Aydın’da 64 adet Jeotermal saha ihaleye çıkıyor!

Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin kararı, 23.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Aydın’ın çeşitli ilçelerindeki 7 jeotermal kaynak işletme, 64 jeotermal kaynak arama ve 39 doğal mineralli su ruhsat sahası, kapalı teklif ve artırma usulüyle ihale edilerek aramaya açılacak. Tahmini bedelleri 50 bin ile 69 bin 708 lira arasında değişen 39 doğal mineralli su ruhsat sahasının ihalesi 5 Ağustos Pazartesi günü, tahmini bedelleri 50 bin ile 85 milyon 44 bin 456 lira arasında değişen 7 jeotermal kaynak işletme ve 64 jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaların ihaleleri ise 6-8 Ağustos tarihlerinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında yapılacak.

Resmi Gazeted yayınlanan metinde;

JEOTERMAL SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

 Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10/c maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17/1. maddesi gereğince; İlimiz hudutlarında 7 adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası, 64 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası ile 39 adet Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahası, ihale yolu ile ARAMAYA açılacaktır.

1. Aşağıdaki listede erişim numarası, eski ruhsat numarası, kaynak türü, ilçesi, mahallesi, alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri yazılı doğal mineralli su (DMS) ruhsat sahaları ile jeotermal kaynak arama (JK-A) ve işletme (JK-İ) ruhsat sahaları ihale yolu ile ARAMAYA açılacaktır.

2. İhaleler ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde imza karşılığı ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartname bedeli olan 1.000 TL. (bin) Başkanlığımızın T.C. Vakıflar Bankası Aydın şubesindeki TR72 0001 5001 5800 7305 4493 71 numaralı hesabına ihale numarası ile şartname bedeli olarak yatıracaktır.

3. İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümlerine göre “Kapalı Teklif ve Artırma Usulü” ile ekli listede belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

4. İhale Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binası (Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak:17 Efeler/AYDIN ) 3. Kat Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü (No:313) odasında yapılacaktır.

5. İhaleye çıkacak ruhsat sahalarının tahmini bedelleri ve geçici teminat miktarları ekli listede hizalarında gösterilmiştir.

6. Ekli listede ihale numarası belirtilen ruhsat sahalarının hizalarında belirtilen miktarlarda 2886 sayılı kanunun 25. Maddesine göre geçici teminat alınacaktır. Teminat olarak kabul edilecek değerler aynı kanunun 26. Maddesinde belirtilmiştir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen istekliler teminatlarını İhale numara ve bilgilerini belirterek, Başkanlığımızın T.C. Vakıflar Bankası Aydın şubesindeki TR72 0001 5001 5800 7305 4493 71 numaralı hesabına yatıracaktır. 27. Maddeye göre geçici teminat için teminat mektubu verecek isteklilerin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hitaben düzenlenmiş, işin adı, ihale numarası, banka teyit yazısı olan süresiz teminat mektubu vermesi gerekir.

7. İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı kanunun 37.maddesine göre hazırladıkları tekliflerini aynın kanunun 38. maddesine göre ekli listede belirtilen ihale saatine kadar Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

8. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır; İhaleye; 5686 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre, Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseselerine, bağlı ortaklık ve iştiraklerine, diğer kamu kurum kuruluş ve idarelerine, gerçek veya tüzel kişiler girebilir. İhale sonucu arama ruhsatı bunlar adına düzenlenir. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde usulüne uygun hazırlanmış teklif için; 23.07.2019 “SALI” SEDA 6346 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Artırma İlanları” (2)

A- Tüm İstekliler için Zorunlu Belgeler:

1) Teklif Mektubu,

2) Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte),

3) Şartname bedelinin banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

4) Geçici teminata ilişkin banka teminat mektubu veya geçici teminatın banka hesabına nakit yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

5) Teklif verenin, (imzalayan kişi) imza sirküsü (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter onaylı sureti) ve TC Kimlik numarasının da bulunduğu kimlik belgesi (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti)

6) Vekâleten, istekli adına teklif vereceklerin, noterden alınmış vekâletnameleri ve imza sirküleri (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter onaylı sureti)

7) Vekalet verenin/verenlerin, gerçek kişi veya tüzelkişi adına vekalet vermeye imza yetkisi olduğuna dair karar veya vekalet (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter onaylı sureti)

8) Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan imza sirküleri (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter onaylı sureti)

9) Tebligat için adres, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi beyanı, (Şartnamenin son sayfasına yazılacak ve imzalanacak)

 10) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

B- Gerçek Kişiler:

1) T.C. kimlik numarasını içeren kimlik belgesi, (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti)

C-Tüzel Kişiler:

1) İhale yılı içinde alınmış, bağlı olduğu Oda kayıt belgesi

D-Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Belediyeler:

1) Kamu Kuruluşları ve İştirakleri, Belediyeler ve İştirakleri, ihaleye teklif verecek kişilere verecekleri vekâletleri ve vekâlet veren ile vekâlet eden kişinin imza örneklerini yazı ile verebilirler. İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar vereceklerdir.

9. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ile ilgili olarak, 2886 Sayılı Kanununun 38. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

10.İsteklilerin istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

11. İhale üzerinde kalan istekliden, ihale sonucu verilecek ruhsat verilmeden önce; 23.07.2019 “SALI” SEDA 6346 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Artırma İlanları” (3)

11.1. Şirketin, kuruluşun, gerçek kişinin kuruluş statüsünün yer aldığı, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Statüsünde Jeotermal faaliyet yaptığı belirtilmiş olacak)

11.2. Mali yeterlilik belgesi; (170.961,36-TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge)

11.3. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir belge,

 11.4. Arama Ruhsat Harcı (2.790,97 TL.)

11.5. Ruhsat Teminatı (Kesin ve Süresiz, Ruhsat Alanına Göre Hesaplanacak)

 11.6. Üzerinde ihale kalan istekli arama projesini hazırlayarak yukarıdaki belgelerle birlikte ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde idareye teslim ederek arama ruhsatını talep etmesi gerekmektedir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

İhale yolu ile aramalara açılacak doğal mineralli su (dms) sahaları

İlanın linki:

Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir