Hukuka aykırı atama kazanılmış hak sağlamaz

Danıştay 2. Dairesi, Belediyede 3. dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunda çalışmakta olan davacı tarafından, 657 sayılı Kanunun 76. maddesi uyarınca 3. dereceli şef kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Davacı itfaiye müdürü yapılıp oradan yazı işleri müdürü kadrosuna geçirilmiş

Dava dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacı 5. derece Şef kadrosunda görev yapmaktayken, görevde yükselme sınavına girmeksizin önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı işlemiyle 657 sayılı Kanun’un 76.maddesine istinaden 3. derece İtfaiye Müdürü kadrosuna asaleten atamasının yapıldığı, akabinde 14/05/2019 tarihinde 3.derece Yazı İşleri Müdürü kadrosuna asaleten atamasının yapılmıştır

İtfaiye müdürü kadrolarından sınava tabi kadrolara naklen geçilemez

İtfaiye müdür kadrosuna atamanın Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 19. maddesinde belirtilen istisnanın kullanılarak yapıldığı, ancak bu durumun davalı belediye bünyesinde yükselmeye tabi kadrolardan olan diğer müdürlüklerine yönetmelikte belirtilen şartları taşımadan atanmasının mümkün olamayacağı, dolayısıyla davacının mevzuatta öngörülen gerekli şartları sağlamadığı anlaşılmakla, idarelerin, mevzuata aykırı işlemlerini süreyle bağlı olmaksızın her zaman geri alabileceği hususu da dikkate alınmalıdır.

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas No: 2023/277
Karar No: 2023/2493

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi… İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:., Temyiz No: . sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : . Belediyesinde 3. dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunda çalışmakta olan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca 3. dereceli şef kadrosuna atanmasına ilişkin… Belediye Başkanlığının. günlü, . sayılı işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

. İdare Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; dava dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının 5. derece Şef kadrosunda görev yapmaktayken, görevde yükselme sınavına girmeksizin önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı işlemiyle 657 sayılı Kanun’un 76.maddesine istinaden 3. derece İtfaiye Müdürü kadrosuna asaleten atamasının yapıldığı, akabinde 14/05/2019 tarihinde 3.derece Yazı İşleri Müdürü kadrosuna asaleten atamasının yapıldığı, yapılan atama işlemlerinde Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7. maddesinde değinilen, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ve/veya teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, şartlarını sağlamadan müdür kadrosuna atamasının yapıldığı, ayrıca söz konusu atamanın Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 19. maddesinde belirtilen istisnanın kullanılarak yapıldığı, ancak bu durumun davalı belediye bünyesinde yükselmeye tabi kadrolardan olan diğer müdürlüklerine yönetmelikte belirtilen şartları taşımadan atanmasının mümkün olamayacağı, dolayısıyla davacının mevzuatta öngörülen gerekli şartları sağlamadığı anlaşılmakla, idarelerin, mevzuata aykırı işlemlerini süreyle bağlı olmaksızın her zaman geri alabileceği hususu da dikkate alındığında, davacının … Belediyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden alınarak Genel İdare Hizmetler sınıfında bulunan 3.derece Şef kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, öte yandan; davacının, Yazı İşleri Müdürü görevinin sonlandırılarak genel idare hizmetleri sınıfında Şef kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlem Mahkemelerince hukuka uygun bulunduğundan, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hak talebinin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; davacının mevzuatla belirlenen şartları taşımadığı halde hem itfaiye müdürlüğü görevine hemde kültür ve sosyal işler müdürlüğü görevine atanmasına ilişkin işlemlerin, hukuka aykırı olarak tesis edilmiş işlemler olduğu gözetildiğinde, davacının kazanılmış bir hakkının olduğundan bahsetmeye olanak bulunmadığı gibi, yürütmekte olduğu yazı işleri müdürlüğü görevinden zaman sınırlaması olmaksızın her zaman alınabileceği de açık olduğundan, kadro derecesine uygun olarak 3. dereceli şef kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; Dairelerince verilen . günlü, E:., K:. sayılı karar, temyiz edilmekte ise de; Dairelerinin bu kararının kesin olması ve kararın temyiz yoluna açık olmaması karşısında yapılan temyiz isteminin incelenmesi olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davacının temyiz başvurusunun reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; … Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün. tarih ve . sayılı Başkanlık Makamının Oluru ile İtfaiye Müdürü kadrosuna yapılan atama için gerekli olan yeterlik şartlarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinde ve İtfaiye Yönetmeliği’nde yer alan şartları taşıdığı, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7. maddesindeki şartları da taşıdığı, görev süresi bağlamında ise yine aynı Yönetmelik’in ilgili maddesi bağlamında istisna kapsamında olduğu görmezden gelinmek suretiyle hüküm kurulduğu ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davacının duruşma istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. . Bölge İdare Mahkemesi, … İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. Temyiz No: . sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 04/05/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Kaynak:Memurlar.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir