Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2015/12473
K. 2016/4024
T. 4.4.2016

ÖZET : Dava önalım hakkının kullanılarak tapu kaydının iptali ile tesciline karar verilmesi talebine ilişkindir.Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz.

Kadastro krokisinden taşınmazların sınırdaş oldukları anlaşılmaktadır.Önalım hakkı davasında davaya konu taşınmazın paylı mülkiyete tabi olması şartı aranmamaktadır. Bu sebeple davanın esasına girilmesi gerekir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 11.11.2014 gününde verilen dilekçeyle önalım hakkı sebebiyle tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 12.2.2015 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, önalım hakkı sebebiyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davacı vekili, davacının 1285 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, davacının taşınmazına komşu 1284 parsel sayılı taşınmazın malikleri tarafından davalıya 2.000,00 TL bedelle satıldığını, 6537 Sayılı Kanun gereğince davacının önalım hakkı olduğunu, önalım hakkını kullanarak davaya konu 1284 parsel sayılı taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

15.5.2014 tarihli ve 29001 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6537 Sayılı Kanun’un 5. maddesiyle 5403 Sayılı Kanuna eklenen 8/İ maddesinin ikinci fıkrası gereğince; “Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.”

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Somut olaya gelince; davacının maliki olduğu 1284 parsel sayılı taşınmaz ile davaya konu 1285 parsel sayılı taşınmazın sınırdaş oldukları dosya içerisindeki kadastro krokisinden anlaşılmaktadır. 5403 Sayılı Kanun’un 8/İ maddesi gereğince kullanılan önalım hakkı davasında davaya konu taşınmazın paylı mülkiyete tabi olması şartı aranmamaktadır. Bu sebeple davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzletme yolu açık olmak üzere, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak:THS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir