Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de 15.11.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (n) ve (ö) bentlerinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak, aynı fıkranın (ö) bendinde yer alan “taşımacılılığında” ibaresi “taşımacılığında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (tt) bendinde yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (iii) bendinde yer alan “yetki belgesi sahibi arasında akdedilen,” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşımada kullanılan taşıta ait bilgiler ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ticari ve” ibaresi “ticari tarifeli veya” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Yurtiçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarifeli veya” ibaresi eklenmiş, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “gerçek ve tüzel kişilere verilir.” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Bu belgelere 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kaydedilebilir.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesi talep edenlerin;

a) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararını Bakanlığa sunmaları,

b) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarını (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME kararlarını) Bakanlığa sunması ve Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi,

şarttır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bağımsız” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri eklenmiştir.

c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “10” ibaresi “8” ve “400” ibaresi “320” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri eklenmiştir.

ç) Aynı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“7) Servis taşımaları faaliyetinde bulunmak üzere D4 yetki belgesi talep edenler için, (2) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan hükümler ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm aranmaz. Ancak, bu alt bent kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek firmaların, yolcu toplama noktalarının 41 inci maddenin onikinci fıkrasına uygun olması ve bu noktaların bir il için 3’ten fazla olmaması şarttır.”

d) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece” ibarelerinden sonra gelmek üzere “tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 ile” ibareleri eklenmiştir.

e) Aynı maddenin ondördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Bu fıkranın (c) veya (d) bendinde belirlenen şartın kaybedilmesi ve kaybedildiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu şartın yeniden sağlanmaması halinde, düzenlenmiş olan T türü yetki belgesi hukuki süreçler göz önünde tutularak iptal edilir. Ancak, bu bende göre yetki belgesi iptal edilmiş olan firma, aynı terminal için yeniden yetki belgesi düzenleninceye kadar Bakanlıkça tarife düzenlenmiş olan faaliyetlerine herhangi bir ücret almadan devam eder. Bu bende aykırı hareket eden firmaya, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Beş Bin Türk Lirası İdari Para Cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.”

f) Aynı maddenin onaltıncı fıkrasında yer alan “M, N” ibaresinden sonra gelmek üzere “, P” ibaresi eklenmiştir.

g) Aynı maddenin yirminci fıkrasında yer alan “bu maddede belirlenen asgari kapasite” ibaresinden sonra gelmek üzere “T yetki belgeleri için belirlenen alan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.” ibaresi “şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında düzenlenen taşıma işleri organizatörü yetki belgesi, bu Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleriyle bu madde kapsamında değiştirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu madde kapsamında düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “2.900 cm3 silindir hacminden az ve” ibaresi “1.900 cm3 silindir hacminden az ve asgari kapasiteyi sağlayacak otomobillerin ilk başvuru ve faaliyet süresince” olarak, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “10” ibaresi “12” olarak, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.”

“2) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.”

b) Aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtlara ilişkin;

1) Özmal olarak tescilli olması,

2) 1.900 cm3 silindir hacminden büyük olması,

3) 6 yaşından büyük olmaması,

4) Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması,

5) Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi,

şarttır. Ayrıca, bu taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmayacağı gibi uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz.

n) B3, engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere düzenlenmiş D2, D3 ve D4 yetki belgelerine otomobil cinsi taşıt kaydedilemez.”

c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Birinci” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ikinci” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde takograf taktırmayan taşıtlar,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) A1, B2, D2 ve servis taşımacılığı yapmak üzere D4 yetki belgesi olan yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. Bu fıkraya göre, 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(l) bendinde” ibaresi “(e) bendinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarının son cümleleri ile kırkyedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna “Yapılan denetimlerde, bu fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidi halinde, taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı istenilmez.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “B1 ve D1” ibaresi “A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle” ibaresi “taşıma senedi ile” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin otuzbirinci fıkrasında yer alan “üçer” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “ayda bir defa” ibaresi “takip eden ay” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ellibirinci fıkra eklenmiştir.

“(11) R türü ve taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, C1 veya K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.”

“(51) Ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi alan firmalar, yurtdışından getirmeleri kaydıyla taşınma eşyasını da taşıyabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Servis taşımaları yapmak üzere yetki belgesi alanlar, bu yetki belgesiyle servis taşımacılığı faaliyetinden başka faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri” ibaresi “Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahipleri,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinden; B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası ve/veya yurtiçi, D1 ve tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 yetki belgesi sahiplerine yurtiçi olmak üzere, tarifeli taşımalarda kullanabileceği kayıtlı taşıtların karşılayacağı kadar taşıma hattı verilir. Düzenlenen hatlar, seferlerin doluluk oranları ve verimliliği gözetilerek uzatılır, azaltılır veya kaldırılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna “Ayrıca, yeni hat, mevcut hattına yeni ara durak veya hat iptallerinde ücret tarifeleri belirlenmiş süreye bakılmaksızın güncellenebilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ücret tarifelerine bağlı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) Yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan seferlerinden (gidiş ve dönüş) herhangi birisini; yolcu bileti satılmaması ve en az 48 saat öncesinden bildirimde bulunulması kaydıyla yapmayabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin” ibaresi “Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahiplerinin,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yetki belgesi” ibaresi “Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki belgesi” olarak, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “üç aylık” ibaresi “aylık” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça yapılacak kontroller neticesinde, yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde;

a) Hiç uyarma almayanlara 1 yıllık süre,

b) En fazla 50 uyarma alanlara 6 aylık süre,

yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki süreye eklenir. Ancak, bu fıkraya göre verilmiş sürelerin haksız yere verildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, verilen süreler, ilgili yetki belgesinin ilk yenilenmesi sırasında 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki sürelerden düşülür.

(8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye;

a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,

b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,

yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, 54 üncü maddesinin birinci ve 58 inci maddesinin birinci fıkraları, D4 yetki belgesi düzenlenen/düzenlenecekler için 31/12/2022 tarihine kadar uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yetki belgeleri için, yetki belgelerinin ilk yenilendiği tarihten sonraki yetki belgesi yenileme işlemi sırasında uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin başlığı “Finansal kiralamalı taşıtlar A1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Daha önce tarifeli olarak A1 yetki belgesi düzenlenmiş olup bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar, 31/12/2019 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki şart aranmaksızın tarifeli A1 yetki belgesi düzenlenir.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan D2 yetki belgesi sahipleri, durumlarını 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Yönetmelikte taşıtlara ilişkin diğer şartların sağlanması kaydıyla, 30/6/2021 tarihine kadar bu durumdaki A1 yetki belgesi sahibi firmaların yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtlar için:

a) Taşıt sayısı 20 olarak uygulanır.

b) Motor silindir hacmine bakılmaz.

c) Taşıt kartı süresi bitiş tarihi 30/6/2021 olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir