Sanığın, mağdurlara hitaben “terbiyesizsiniz, siz kimsiniz, size göstereceğim” şeklindeki sözleri hakaret suçunu oluşturmaz.

T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi

Esas No:2017/2037
Karar No:2017/9545

Hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından sanık …’nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 125/3-a, 125/4, 265/1 ve 43/2. (iki kez) maddeleri uyarınca 10 ay ve 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/09/2015 tarihli ve 2014/761 esas, 2015/805 sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01.03.2017 gün ve 12040 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:
İstem yazısında: “Dosya kapsamına göre,
1-Görevi yaptırmamak için direnme suçundan dolayı sanık hakkında 5237 sayılı Kanun’un 265/1. maddesi uyarınca 6 ay hapis cezasına hükmedilmesini müteakip, anılan Kanun’un 43/1. maddesi gereğince sanığın cezasından 1/4 oranında arttırım yapılması sonucu 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken 10 ay hapis cezasına hükmedilerek sanık aleyhine sonuç doğuracak şekilde karar verilmesinde,
2- Hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kurulan hükümlere ilişkin gerekçeli kararda, her iki suçtan dolayı sanık hakkında hükmolunan cezalardan sanığın duruşmadaki saygılı tutum ve davranışları, sanık lehine değerlendirilerek 5237 sayılı Kanun’un 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapıldığı belirtildiği halde, hüküm fıkralarında her iki suçtan dolayı sanığa verilen cezalardan, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak 5237 sayılı Kanun’un 62/1. maddesi uyarınca indirim yapılmasına yer olmadığı şeklinde hüküm kurularak, gerekçe ile hüküm fıkrasının birbiri ile çelişecek şekilde karar verilmesinde,
İsabet görülmemiştir.” denilmektedir.
Hukuksal Değerlendirme;
Uyuşmazlık konusunda bir karar vermeden önce, kanun yararına bozma istemine konu edilen hükümde belirlenen yeni bir hukuka aykırılık durumunun incelenmesi gerekmektedir.
İnceleme konusu somut olayda; mahkemece, sanığın, mağdurlara hitaben söylediği “terbiyesizsiniz, siz kimsiniz, size göstereceğim” şeklindeki sözleri nedeniyle sanık hakkında hakaret suçundan mahkumiyet kararı verildiğinin anlaşılması karşısında; kaba söz ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin, mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, sanığın hakaret suçundan beraati yerine mahkûmiyetine hükmedilmesinin, hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1) Kanun yararına bozma isteği hakkında bu aşamada bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
2) Hükümde saptanan yeni hukuka aykırılık nedeni açısından, kanun yararına bozma yoluna başvurulup başvurulmayacağının takdiri için, dosyanın Yüksek Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, bu hususun değerlendirilmesinden sonra, diğer kanun yararına bozma isteminin incelenmesine, 25.09.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Kaynak :Hukuk Medeniyeti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir