Delil avansının yatırılmaması, davanın usulden reddini gerektirmez.

          

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ

ESASNO. 2016/24537
KARAR NO. 2017/2528
KARAR TARİHİ. 27.2.2017

 

ÖZET: Delil avansı ile gider avansının farkı (HMK 324,120,114/g)… Tanık masrafı, bilirkişi raporu alınması ve keşif gideri gibi “delil ikamesine yönelik giderler “GİDER AVANSI DEĞİL DELİL AVANSI”dır… Delil ikamesi avansının verilen kesin süre içinde yatırılmaması dava şartı nedeni ile davanın reddini gerektirmez. Taraflar belirlenen kesin sürede delil avansı giderini yatırmazsa dayandığı o delilinden vazgeçmiş sayılır… mahkemece belirlenen sürede delil avansı giderini yatırmadığı anlaşılan davacının bilirkişi delilinden vazgeçmiş sayılacağı gözetilerek mevcut delil durumuna göre karar verilmesi gerekirken, HMK 114/g ve 115/2 maddelerince davanın usulden reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu.

Taraflar arasındaki muarazanın önlenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü

KARAR
Davacı, davalı kurum ile aralarındaki sözleşme kapsamında SGK mensubu vatandaşlara acil sağlık hizmeti sunduğunu, 2014 yılı Ağustos dönemine ait faturalar kapsamında verilen bir kısım sağlık hizmetlerinin, acil sağlık hizmetleri kapsamında olmadığından bahisle, 196.366.98 TL’nin hakedişten kesileceğinin, davalı kurumun web sayfası üzerinden duyurulduğunu, davalı tarafça yapılacağı belirtilen kesintiye dayanak herhangi bir teftiş kurulu raporu veya inceleme bulunmadığını, bunun dışında, davalı tarafça kesintiye dayanak olarak herhangi bir bilgi veya belge gösterilmediğini ileri sürerek, yapılan işlemlerin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, işlemin sözleşme ve mevzuaata uygun olduğunu beyanla davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, verilen süreye rağmen 1.000 TL gider avansının mahkeme veznesine yatırılmadığı gerekçesi ile HMK 114/g ve 115/2 maddelerince davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 16.12.2014 tarihinde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu döneminde açılmıştır. Anılan Kanun’un 114/g. maddesinde gider avansı dava şartı olarak düzenlenmiştir. HMK 115/2. maddesinde ise dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlatılması için kesin süre verilmesi, bu süre içerisinde noksanlık giderilmezse davanın dava şartı yokluğundan usulden reddedileceği düzenlenmiştir. 6100 Sayılı Kanun’un 120. maddesindeki gider avansı ile ilgili düzenleme 324. maddedeki delil ikamesi avansı kuralı ile birlikte değerlendirilmeli ve dava şartı olan gider avansı, delillerin ikamesi dışındaki yargılama giderleri için dikkate alınmalıdır. Dolayısı ile delil ikamesi için alınacak avans ile dava şartı olan gider avansı birbirinden ayrılmalı, delillerin ikamesi için alınacak avans gider avansı içinde yer almamalıdır. Şahit dinlenmesi, bilirkişi raporu alınması ve keşif gideri gibi delil ikamesine yönelik giderlerin gider avansı içinde değerlendirilmesi 6100 Sayılı Kanun’un 324. maddesi düzenlemesi karşısında mümkün değildir. Ayrıca yukarda açıklandığı gibi gider avansı dava şartı iken delil İkamesi avansı dava şartı olarak nitelendirilemez. Delil ikamesi avansının verilen kesin süre içinde yatırılmaması dava şartı nedeni ile davanın reddini gerektirmez. Taraflar belirlenen kesin sürede delil avansı giderini yatırmazsa dayandığı o delilinden vazgeçmiş sayılır.

Hal böyle olunca somut olayda mahkemece belirlenen sürede delil avansı giderini yatırmadığı anlaşılan davacının bilirkişi delilinden vazgeçmiş sayılacağı gözetilerek mevcut delil durumuna göre karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA peşin alınan 29,20 TL harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:www.kararara.com

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir