Yargıtay bekletici mesele hakkında kanun yararına bozma kararı verdi

                                                         Yargıtay taraflar arasında taşınmazı kimin yaptığına ilişkin bir uyuşmazlık varken, bekletici mesele yapılmaksızın ecrimisil kararı verilmesi hakkındaki kararın kanun yararına bozulmasına karar verdi.

                                                         Karara konu uyuşmazlıkta muris 25.09.2019 tarihinde vefat etmiş olup, davalıların muristen intikal eden taşınmazdan paylarını aşan oranda yararlanmaları sebebiyle  ecrimisil bedelinin faizi ile tahsili talepli dava açılmıştır. Davalılar ise dava konusu 11 parsel taşınmazda 3 adet ev olduğunu, iki evin davalılar tarafından yapıldığını bir evi ise tadilatılanın davalılar tarafından yapıldığını bu nedenle söz konusu evler hakkında Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/43 E. Sayılı dosyası ile muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açıldığını belirterek bekletici mesela yapılmasını talep etmiştir.

                                                         İlk derece mahkemesi söz konusu davayı bekletici mesele yapmaksızın esas hakkında karar vermiştir. Adalet Bakanlığı tarafından söz konusu kararın kanun yararına temyizen incelenmesi istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

                                                         Kanun yararına bozma kararının 2 numaralı ilgili hukuk başlıklı değerlendirmesinin 7. Maddesinde HMK m.165 hükmü şu şekilde açıklanmıştır; “bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.”

                                                         Kanun yararına bozma kararının 3 numaralı değerlendirme başlığı altında açıkladığı 3 ve 4. Maddeler uyarınca; “Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası sonucunda, taşınmazdaki muhdesatın bu davanın davalıları tarafından yapıldığının tespitine karar verilmesi halinde bu kişilerin yapıyı kullanmakta haklı sebeplerinin bulunduğu kabul edileceğinden taşınmazı haksız sebeplerle işgal etmedikleri sonucuna ulaşılacaktır. Nursel Filiz tarafından açılan davada, haksız işgal tazminatına dair bir karar verilebilmesi davalıların kullanımının haksız olması sonucuna bağlı olduğundan, HMK’nın 165. Maddesi gereği muhdesatın aidiyetinin tespiti davasının bekletici mesele yapılarak, dosyanın kesinleşmesinden sonra oluşan yeni duruma göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.” şeklinde açıklama yapılmıştır. Açıklanan bu sebeplerle karar kanun yararına bozulmuştur.

                                                         29 Eylül 2023 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan kararın tam metni için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230929-7.pdf

Yayına hazırlayanlar:

Stj. Av.Sarp Yakan

Stj.Av.Doğukan Avci

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir