fazla yarıyılı veya yaz okulu olabilen zaman dilimini,

ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk sayılmasını,

 1. h) Eşkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için, eğer daha önce sağlanmamışsa, aynı kayıt döneminde sağlanması gereken koşulu,

ı) Fakülte: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülteleri,

 1. i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
 2. j) İlgili kurul: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,
 3. k) Konservatuvar: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
 4. l) Meslek yüksekokulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı önlisansdüzeyinde eğitim yapılan meslek yüksekokullarını,
 5. m) Müdür: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürlerini,
 6. n) OBİS: Öğrenci bilgi sistemini,
 7. o) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

ö) Önkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için sağlanmış olması gereken koşulu,

 1. p) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
 2. r) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan bölüm/program seçmeli ve/veya bölüm/program dışı seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi,
 3. s) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

ş) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

 1. t) Yandalprogramı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı,
 2. u) Yarıyıl: Dönem sonu/bütünleme sınavları hariç, dönem içi sınavları ve resmi tatiller dâhil en az on beş hafta olarak tanımlanan güz veya bahar dönemini,

ü) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim dönemini,

 1. v) Yönetim Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 2. y) Yüksekokul: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim yapılan yüksekokulları,
 3. z) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan zorunlu dersler grubundaki dersleri,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ç (Çekilme) notu, okuldan ayrılmak zorunda kalan ya da fazladan aldığı seçmeli derslerden vazgeçmek isteyen öğrencilerin, en geç dersin alındığı akademik dönemin ilk yedinci haftasının son iş gününe kadar başvurusu ve birimin ilgili kurulunun kararıyla verilen nottur. Ç notu verilen dersler, alınmamış sayılır ve öğrenci not durum çizelgesinde yer almaz. Öğrenciler eğitimleri süresince en fazla üç defa Ç notu talebinde bulunabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir