Bölüm ve unvan dikkate alınmadan personel alımı kamu zararıdır

Danıştay 12. Dairesi, sözleşmeli personel statüsünde eğitmen olarak görev yapan davacının, görevinin gerektirdiği eğitmen kadrosuna ihtiyaç kalmaması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

İlk derece mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca sunulan cevabi yazıda, davacının eğitim durumunun eğitmen kadrosuna atanması için uygun olduğunun bildirilmesi ve ihbar yapıldığına yönelik davalı idare tarafından bir belge sunulmadığı gerekçesi ile işlemi iptal etmişti.

Danıştay adı geçenin eğitmen kadrosuna ilişkin hiçbir işlemi yapmamasını dikkate aldı

Asli ve sürekli nitelikte kamu hizmeti ifa eden sözleşmeli personelin içinde bulunduğu “kamu hukuku bağlantılı, esasları idare tarafından önceden düzenlenmiş, güvenceli durum” sebebiyle yenilememenin veya feshin haklı sebeplere dayanması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca 15/12/2016 – 06/01/2017 tarihleri arasında teknik hizmetler sınıfında ekonomist olarak görev yapan davacının, mezuniyet koşulunu sağlamadığından bahisle, sözleşmesinin feshi üzerine 31/03/2017 tarihinde bu kez eğitmen olarak göreve başlamasıyla, aynı gün Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve 2017 yılı içinde yapılacak ihalelerde asil komisyon üyesi olarak görevlendirildiği; ancak, davalı idarece davacının hizmetine ihtiyaç bulunmadığı gibi, unvanı ile ilgili herhangi bir proje gerçekleştirmediği, dolayısıyla mezun olduğu bölüm ve unvanı dikkate alınmadan yapılan iş akdinin belediyeyi zarara uğrattığı belirtilerek, görevinin gerektirdiği eğitmen kadrosuna ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; eğitmen kadrosunda istihdam edilen davacının, çalıştığı süre boyunca kadrosunun gerektirdiği bir faaliyette bulunmaması, davalı Belediyece de eğitmen kadrosuna ihtiyaç duyulan bir çalışma yürütülmemesi ve göreve başladığı gün başka bir birimde görevlendirilmesi de dikkate alındığında; idarece takdir yetkisine dayanılarak kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak tesis edilmiştir.


T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/1483
Karar No: 2023/3187

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi .. İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
Sarıoğlan Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde eğitmen olarak görev yapan davacının, görevinin gerektirdiği eğitmen kadrosuna ihtiyaç kalmaması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
… İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca, eğitmen kadro unvanı ile tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personelin, yürüteceği hizmet için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımasının zorunlu olduğu, eğitmen kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak gerektiğinin anlaşıldığı, hizmet sözleşmesinin kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilebilmesinin ise; ancak, sözleşmeli personelin yürüteceği görev itibarıyla işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da taraflar arasında imzalanmış olan sözleşmenin 13. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen sürelere uyulması halinde mümkün olduğu, dava konusu uyuşmazlıkta, davalı idarenin kadro durumuna bakıldığında, 1 adet 8. dereceli eğitmen kadrosu bulunduğu ve davacının da bu kadroya atanarak, fiilen görevine başladığı, yapılan ara kararına istinaden İçişleri Bakanlığınca sunulan cevabi yazıda, davacının eğitim durumunun eğitmen kadrosuna atanması için uygun olduğunun bildirildiği, ayrıca 31/03/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında geçerli hizmet sözleşmesinin 13. maddesinin (c) fıkrasında yer alan, “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.” yönündeki düzenleme gereğince, ihbar yapıldığına yönelik davalı idare tarafından bir belge sunulmadığı; bu durumda, dava konusu işlemin nedeninin açık ve somut bir şekilde ispat edilmeden, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinde belirtilen ihbar süresine uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının, dava tarihi olan 02/08/2017 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi .. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde sözleşmeli personelin çalışma şartlarının düzenlendiği, davacı tarafın, herhangi bir proje hazırlamadan işe başlatıldığı gibi, çalıştığı dönemde de unvanı ile ilgili bir proje gerçekleştirmediği, yeterli mesleki bilgisinin bulunmadığı, bu unvana herhangi bir ihtiyaç olmadığı, aksi durumda çalıştırılmasının maddi külfete yol açacağı belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .
DÜŞÜNCESİ:
 Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Başmakçı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezuniyeti bulunan davacı, Sarıoğlan Belediye Meclisinin. tarih ve. sayılı kararına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca, davalı idarede münhal bulunan 8. derecede teknik hizmetler sınıfındaki ekonomist kadrosuna tam zamanlı sözleşmeli personel olarak atanarak, 15/12/2016 tarihinde göreve başlamıştır.
İçişleri Bakanlığının. tarih ve. sayılı yazısı ile, Mahalli İdareler Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, gerekli mezuniyet şartını taşımadığından, yeniden işlem yapılması için sözleşmesinin iadesi üzerine. tarih ve . sayılı işlemle sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiş olup, 06/01/2017 tarihi itibarıyla ilişiği kesilmiştir.
Davacı 29/03/2017 tarihli başvurusuyla, eğitmen kadrosunda çalışma yönünde talepte bulunmuştur.
Sarıoğlan Belediye Meclisinin. tarih ve. sayılı kararına istinaden, 5393 sayılı Kanun’un 49. maddesi doğrultusunda davalı idarenin norm kadrosunda münhal bulunan 8. derecedeki genel idari hizmetler sınıfındaki eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 31/03/2017 tarihinde göreve başlamış olup, aynı tarihte Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve 2017 yılı içinde yapılacak ihalelerde asil komisyon üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Davalı idarenin. tarih ve. sayılı dava konusu işlemiyle; 31/03/2017 tarihinde imzalanan ve 31/03/2017-31/12/2017 tarihleri arasında geçerli olan 2017 yılına ilişkin hizmet sözleşmesi, görevinin gerektirdiği eğitmen kadrosuna ihtiyaç kalmaması nedeniyle feshedilmiştir.
Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir…”, “…Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi; “Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” şeklinde düzenlenmiştir.

06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 1. maddesinde; bu Esaslar’ın 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı belirtilmiş; 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılanların, “hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi” sözleşmenin sona ermesi hali olarak düzenlenmiş; “Sözleşmenin Feshi” başlıklı Ek 6. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise, “Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca, sözleşme süresi sonunda, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu gibi, haklı nedenlerin bulunması durumunda sözleşmeli personelin sözleşme süresi dolmadan sözleşmelerinin feshedilebilmesi de mümkün ise de; asli ve sürekli nitelikte kamu hizmeti ifa eden sözleşmeli personelin içinde bulunduğu “kamu hukuku bağlantılı, esasları idare tarafından önceden düzenlenmiş, güvenceli durum” sebebiyle yenilememenin veya feshin haklı sebeplere dayanması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca 15/12/2016 – 06/01/2017 tarihleri arasında teknik hizmetler sınıfında ekonomist olarak görev yapan davacının, mezuniyet koşulunu sağlamadığından bahisle, sözleşmesinin feshi üzerine 31/03/2017 tarihinde bu kez eğitmen olarak göreve başlamasıyla, aynı gün Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve 2017 yılı içinde yapılacak ihalelerde asil komisyon üyesi olarak görevlendirildiği; ancak, davalı idarece davacının hizmetine ihtiyaç bulunmadığı gibi, unvanı ile ilgili herhangi bir proje gerçekleştirmediği, dolayısıyla mezun olduğu bölüm ve unvanı dikkate alınmadan yapılan iş akdinin belediyeyi zarara uğrattığı belirtilerek, görevinin gerektirdiği eğitmen kadrosuna ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; eğitmen kadrosunda istihdam edilen davacının, çalıştığı süre boyunca kadrosunun gerektirdiği bir faaliyette bulunmaması, davalı Belediyece de eğitmen kadrosuna ihtiyaç duyulan bir çalışma yürütülmemesi ve göreve başladığı gün başka bir birimde görevlendirilmesi de dikkate alındığında; idarece takdir yetkisine dayanılarak kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak tesis edilen, davacının hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, özlük haklarının iadesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın. Bölge İdare Mahkemesi… İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak 06/06/2023 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY:
Temyize konu karar ve dayandığı gerekçe hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

Kaynak:memurlar.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir