Danıştay polis memurunun il içi “gerekçesiz” atama yapılmasının iptaline karar verdi

D A N I Ş T A Y

16. DAİRE

Esas No : 2015/3648
Karar No : 2016/2620
İstemin_Özeti: Aydın 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2012 tarih ve E:2011/2003, K:2012/748 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik HakimiDüşünces: İdare Mahkemesi kararının, gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesince gereği görüşüldü:

Dava; Aydın İli, Didim İlçesi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde polis memuru olarak görev yapan davacının, Altınkum Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmesine ilişkin 26.8.2011 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Aydın 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2012 tarih ve E:2011/2003, K:2012/748 sayılı kararıyla; İlçe genelinde personel ihtiyacı olması nedeniyle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, bu ihtiyacın branşlı personel ile giderilmesinin zorunlu olduğuna dair bilgi ve belgenin sunulamaması, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde aşırı istihdam oluştuğu ve bu birimde davacının hizmetine ihtiyaç bulunmadığının davalı idarece ileri sürülmemesi karşısında kural olarak branşında istihdam edilmesi gereken davacının Altınkum Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare; dava konusu işlemde hukuka ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığını ileri sürerek, kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesinde, “Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden:

A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olunur.

C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebebiyle bildirilir.” hükmü, ” 9. maddesinin (B) fıkrasında da, “Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler, hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlıklarına vali adına imza yetkisi verebilirler.” 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (ç) bendinde; Jandarma, Polis, Gümrük Muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak Vali tarafından yerlerinin değiştirilebileceği ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına (Gümrük Müsteşarlığı’na) bilgi verileceği hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 32. maddesinin (d) bendinde “Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.” kuralı bulunmaktadır.

Olayda; her ne kadar 26.8.2011 tarihli işlemin konusunun davacının Aydın İli, Didim İlçesi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, Altınkum Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmesi olarak belirtildiği görülmekte ise de; uyuşmazlığa konu istemin il içinde naklen atama işleminin iptaline yönelik olduğu dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetkili kılınması gerekeceği tartışmasızdır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesi ile il memurlarının, 11/ç. maddesi ile polis memurlarının görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda Valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı, aynı Kanun’un 9/B maddesi ile devredilebileceği öngörülen yetkinin hesabata ve teknik hususlara ait işlerle ilgili bulunup naklen atama konusundaki yetkiyi kapsamadığı, Valiye tanınan bu yetkinin Kaymakam tarafından kullanılamayacağı kuşkusuz olup, davacının il içinde naklen atanması işleminin Vali tarafından tesis edilmesi gerekirken, bu kurala uyulmaksızın Kaymakam tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Aydın 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2012 tarih ve E:2011/2003, K:2012/748 sayılı kararının, gerekçesi düzeltilmek suretiyle ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.4.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:Kararara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir