Konut kredilerinde uygulanan % 2 erken ödeme komisyonu ticari kredilerde de MK 2 uyarınca uygulanması gerekir.

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/438
Karar No:2014/2892
K. Tarihi:19.2.2014 

MAHKEMESİ : ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 12/03/2013

NUMARASI : 2011/1976-2013/278

Özet: Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, tüketicinin taraf olduğu konut kredilerinde bankanın talep edebileceği erken ödeme komisyonunun yasal olarak en fazla %2’ye kadar olup, ticari kredilerde  böyle bir hüküm bulunmamakla birlikte  bu oranın ticari kredilere MK’nın 2. maddesi gereği uygulanması gerektiği, davalı tarafından 2011 yılı için TCMB’ye bildirlen erken kapama komisyonu oranın da % 2 olduğu, buna rağmen davalı banka tarafından alınan %9,5 oranında erken kapama komisyonun fahiş olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile 86,33 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 3.181,20 TL’nin de ıslah tarihinden itibaren işleyecek reeskont oranında ticari faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

Taraflar arasında görülen davada Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/03/2013 tarih ve 2011/1976-2013/278 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi…tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

    Davacı vekili,  müvekkilinin davalı bankadan araç kredisi kullandığını, taksitlerini ilk 5 ayda düzenli olarak ödedikten sonra kredinin tamamını kapatmak istediğinde diğer bankalarda ortalama %2 oranında erken kapama komisyonu istendiği halde müvekkilinin  hesabından toplam 3.835,09 TL olarak tahsil edilen erken ödeme komisyonun fahiş olduğunu bu durumun davalıya ihtar edildiğini ve % 2’lik oranı aşan kısmnı iadesinin istenmesine rağmen bir sonuç alınmadığını ileri sürerek, şimdilik 113,67 TL fazla tahsil edilen oranın reeskont faizi ile 86,33 TL ihtar masrafının yasal faizi  ile tahsilini talep ve dave etmiş, yargılama sırasında talebini 3.181,20 TL olarak ıslah etmiştir.

      Davalı vekili, taraflar arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi’nde, kullandırılan ticari kredi nedeniyle bankanın serbestçe belirleyeceği erken kapama maliyetinin tahsil edileceğine ilişkin hüküm bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

    Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, tüketicinin taraf olduğu konut kredilerinde bankanın talep edebileceği erken ödeme komisyonunun yasal olarak en fazla %2’ye kadar olup, ticari kredilerde  böyle bir hüküm bulunmamakla birlikte  bu oranın ticari kredilere MK’nın 2. maddesi gereği uygulanması gerektiği, davalı tarafından 2011 yılı için TCMB’ye bildirlen erken kapama komisyonu oranın da % 2 olduğu, buna rağmen davalı banka tarafından alınan %9,5 oranında erken kapama komisyonun fahiş olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile 86,33 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 3.181,20 TL’nin de ıslah tarihinden itibaren işleyecek reeskont oranında ticari faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

 Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

 Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve mahkemece diğer bankalardan erken kapama komisyon oranları araştırılmak suretiyle ulaşılan sonuçta bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

    SONUÇ: Yukarıda  açıklanan nedenlerle  davalı tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 161,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 19/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir