Hastane Afet Ve Acil Durum Planları (Hap) Uygulama Yönetmeliği 18.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 356 ncı ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Birim: İl sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık bünyesinde oluşturulan afetlerde sağlık hizmetleri birimini veya bu görevi üstlenen birimi,

c) Büyük ölçekli hastane: 500 ve üzeri yatağı olan hastaneleri,

ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) HAP: Hastane Afet ve Acil Durum Planını,

e) HAP birimi: Orta ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve temas noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

f) HAP birimi personeli: Birimde görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

g) HAP ofisi: Büyük ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve temas noktası görevini üstlenen ofisi ve bu ofisin çalışma alanını,

ğ) HAP ofisi personeli: Ofiste görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

h) HAP temsilciliği: Küçük ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve temas noktası görevini üstlenen temsilciliği ve bu temsilciliğin çalışma alanını,

ı) HAP temsilciliği personeli: Temsilcilikte görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

i) Hastane: Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan sağlık tesisini,

j) Hastane afet timi: Hastane personelinden, afet timi temel eğitimi almış ve biri doktor olmak üzere beş sağlık personelinden oluşan timi,

k) Hastane Afet ve Acil Durum Planı: Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayan planları çerçevesinde, hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde; zamanında, hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, standart çerçeveye ve kılavuza sahip planları,

l) İl Sağlık Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüklerini,

m) İl SAKOM: İl sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan İl Sağlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini,

n) Küçük ölçekli hastane: ≤ 99 yatağı olan hastaneleri,

o) Komisyon: HAP’ın hazırlanması sürecine aktif olarak katılan ve planı hazırlayan komisyonu,

ö) Orta ölçekli hastane: 100-499 yatağı olan hastaneleri,

p) UMKE: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini,

r) Yıllık HAP eylem planı: HAP ile ilgili yıl içerisinde planlanan yapısal ve yapısal olmayan iyileştirme, güncelleme, eğitim ve tatbikatların yer aldığı çizelgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Hastane afet ve acil durum planları

MADDE 5 – (1) Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Yerel düzeyde sorumluluk

MADDE 6 – (1) İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koordine etme görevi il sağlık müdürlüğündedir. Gerektiğinde bu görevi il sağlık müdürü adına acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütür.

Koordinasyon

MADDE 7 – (1) HAP uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilir.

Hastane afet ve acil durum planı hazırlama komisyonu

MADDE 8 – (1) HAP hazırlama komisyonu aşağıda belirtilen personelden oluşturulur:

a) Bakanlığa bağlı AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerde;

1) Başhekim,

2) Başhekim yardımcısı,

3) İdari ve mali hizmetler müdürü,

4) Hasta hizmetleri ve sağlık otelciliği müdürü (varsa),

5) Sağlık bakım hizmetleri müdürü,

6) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu hekim,

7) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu hemşire,

8) Ameliyathaneden sorumlu hekim,

9) Ameliyathaneden sorumlu hemşire,

10) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hekim,

11) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire,

12) Halk sağlığı uzmanı (varsa),

13) Güvenlikten sorumlu müdür yardımcısı,

14) Döner sermayeden sorumlu müdür yardımcısı,

15) Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlusu,

16) HAP ofisi/birimi/temsilcisi personeli,

17) Kalite direktörü,

18) Sivil savunma uzmanı veya amiri,

19) İş sağlığı profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği teknisyeni, işyeri hekimi, iş hijyenisti, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği personeli, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği teknik/yardımcı personelinden biri), yok ise iş sağlığı alanında eğitimli personel.

b) Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastanelerinde;

1) Başhekim,

2) Hastane müdürü,

3) Sorumlu hemşire,

4) Kalite direktörü,

5) Acil servis hekimi,

6) Laboratuvar sorumlusu.

c) Özel hastanelerde;

1) Mesul müdür,

2) Mesul müdür yardımcısı,

3) Başhemşire,

4) Başhemşire yardımcısı (varsa),

5) Hastane müdürü (varsa),

6) Hastane müdür yardımcısı (varsa),

7) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu hekim,

8) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu hemşire,

9) Güvenlikten sorumlu müdür,

10) Ameliyathaneden sorumlu hekim,

11) Ameliyathaneden sorumlu hemşire,

12) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hekim,

13) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire,

14) Halk sağlığı uzmanı (varsa),

15) Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlusu,

16) HAP ofisi/birimi/temsilcisi personeli,

17) Laboratuvar sorumlusu,

18) Kalite temsilcisi direktörü,

19) İş sağlığı profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği teknisyeni, işyeri hekimi, iş hijyenisti, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği personeli, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği teknik/yardımcı personelinden biri), yok ise iş sağlığı alanında eğitimli personel,

20) Sivil savunma uzmanı veya amiri.

ç) Üniversite hastanelerinde;

1) Başhekim,

2) Başhekim yardımcısı,

3) Başhemşire,

4) Başhemşire yardımcısı (varsa),

5) Hastane müdürü (varsa),

6) Hastane müdür yardımcısı (varsa),

7) Acil servisten/acil ünitesinden sorumlu hekim,

8) Acil servisten/acil ünitesinden sorumlu hemşire,

9) Güvenlikten sorumlu müdür,

10) Ameliyathaneden sorumlu hekim,

11) Ameliyathaneden sorumlu hemşire,

12) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hekim,

13) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire,

14) Halk sağlığı uzmanı (varsa),

15) Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlusu,

16) Laboratuvar sorumlusu,

17) Kalite direktörü,

18) HAP ofisi/birimi/temsilcisi personeli,

19) İş sağlığı profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği teknisyeni, işyeri hekimi, iş hijyenisti, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği personeli, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği teknik/yardımcı personelinden biri), yok ise iş sağlığı alanında eğitimli personel,

20) Sivil savunma uzmanı veya amiri.

d) Belediye hastanelerinde;

1) Başhekim,

2) Başhekim yardımcısı,

3) Başhemşire,

4) Başhemşire yardımcısı (varsa),

5) Hastane idari müdürü (varsa),

6) Hastane idari müdür yardımcısı (varsa),

7) Acil servisten/acil ünitesinden sorumlu hekim,

8) Acil servisten/acil ünitesinden sorumlu hemşire,

9) Güvenlikten sorumlu müdür,

10) Ameliyathaneden sorumlu hekim,

11) Ameliyathaneden sorumlu hemşire,

12) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hekim,

13) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire,

14) Halk sağlığı uzmanı (varsa),

15) Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlusu,

16) Laboratuvar bölüm sorumlusu,

17) Kalite direktörü,

18) HAP ofisi/birimi/temsilcisi personeli,

19) İş sağlığı profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği teknisyeni, işyeri hekimi, iş hijyenisti, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği personeli, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği teknik/yardımcı personelinden biri), yok ise iş sağlığı alanında eğitimli personel,

20) Sivil savunma uzmanı veya amiri.

Hastane afet ve acil durum planı başkanı

MADDE 9 – (1) Bakanlığa bağlı hastanelerde, üniversite hastaneleri ve belediye hastanelerinde hastane başhekimi, özel hastanelerde mesul müdür HAP başkanıdır. HAP’ın, hazırlanmasından ve uygulanmasından HAP başkanı sorumludur.

Hastane afet ve acil durum planlarının hazırlanması

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik ile büyük ölçekli hastane grubunda yer alanlarda HAP ofisi, orta ölçekli hastane grubunda yer alanlarda HAP birimi, küçük ölçekli hastane grubunda yer alanlarda HAP temsilciliği, HAP’ın hazırlanması konusunda HAP başkanına ve HAP hazırlama komisyonuna yardımcı olur ve HAP başkanına bağlı olarak çalışır. Söz konusu ofis/birim ve temsilcilikler çalışmalarını kalite yönetim birimi ile iş birliği içinde yürütür.

(2) HAP temsilciliği/birimi/ofisi, iletişim ve haberleşme araçları ile HAP’ın bir örneğinin muhafaza edildiği alanlar olmalıdır. Bu alanlar, tatbikatlar ile afet ve acil durumlarda, HAP hazırlama komisyonu ve temel pozisyonlarda görevli personelin toplanma alanı ve olay yönetim merkezi olarak kullanılır.

(3) Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastaneleri, HAP kapsamında acil durum planı yapar. Genel Müdürlük tarafından yayınlanan HAP hazırlama kılavuzunda belirtilen ilgili bölümler hazırlanır.

(4) Tüm hastanelerde, 9 uncu maddede belirtilen, hastanelerin en yetkili kişisi başkanlığında 8 inci maddede belirtilen üyelerden HAP hazırlama komisyonu oluşturulur. Oluşturulan komisyon söz konusu yıl içinde en geç 15 Ocak tarihine kadar hastanenin planını ve yıllık HAP eylem planını hazırlar. Hazırlanan HAP ve eylem planı inceleme makamına gönderilir.

(5) HAP hazırlama komisyonu tarafından yapılan tüm toplantılar tutanak altına alınır ve inceleme makamına gönderilir. HAP komisyon toplantılarının yapılmasının sağlanması ve takip edilmesi inceleme makamı tarafından yapılır.

Hastane afet ve acil durum planlarının incelenmesi

MADDE 11 – (1) Bakanlığa bağlı AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerde HAP’ın incelenmesinden kamu hastaneleri hizmetlerinden sorumlu başkanlık sorumludur.

(2) Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastanelerinde HAP’ın incelenmesinden halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanlık sorumludur.

(3) Özel hastanelerde HAP’ın incelenmesinden sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık sorumludur.

(4) Üniversite hastanelerinde HAP’ın incelenmesinden üniversite rektörlüğü sorumludur.

(5) Belediye hastanelerinde HAP’ın incelenmesinden belediye başkanlığı sorumludur.

(6) Hastanelerce hazırlanan tüm HAP’lar, inceleme makamları tarafından, HAP hazırlama kılavuzuna uygunluğu değerlendirilerek ve Bakanlıkça belirlenen standart inceleme formu kullanılarak incelenir. Uygun görülen HAP, il sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlığa gönderilir. İncelenen HAP’ın Bakanlıkça belirlenen standart denetleme formuna uygunluğunu Birim kontrol ederek il sağlık müdürüne onaylatır. Birim tarafından planda istenilen değişiklikler inceleme makamı üzerinden talep edilir. Hastanelerin yıllık HAP eylem planları ve görüş gerektiren konular il sağlık müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.

(7) İl sağlık müdürlüğünde, inceleme makamı ile Birim aynı başkanlığın sorumluluğunda ise, inceleme makamı tarafından yapılması gereken iş ve işlemler için Birim görevlendirilemez.

Hastane ek binaları

MADDE 12 – (1) Hastanelerin farklı kampüslerde yer alan ek binaları söz konusu olduğunda her bir bina için ayrı HAP hazırlanır. HAP başkanı ve HAP komisyonu ek binalar için de aynı kişi ve kişilerdir, ancak HAP başkanı gerek görürse her ek bina için ayrı bir HAP komisyonu oluşturabilir ve bir sorumlu görevlendirebilir.

Hastane afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında sorumluluk

MADDE 13 – (1) Bakanlığa bağlı AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerde HAP’ların hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapılmasından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü sorumludur.

(2) Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastanelerinde HAP’ın hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapılmasından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.

(3) Üniversite hastanelerinde HAP’ın hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapılmasından üniversite rektörlüğü sorumludur.

(4) Belediye hastanelerinde HAP’ın hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapılmasından belediye başkanlığı sorumludur.

(5) Özel hastanelerde HAP’ın hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapılmasından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumludur.

İdari yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikle belirtilen hükümlere aykırı davranan sorumlular hakkında fiillerinin niteliğine göre 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen müeyyideler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının Güncellenmesi ve Tatbikatlar

Hastane afet ve acil durum planlarının güncellenmesi

MADDE 15 – (1) HAP yılda en az bir kez, hastane bünyesinde oluşturulacak, HAP hazırlama komisyonu tarafından güncellenir. Güncellenen planlar en geç 15 Ocak tarihine kadar incelenmek üzere inceleme makamına gönderilir. İncelenen HAP her yıl 15 Şubat tarihine kadar il sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlığa, üst yazı ile dijital olarak 11 inci maddede yer alan hususlar göz önüne alınarak onaylanmak üzere gönderilir ve birim tarafından standart denetleme formuna uygunluğu kontrol edilir. HAP onaylandıktan sonra hastane tarafından yazılı doküman haline getirilir. Hastanelerin personel birimleri her türlü personel değişikliğini HAP ofisi/birimi/temsilciliğine bildirmek zorundadır. Bildirilen değişiklikler eğer HAP şemasındaki idari görevlere ilişkinse HAP’ta anında değişiklik yapılır. Söz konusu değişiklik ekipler içinde ise ve stratejik bir görev değilse Temmuz ve Ocak aylarına kadar tamamlanarak toplu olarak HAP’a yansıtılır. Yapılan güncellemeler bu tarihlerde, değişiklik ve güncelleme kayıt çizelgesine işlenerek inceleme makamına, inceleme makamı tarafından il sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlığa bildirilir.

(2) Yıl içerisinde herhangi bir olay yaşanması durumunda, edinilen tecrübelere ve ihtiyaca göre komisyon tarafından HAP gözden geçirilir ve 15 Ocak tarihi beklenmeden güncellenir. Yapılan her türlü güncelleme, değişiklik ve güncelleme kayıt çizelgesine işlenerek inceleme makamına, inceleme makamı tarafından onaya sunmak üzere il sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlığa bildirilir.

Tatbikatlar

MADDE 16 – (1) Plan yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de fonksiyonel (saha) tatbikat ile test edilir. Tatbikatlarda her yıl farklı bir senaryo uygulanır. İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta görevlendirilen hastanenin ayrıca tatbikat yapmasına gerek yoktur. Tatbikat tarihleri her yılın ilk haftasında hastane ve birim ile birlikte belirlenir. Belirlenen tarihler hastane tarafından inceleme makamına bildirilir. Hastane tarafından tatbikat tarihinde değişiklik yapılması gerektiği durumlarda, inceleme makamına ve birime bilgi verilir.

(2) Tatbikatlar esnasında birimden ve tatbikat yapılan hastanenin, 11 inci maddede belirtilen inceleme makamından birer yetkili hazır bulunur. Birim yetkilisi Bakanlıkça belirlenen HAP tatbikat değerlendirme standart formunu doldurur. Daha sonra, doldurulan formu göz önüne alarak tatbikata ilişkin raporu hazırlar.

(3) Tatbikat sonunda hastane, birim ve inceleme makamı temsilcilerinin katılımıyla tatbikat değerlendirmesi yapılır. Hastane hazırlayacağı tatbikat raporunu, varsa tatbikatın video görüntüsü ve resimlerini de ekleyerek, birime gönderir. Birim kendi hazırladığı rapora hastanenin gönderdiği raporu da ekleyerek hastanenin bağlı bulunduğu kurumun inceleme makamına gereği için gönderir.

(4) Birim tarafından hastane ile birlikte belirlenen tatbikat tarihleri Ocak ayında, gerçekleştirilen tatbikat raporları üç aylık periyotlar şeklinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(5) Tatbikatlarda görsel ve yazılı basının yapacağı habere yönelik izinlerin verilmesinden;

a) Kamu ve özel hastaneler için il sağlık müdürlüğü,

b) Üniversite hastaneleri için üniversite rektörlüğü veya rektörlükçe yetkilendirilen başhekimlik makamı,

c) Belediye hastaneleri için belediye başkanlığı veya başkanlıkça yetkilendirilen başhekimlik makamı,

yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAP Eğitimleri

Hastane afet ve acil durum plan eğitimleri

MADDE 17 – (1) Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) ile ilgili sertifikalı eğitimler 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında yürütülür.

(2) HAP Uygulayıcı Eğitimleri;

a) Kamu hastaneleri için: Birim veya kamu hastaneleri hizmetlerinden sorumlu başkanlık tarafından eğitim düzenlenir. Kamu hastaneleri hizmetlerinden sorumlu başkanlık tarafından düzenlenen eğitimlerin tarihleri, birimin bilgisi dahilinde belirlenir ve eğitimlere birim tarafından gözlemci olarak katılım sağlanabilir. Eğitim öncesi ve sonrası eğitim tarihleri, eğitmen ve katılımcı listeleri birime gönderilir.

b) Özel hastaneler için: Birim ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık ile birlikte eğitim düzenlenir.

c) Üniversite, belediye ve EII ve EIII grubu ilçe devlet hastaneleri için: Birim tarafından eğitim düzenlenir.

ç) Eğitim süresi en az üç gün ve bir oturumdaki katılımcı sayısı en az 10, en fazla 30 kişi olabilir. Eğitimde Genel Müdürlükçe hazırlanan standart eğitim içeriği kullanılır. İçeriğin değişmesi gerektiğinde bu işlem Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır.

(3) HAP uygulayıcı eğitimlerine 8 inci maddede yer alan HAP komisyonunda bulunması zorunlu olan kişiler ve 11 inci maddede yer alan incelemeden sorumlu kişiler katılır. HAP komisyonunda yer alan üyelerin eğitimi tamamlandıktan sonra bu kişilere ek olarak hastanelerin belirlediği kişiler de HAP eğitimlerine katılabilir. HAP Uygulayıcı Eğitimini tamamlayan katılımcılara, katılım belgesi düzenlenir.

(4) Yönetici eğitimi: Birim tarafından eğitim düzenlenir. Eğitime hastane başhekimi, mesul müdür ve inceleme makamından sorumlu kişi katılır. Eğitim süresi bir gündür ve eğitimde Genel Müdürlükçe hazırlanan standart eğitim içeriği kullanılır. İçeriğin değişmesi gerektiğinde bu işlem Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır. Yönetici, talep ettiği takdirde üç günlük uygulayıcı eğitimine katılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıtların tutulması

MADDE 18 – (1) Bilgi kaybını önlemek ve veri kaydını standartlaştırmak için tüm hastaneler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve UMKE timleri Bakanlık tarafından belirlenen triyaj kartını kullanacaklardır.

Hastanelerde afet timlerinin oluşturulması

MADDE 19 – (1) Hastaneler; 99 yatak kapasitesine kadar en az bir, 100-300 arası yatak kapasitesine sahip ise en az iki, 301-499 arası yatak kapasitesine sahip ise en az üç, 500-999 arası yatak kapasitesine sahip ise en az dört, 1000-1999 arası yatak kapasitesine sahip ise en az altı, 2000-2999 arası yatak kapasitesine sahip ise en az 8, 3000 ve üzeri yatak kapasitesine sahip ise en az on afet timi oluşturmak ve oluşturulan afet timi/timlerine, Bakanlıkça eğitim içeriği belirlenen hastane afet timi temel eğitimi ile afet ve acil durumlarda, hastanelerinde ve afet bölgesinde sunulacak sağlık hizmeti kalitesini artırmak için gerekli yeterliliği kazandıracak eğitimleri aldırmak zorundadır. Hastane afet timleri olağan durumda asli görev yerlerinde hizmet eder, HAP uygulanırken gerekmesi halinde öncelikle tahliye ve hastanede yapısal hasarlar olması durumunda medikal kurtarma işleminde görev alırlar.

Düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan standart inceleme formu 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlıkça düzenlenip ilgili birimlere duyurulur.

(2) Hastane UMKE timi/timlerini oluşturan ve UMKE temel eğitimi aldıran hastanelerin UMKE timleri, hastane afet timi olarak görev yapacaklardır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir