Farklı kişilere ait 13 adet yapının tek bir yapı tatil tutanağı ile tespit edilerek yıkım kararı verilmesi hukuka uygun değildir

Danıştay 14. Dairesinin 24.02.2016 tarih ve E:2015/9119, K:2016/1110 sayılı kararı;

“Olayda, yapı tatil tutanağı ile tespit edilen 13 adet yapının farklı kişilere ait olduğu, her bir yapı için Yasada belirtilen usulde ayrı ayrı yapı tatil tutanağı düzenlenmesi ve bu tutanakların yapı sahiplerine imzalatılamaması halinde yapı yerine asılmasının ardından işlem tesisi gerekmekte iken farklı kişilere ait 13 adet yapının tek bir yapı tatil tutanağı ile tespit edilerek yıkım kararı verildiği görülmektedir.

Bu durumda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde öngörülen usule uygun olarak düzenlenmeyen yapı tatil tutanağına dayalı olarak tesis edilen dava konusu yıkım işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir