İflâs İdare Memurluğu Yönetmeliği Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi

İFLÂS İDARE MEMURLUĞU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek iflâs idare memurlarının nitelikleri, seçimi, görev ve yükümlülükleri, denetim ve gözetimi, eğitimi, listeye kayıt ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 2004 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Bölge kurulu: Bilirkişilik bölge kurulunu,

c) İflâs idare memuru: 2004 sayılı Kanunun 223 üncü maddesi gereğince görevlendirilen kişileri,

ç) İflâs masası: İflâsın açıldığı anda müflisin haczi kabil bütün mal, hak ve alacaklarının oluşturduğu topluluğu,

d) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu,

e) Liste: Bölge kurulu tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesini,

f) Tarife: Bakanlık tarafından hazırlanan ve iki yılda bir yenilenen tarifeyi,

g) Temel eğitim: Mevzuatta yer alan esaslar ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler kapsamında listeye kayıt için alınması gereken zorunlu iflâs idare memurluğu eğitimini,

ğ) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İflâs İdare Memurunun Görevlendirilmesi ve Yükümlülükleri

İflâs idare memurunun nitelikleri

MADDE 4- (1) İflâs idare memurunda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) Hukukçular, yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali müşavirler arasından seçilecekler için yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Hukukçular, yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali müşavirler dışında seçilecekler için yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki ön lisans veya lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip olmak.

e) İflâs etmemiş olmak.

f) Son üç yıl içinde kendi talebi hariç listeden çıkarılmamış olmak.

g) Meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

ğ) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

h) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin tabi olduğu mevzuatta, iflâs idare memurluğunu yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ı) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

i) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

j) 18 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla iflâs idare memurluğu eğitimini tamamlamış olmak.

İflâs idare memurunun seçilmesi usulü

MADDE 5- (1) İflâs idaresi, bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden gösterilen adaylar arasından seçilen üç kişiden oluşur. Listede iflâs idare memurluğu adaylığına gösterilecek birinin bulunmaması hâlinde, liste dışından veya diğer bölge kurullarının listelerinden aday gösterilebilir. Seçilecek iflâs idare memurlarından birinin hukukçu, birinin ise yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması zorunludur.

(2) Hukukçu, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir dışında bir iflâs idare memurunun aday gösterilmesi hâlinde, bu adayın müflisin faaliyet gösterdiği sektörü bilen kişilerden olması tercih edilir.

(3) Birinci alacaklılar toplantısında alacaklıların yapacağı seçimde, birinci fıkrada belirtilen sayı ve niteliğin iki katı aday gösterilir. Bu adaylardan dördü alacak tutarına göre çoğunluğu teşkil edenlerce, ikisi ise alacaklılar sayısı itibarıyla çoğunluğu teşkil edenlerce seçilir. Alacak tutarına göre çoğunluğu teşkil edenlerce seçilecek adaylar ile alacaklılar sayısı itibarıyla çoğunluğu teşkil edenlerin seçtiği adayların farklı kişiler olması gerekir.

(4) İflâs dairesi tarafından birinci alacaklılar toplantısından önce alacak kayıt talebinde bulunanların bir listesi düzenlenir. Bu liste toplantı salonunda herkesin incelemesine imkân verecek bir yerde bulundurulur.

(5) Seçime geçilmeden önce bir hazırun listesi düzenlenir. Hazırun listesine toplantıya katılan tüm alacaklılar, kanuni temsilciler veya avukat olan vekiller ile diğer gerekli bilgiler yazılır.

(6) Kanunun 221 inci maddesi uyarınca toplantı nisabının oluştuğunun tespit edilmesi ve iflâs bürosu tarafından yapılan değerlendirme üzerine alacaklılar tarafından aday gösterme işlemine başlanır.

(7) Alacaklılar tarafından gösterilen adayların kimlik bilgileri toplantı tutanağına yazılır. Gösterilen adaylar oylanır.

(8) Alacak tutarına göre çoğunluğu teşkil eden alacaklılar tarafından dört adayın, alacaklılar sayısı itibarıyla çoğunluğu teşkil eden alacaklılar tarafından iki adayın seçimi yapılır.

(9) Liste dışından aday gösterilmek istenilmesi hâlinde bu talep gerekçeleriyle toplantı tutanağına yazılır. Liste dışından gösterilen adayın niteliğinde bir kimsenin listede bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu nitelikte bir adayın listede bulunması hâlinde, liste dışından aday gösterilmesi talebi kabul edilmeyerek alacaklıya listeden bir aday göstermesi gerektiği bildirilir. Buna rağmen listedeki kişilerden birinin aday gösterilmemesi hâlinde bu alacaklının aday göstermediği kabul edilerek işlemlere devam edilir.

(10) Aday gösterme aşamasında ve oylama sonucunda icra mahkemesine bildirilecek adayların, birinci ve üçüncü fıkralardaki şartları taşıyıp taşımadığı ile eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada iflâs idare memuru olarak görevlendirilip görevlendirilmediği hususları iflâs dairesi tarafından kontrol edilir.

(11) Yapılan oylamalar sonucunda alacak tutarına göre çoğunluğu teşkil edenlerce seçilen dört aday ile alacaklılar sayısı itibarıyla çoğunluğu teşkil edenlerce seçilen iki aday icra mahkemesine bildirilir. Oylamalar sonucunda, icra mahkemesine bildirilecek adayların oylarının eşit olması hâlinde bu adayların tamamı bildirilir.

(12) Bu madde kapsamında yapılacak tüm işlemler ayrıntılı olarak toplantı tutanağına yazılır.

İflâs idare memurunun görevlendirilmesi

MADDE 6- (1) İcra mahkemesi; iflâs idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak çoğunluğuna sahip olanların seçtiği dört aday arasından, birisini ise alacaklı çoğunluğunun seçtiği iki aday arasından görevlendirir. Görevlendirilecek iflâs idare memurlarından birinin hukukçu, birinin ise yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması zorunludur.

(2) İcra mahkemesince görevlendirme yapılacağı sırada, adayların uhdesinde iflâs idare memurluğu görevi olup olmadığı UYAP üzerinden kontrol edilir. Uhdesinde beş dosya bulunan aday iflâs idare memuru olarak görevlendirilemez.

(3) Hukukçu ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirler arasından seçilen iflâs idare memurlarının herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi hâlinde, iflâs idaresinde aynı nitelikte başka bir iflâs idare memurunun bulunmadığı tespit edilir ise icra mahkemesince önceki adaylar arasından bu nitelikte iflâs idare memuru görevlendirilir.

(4) Hukukçu ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir dışında görevlendirilmiş olan iflâs idare memurunun herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi hâlinde ise icra mahkemesince önceki adaylar arasından iflâs idare memuru görevlendirilir.

(5) Önceki adaylar arasından görevlendirme yapılamaması hâlinde iflâs dairesi tarafından alacaklılara yeni bir seçim gündemiyle toplanması için çağrı yapılır.

(6) İcra mahkemesince görevlendirilen iflâs idare memurlarına görevlendirme kararı iflâs dairesince tebliğ edilir.

(7) İcra mahkemesince, liste dışından gösterilen adayın iflâs idare memuru olarak görevlendirilmesi hâlinde bu durum icra mahkemesi tarafından bölge kuruluna bildirilir.

İflâs idare memurunun kaçınma ve ayrılma sebepleri

MADDE 7- (1) Aşağıdaki kişiler iflâs idare memurluğu görevini kabul etmekten kaçınabilirler:

a) Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi yapmakta güçlük çekecek olanlar.

b) Uhdesinde birden fazla iflâs idare memurluğu görevi bulunanlar.

c) İcra mahkemesince kabul edilecek başka mazereti bulunanlar.

(2) İflâs idare memuru haklı bir mazeretin ortaya çıkması hâlinde, görevden ayrılmayı talep edebilir.

(3) Görevi kabulden kaçınma veya görevden ayrılma talebi, görevlendirmenin tebliğ edildiği veyahut mazeretin ortaya çıktığı tarihten itibaren beş gün içinde, görevlendirmeyi yapan icra mahkemesine verilecek dilekçeyle bildirilir. Dilekçeye, kaçınma veya ayrılma sebepleri ile varsa bu sebeplere ilişkin belgelerin eklenmesi gerekir.

(4) İcra mahkemesi, dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda kaçınma veya ayrılma talebinin kabulüne veya reddine karar verir.

(5) Görevden ayrılma talebinin reddi hâlinde iflâs idare memuru görevine devam eder. Görevi kabulden kaçınma talebinin reddi halinde iflas idare memuru görevi kabulle yükümlüdür. Bu karara rağmen iflâs idare memuru görevden kaçınmaya devam ederse, icra mahkemesi derhâl 6 ncı maddeye göre başka bir iflâs idare memuru görevlendirir ve kaçınan iflâs idare memurunu bölge kuruluna bildirir.

(6) Talebin kabulü hâlinde icra mahkemesi derhâl 6 ncı maddeye göre başka bir iflâs idare memuru görevlendirir.

İflâs idare memurunun yükümlülükleri ve temel ilkeler

MADDE 8- (1) İflâs idare memuru, görevini yerine getirirken aşağıdaki yükümlülük ve temel ilkelere uymak zorundadır:

a) Görevini Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif, özenle ve bizzat yerine getirmek.

b) Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak.

c) Görevi sırasında elde ettiği bilgileri kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanmamak.

ç) Görev, ünvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak.

(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan yükümlülükler iflâs idare memurluğu görevi sona erdikten sonra da devam eder.

(3) Birinci fıkrada sayılan yükümlülüklere aykırı davranan iflâs idare memurunun görevine icra mahkemesince son verilir. Bu durum derhâl bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

(4) İflâs idare memuru, görev almak için reklam sayılabilecek nitelikte girişim ve eylemlerde bulunamaz.

(5) Listeye kayıtlı iflâs idare memuru kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.

(6) İflâs idare memuru 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen etik ilkelere uymakla yükümlüdür.

(7) İflâs idare memuru görevini yerine getirirken etik ilkelerle bağdaşmayan bir eylem ya da işlemden haberdar olduğunda, bu durumu gecikmeksizin görevlendirmeyi yapan icra mahkemesine bildirir.

İflâs idare memurunun cezai ve hukuki sorumluluğu

MADDE 9- (1) İflâs idaresini teşkil edenler 5237 sayılı Kanunun uygulanmasında kamu görevlisi sayılırlar.

(2) İflâs idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bu davalara adli yargı mahkemelerinde bakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İflâs İdaresinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

İflâs idaresinin görevleri

MADDE 10- (1) İflâs idaresinin görevleri şunlardır:

a) İflâs masasının kanuni mümessilliğini yapmak.

b) İflâs masasının menfaatlerini gözetmek, masanın aktifini muhafaza etmek ve mallarını paraya çevirmek suretiyle tasfiyeyi gerçekleştirmek.

c) İflâs masasına alacak kaydı yaptırılan alacak hakkında karar vermek.

ç) Her alacak iddiası hakkında mümkün ise müflisin beyanını sormak.

d) İflâs masasına dâhil olan mallar üzerindeki istihkak iddiaları hakkında karar vermek.

e) İflâs masası yararına gerekli olan dava ve takipleri açmak, daha önce açılmış olanları takip etmek.

f) Muhafaza altına alınan malların muhafazası için gerekli olan tedbirleri almak.

g) İflâs masası menfaatine olan sözleşmeleri yapmak.

ğ) Müflis adına gelen mektupları açmak.

h) Kıymeti düşecek veya muhafazası masraflı olacak şeyleri geciktirmeksizin satmak.

ı) Kanunun 226 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yazılı alacak tutarı için doğrudan doğruya, daha fazla alacaklar için alacaklılar toplanmasının vereceği yetki ile sulh ve tahkim yoluna başvurmak.

i) İflâs masasına kabul edilen alacaklıların bilgi almaları amacına yönelik olarak, iflâs tasfiyesinin süreci ile müteakip işlemlerin planı ve takvimi hakkında altı aylık periyotlarla rapor tanzim etmek.

j) Sıra cetvelini hazırlamak.

k) Sıra cetveline kabul etmediği alacakları ret sebepleriyle birlikte gerekçeli olarak göstermek.

l) Sıra cetvelini ve ikinci alacaklılar toplanmasını ilan etmek.

m) Sıra cetvelinin kesinleşmesi hâlinde pay cetvelini ve son hesabı yapmak.

n) Alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz vesikası vermek.

o) Gerekli gördüğü durumlarda yeniden alacaklılar toplanması için davet yapmak.

ö) İflâs içi konkordatoda, konkordato komiserine ilişkin görevleri yerine getirmek.

p) İflâs içi konkordatoda konkordatonun onaylanması durumunda asliye ticaret mahkemesinden iflâsın kaldırılmasını talep etmek.

r) Paralar dağıtıldıktan sonra iflâs kararı veren mahkemeye tasfiye süreci ile ilgili son bir rapor vermek.

s) İflâs masasına alacaklı olarak müracaat eden ve Bakanlıkça çıkarılan tarifede gösterilen yazı ve tebliğ masraflarını avans olarak yatıran alacaklılara, iflâs idaresince alınacak kararları tebliğe göndermek.

ş) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.

İflâs idaresinin çalışma usul ve esasları

MADDE 11- (1) İflâs idaresi toplantıları, iflâs idare memurlarının veya herhangi bir alacaklının gündem belirlemek suretiyle yapacağı talep üzerine iflâs dairesi müdürünün toplantı gününden en az yedi gün önce göndereceği çağrı üzerine yapılır. Toplantının yapılacağı yer ve zaman bu çağrı kâğıdında gösterilir.

(2) İflâs idaresi, iflâs idare memurlarının tamamının katılımı ile toplanır, kararlarını çoğunlukla alır, alınan kararlarla ilgili gerekçeli olarak toplantı tutanağı tanzim edilir, karara muhalif olan üye muhalefet şerhini gerekçeli olarak bu tutanağa yazar. Bu tutanağın bir nüshası iflâs dairesi müdürünün havalesi ile iflâs dosyasına konulur.

(3) Toplantıya her üç iflâs idare memurunun da katılmaması hâlinde iflâs dairesi müdürü iflâs idaresinin görevini yüklenir ve iflâs idaresi adına tek başına karar alır. Bu durumda da ikinci fıkraya göre tutanak tanzim edilir.

(4) Toplantıya iflâs idaresi memurlarından birinin veya ikisinin iştiraki hâlinde iflâs dairesi müdürü de bu toplantıya katılır. Karar alınamaması hâlinde iflâs dairesi müdürünün oyu doğrultusunda işlem yapılır.

(5) İflâs idare memuru, görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerden talep edebilir, doğrudan yazışma yapabilir, iletişim kurabilir ve bu taleplerini iflâs dairesi aracılığıyla da ilgili kişi ya da kuruma gönderebilir.

Ücret ve masraflar

MADDE 12- (1) İflâs idaresine, Bakanlıkça hazırlanan ve iki yılda bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret ödenir.

(2) İflâs idare memurunun herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi hâlinde ücret hususu bu madde uyarınca icra mahkemesince takdir edilir.

(3) İflâs idare memuruna, görevlendirmenin mahiyetine uygun ödenecek ücret ve masraflar, belgesi karşılığında rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır. İbraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gözetim ve Denetim

Gözetim

MADDE 13- (1) İcra mahkemesi, iflâs idaresi üzerinde gözetim yetkisini kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur:

a) İflâs idaresinin tasfiye sürecini etkin bir şekilde yürütüp yürütmediği.

b) İflâs idare memurlarının görevlerini yerine getirirken ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranıp davranmadıkları.

c) İflâs idare memurlarının yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadıkları.

ç) İflâs idaresinin, iflâs dairesinin denetimine olanak sağlayacak şekilde işlemler yapıp yapmadığı.

d) İflâs idaresince ikinci alacaklılar toplanmasına ilişkin çağrının makul süre içinde yapılıp yapılmadığı.

e) İflâs idaresinin, iflâsın kapanmasına ilişkin raporu yazarak iflâsın açılmasına karar veren mahkemeye makul süre içinde ibraz edip etmediği.

f) İflâs kararı veren mahkemenin iflâsın kapanması esnasında tespit ettiği hata ve eksikliğin iflâs idaresi tarafından giderilip giderilmediği.

g) Bu fıkrada yer almayan ancak gözetiminde yarar olduğu düşünülen diğer konularda ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı.

Denetim

MADDE 14- (1) İflâs dairesi, iflâs idaresi üzerinde denetim yetkisini kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur:

a) Alacaklılar toplantısı kararlarının, alacaklıların ve iflâs masasının menfaatine uygun görmediği tedbirlerin ve iflâs idaresince kabul edilen alacaklar ile istihkak iddialarının kabulüne dair olan kararların Kanuna ve hadiseye uygun olup olmadığı.

b) İflâs idare memurlarının görevlerinin gereklerine uygun davranıp davranmadıkları.

c) İflâs idare memurlarının 8 inci maddede düzenlenen yükümlülüklere ve temel ilkelere uygun davranıp davranmadıkları.

ç) İcra mahkemesine sunulacak hesap pusulaları hazırlanırken iflâs idaresinin masraflarını gösterir belgeleri usulüne uygun bir şekilde daireye sunup sunmadıkları.

d) Faaliyet izninin devamına karar verilen iflâs dosyalarında alınması gereken faaliyet raporlarının belirli periyotlarla alınıp alınmadığı ile sunulan faaliyet raporlarının gereğinin yapılıp yapılmadığı.

e) Bu fıkrada yer almayan ancak denetiminde yarar olduğu düşünülen diğer konularda ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İflâs İdare Memurunun Eğitimi

Temel eğitim

MADDE 15- (1) Temel eğitim, iflâs idare memurluğu görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerir.

(2) Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Bakanlığın uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilirler.

(3) Temel eğitim; medeni usul ve icra iflâs hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor ünvanına sahip olanlar tarafından verilir.

(4) Temel eğitim; medeni usul ve icra iflâs hukuku ile ticaret hukuku genel ilkelerini, icra ve iflâs mevzuatını, işletme, iktisat, maliye ve muhasebe konularını, iflâs idare memurunun taşıması gereken nitelikleri, görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğunu, rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

(5) Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

(6) Temel eğitimin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Bakanlık tarafından güncellenebilir.

Yenileme eğitimi

MADDE 16- (1) İflâs idare memurlarına, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. İflâs idare memuru, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan iflâs idare memuru listeye tekrar kaydedilmez.

(2) Yenileme eğitimi hakkında 15 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.

Katılım belgesi

MADDE 17- (1) Eğitim kuruluşları, temel ve yenileme eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verir.

Eğitimden muaf tutulacaklar

MADDE 18- (1) Medeni usul ve icra iflâs hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor ünvanına sahip olanlar iflâs idare memurluğu eğitiminden muaftır.

Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi ve izin süresinin uzatılması

MADDE 19- (1) İflâs idare memurluğu eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilir.

(2) İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi Bakanlık tarafından elektronik ortamda yayımlanır.

(3) İzin için başvuru Bakanlıkça belirlenecek usule göre yapılır. Başvuruda; eğitimin içeriğini ve sürelerini kapsar şekilde eğitim programı, eğiticilerin sayısı, ünvanları, uzmanlıkları ve yeterlilikleri ile eğitim verilecek mekânlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgiler verilir.

(4) Bakanlık tarafından altmış gün içinde yapılacak inceleme sonucunda, eğitimin amacına ulaşıp ulaşmayacağı, eğitimin yapılacağı mekânların uygunluğu ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanıp sağlanmayacağı gözetilerek ilgili eğitim kuruluşuna en çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin verilir. Başvuran kuruluşun aranılan nitelikleri taşımadığının tespiti hâlinde talep reddedilir ve ilgilisine bildirilir.

(5) Eğitim kuruluşu, izin süresinin bitiminden en az iki ay önce bu sürenin uzatılması için başvurmak zorundadır.

(6) Bakanlık tarafından, eğitim kuruluşunun 20 nci maddeye göre sunduğu raporlar ile yapılan denetime ilişkin raporların incelenmesi sonucunda, eğitimin belirlenen şartlar ve içerikte başarılı bir şekilde devam ettiğinin ve 21 inci maddede düzenlenen eğitim izninin iptalini gerektirir hâllerin bulunmadığının anlaşılması hâlinde, verilen izin üç yıla kadar uzatılabilir.

(7) İzin süresi uzatılmayan eğitim kuruluşu listeden çıkarılır. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler dosyasında saklanır.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 20- (1) Eğitim kuruluşları, Bakanlığa her yıl Ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim programı sayısı, eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısı, eğitim alan kişilerin uzmanlık alanları ile meslekleri, eğitim veren kişiler, eğitim verilen yerler ile istenilen diğer hususları içeren bir rapor sunar.

(2) Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna, on beş gün içinde raporun sunulmaması hâlinde, eğitim izninin iptal edileceği hususu yazılı olarak ihtar olunur.

Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali

MADDE 21- (1) Aşağıdaki hâllerde eğitim kuruluşuna verilen izin Bakanlık tarafından iptal edilir:

a) İzin şartlarından birinin ortadan kalktığının veya mevcut olmadığının sonradan anlaşılması.

b) Belirlenen usul ve esaslara uygun eğitim verilmediğinin tespit edilmesi.

c) Katılım belgesi düzenlenmesinde sahtecilik yapılması.

ç) 20 nci maddede belirtilen bilgi verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi.

d) Eğitim kuruluşunun iznin iptali için yazılı talepte bulunması.

(2) İzni iptal edilen eğitim kuruluşu listeden çıkarılır. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler dosyasında saklanır.

Eğitim kuruluşunun denetimi

MADDE 22- (1) Eğitim kuruluşları, iflâs idare memurluğu eğitimiyle ilgili faaliyetleri açısından Bakanlığın gözetimi ve denetimi altındadır.

(2) Eğitim kuruluşları, Bakanlık tarafından doğrudan veya bölge kurulu marifetiyle; iflâs idare memurluğu eğitiminin verilip verilmediği, verilen eğitimin içeriği, kim tarafından ve nerede verildiği, sınıf mevcutları ve eğitim başvurusu için sunulan bilgi ve belgeler ile belirlenen diğer hususlar yönünden her zaman denetlenebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Listeye Başvuru, Kayıt ve İtiraz

Listeye başvuru

MADDE 23- (1) İlgili, listeye yazılmak için Bakanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna başvuru yapar.

(2) İlgili, başvuru sırasında kimlik, yerleşim ve iletişim bilgileri ile 4 üncü maddede aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri ve aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan vasfını haiz olduğuna, (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi sunar.

Listeye kayıt ve nakil

MADDE 24- (1) Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için listeye kaydeder; aksi hâlde başvuruyu reddeder. Başvurunun reddine ilişkin karar bölge kurullarının resmî internet sitelerinde duyurulur.

(2) Oluşturulan listeler bölge kurulu tarafından internet sitesinde ilan edilir.

(3) İflâs idare memuru, 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan hususlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde varsa belgesiyle birlikte listeye işlenmek üzere bölge kuruluna iletir.

(4) İflâs idare memuru, yerleşim yeri, görev veya iş yeri değişikliği nedeniyle başka bir bölge kurulu listesine nakil talebinde bulunabilir.

Listeden çıkarılma hâlleri

MADDE 25- (1) Aşağıdaki hâllerde iflâs idare memuru, bölge kurulu tarafından listeden çıkarılır:

a) İflâs idare memuru tarafından talep edilmesi.

b) İflâs idare memurluğu kabul şartlarının kaybedilmesi veya listeye kayıt tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.

c) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak görevin kabul edilmemesi veya görevin bırakılması.

ç) Görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.

d) 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması.

(2) Bölge kurulu, birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin niteliğine göre listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma yaptırımı uygulayabilir.

Listeden çıkarılma usulü

MADDE 26- (1) Bölge kurulu başkanı, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde başvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araştırmayı bizzat veya bölge kurulu üyelerinden biri vasıtasıyla yapabilir.

(2) Bölge kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, yapacağı denetim ve inceleme sırasında iflâs idare memuru hakkındaki iddiaları ciddi bulursa iflâs idare memuruna tebligat yaparak bir hafta içinde yazılı savunma yapmasını ister.

(3) Bölge kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, bizzat veya istinabe suretiyle delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin beyanlarını alır ve yapacağı inceleme sonucunda hazırladığı raporu bölge kuruluna sunar.

(4) Bölge kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, inceleme sırasında yargı mercilerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, meslek odalarından, özel hukuk tüzel kişilerinden ve gerçek kişilerden inceleme konusuyla ilgili bilgi ve belge talep edebilir. İlgililerce bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(5) Yapılacak inceleme sonucunda 25 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerden birinin gerçekleştiğinin anlaşılması hâlinde verilecek karar iflâs idare memuruna tebliğ edilir. Karar kesinleştikten sonra iflâs idare memurunun çalıştığı yere, icra mahkemesine bildirilmek üzere iflâs dairesine ve ilgili diğer yerlere gönderilir.

(6) İflâs idare memuru hakkındaki inceleme, ivedilikle ve her hâlde başvuru veya resen incelemeye başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

(7) İflâs idare memuru hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması hâlinde başlatılan incelemenin kapsamı ve mahiyeti ile fiilin niteliği dikkate alınarak bölge kurulu başkanı tarafından inceleme sonuçlanıncaya kadar iflâs idare memurunun listedeki kaydı UYAP sisteminden tedbiren pasif hâle getirilebilir. Bu süre içinde iflâs idare memuruna görev verilmez. Kaydın pasif hâle getirilmesinden önce yapılan görevlendirmeler varsa, bu karar icra mahkemesine bildirilmek üzere iflâs dairesine gönderilir.

(8) İflâs idare memurunun, hakkındaki inceleme devam ederken başka bir bölge kuruluna nakil talebinde bulunması hâlinde talep, şikâyetin ve soruşturmanın niteliğine göre bölge kurulu tarafından incelemenin sonuçlanmasına kadar bekletilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 27- (1) 12 nci maddede belirtilen Bakanlık tarafından hazırlanan tarifeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık İcra İşleri Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

(2) İflâs idare memurlarının eğitimine ilişkin beşinci bölüm ile listeye başvuru ve kayda ilişkin altıncı bölümdeki Bakanlıkça yapılması gereken iş ve işlemler Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 28- (1) İflâs idare memurları hakkında, bölge kurulu tarafından yapılacak denetim ve inceleme usulü ile uygulanacak yaptırımlar ve bunlara ilişkin diğer hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan iflâs idare memurluğu eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvuruda dikkate alınmaz.

(2) Bu Yönetmeliğe göre oluşturulan listeler, bölge kurulu tarafından ilan edilir. Bu ilan yapılıncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflâs idare memurunun görevlendirilmesine devam olunur ve bu iflâs idare memurları listede bulunmasalar dahi mevcut dosyalardaki görevlerini tamamlar.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir