Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK Tarifesi derhal güncel ekonomik koşullara uyarlanmalı ve enflasyon oranında artış yapılmalıdır

                   23 Temmuz 2022 Cumartesi günü TBB tarafından düzenlenecek Baro Başkanları Toplantısında “ara dönem avukatlık ücret tarifesi ve 2023 yılı avukatlık ücret tarifesi  hakkındaki eylem planı” görüşülecektir.

                   Avukatlar zor koşullar altında mesleklerini yapmaktadır ve her geçen gün bu zorluklar daha da artmaktadır. Avukatların yaşadığı sorunlar ve buna eklenen hak ihlalleri, kutsal olan savunma hakkının yerine getirilmesine engel olacak niteliktedir. Avukatlar mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sorunlar ve ekonomik zorluklar nedeniyle hızla yalnızlaşmaktadır.

                   Avukatların içinde bulunduğu kötü şartlar, mesleği değersizleştirme gayretleri ile paralel gelişmektedir. Savunmayı susturabilmek için değersizleştirmeye çalışılmaktadır. Avukatlık mesleğinin saygınlığı, demokratik, çağdaş hukuk devletinin temeli ve garantisidir.

                   Gittikçe ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında, yoksullaşan avukatların sorunlarını en üst perdeden dile getirmek, en hızlı, makul ve akılcı çözümlerin yaşama geçirilmesi için mücadele edilmesi gerekir. Çünkü artık avukatların dayanacak gücü kalmamıştır

                   Avukatlar, gittikçe yoksullaşmakta ve geçimini sağlamakta zorlanmaktadır. Avukatların % 60 ı asgari ücretin altında gelir elde etmektedir. Türkiye’de avukatlar açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmektedir. Bu durum hamasi söylemlerle, nutuklarla, standart basın açıklamalarıyla geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. Artık Baroların, avukatların açlık sınırında yaşamayı hak etmediğini, sıradan basın açıklaması dışında dillendirmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir.

                   Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20.Kasım.2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bugün hala bu tarife uygulanmaktadır. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılırken, avukatların ödeyeceği primler yükseltilmiş, fakat asgari ücret tarifesine ve CMK ücretlerine artış yapılmamıştır.

                   18.11.1992 tarihinde kabul edilen 3842 sayılı Yasa ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan değişikliklerle ceza yargılamasına kazandırdığı “müdafi tayini” uygulaması yaklaşık yirmi yıldır tartışmaları ile birlikte sürmektedir. Uluslararası sözleşmeler göre bir suçla suçlanan herkes, parasal olanakları elvermiyorsa, ücretsiz olarak müdafi (avukat) yardımından yararlandırılır. Bu hak, temel hak ve özgürlükler duyulan saygının ve adil yargılanmanın doğal gereğidir. “Adil yargılanma hakkı”nın sağlanması ve “adaletin selameti” selameti için getirildiği belirtilen bu sistemin günümüzde avukatları asıl mağdur eden bir yapıya dönüştürmüştür.

                   Sözleşmelerin ve hukuk devletinin gereği olarak koşulların oluşması halinde zorunlu olarak avukat yardımı sağlamak zorunda olan hükümetler, konu kaynak ayırma ve aktarıma gelince sorumluluktan kaçmakta, bu hukuki yardımın bütün yükünü avukatların üzerine yüklemektedir.

                   Günümüz koşullarında Adalet Bakanlığı’nın bu sistem için ayırdığı kaynak, hizmetin doğasında uzak ve meslek bağımsızlığını tehlikeye düşürecek niteliktedir.  CMK ücretlerini belirleme ve ödeme konusunda baroların yetkisiz kılınması, ‘‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’’nin çok altında belirlenmesi, tüm yetkinin Adalet Bakanlığında olması nedeniyle avukatlar; şekli adil yargılanma hakkının ucuz iş gücü ordusu haline getirilmiştir.

                   TBB tarafından 23 Temmuz 2022 günü düzenlenecek, Baro Başkanları Toplantısında “ara dönem avukatlık ücret tarifesi ve 2023 yılı avukatlık ücret tarifesi  hakkındaki eylem planı” görüşmelerinde aşağıda açıklanan hususlarda karar verilmesi önem taşımaktadır.

                   Bu nedenlerle;

                   Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK Tarifesi derhal güncel ekonomik koşullara uyarlanmalı ve enflasyon oranında derhal artış yapılmalıdır.

                   Bu sorunların Eylül ayına kadar bekletilmesi mümkün değildir. Avukatların artık dayanacak gücü kalmamıştır.

                   Adalet Bakanlığı tarafından, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK Tarifesinde makul, mantıklı, ihtiyaca yanıt verecek artış gerçekleştirilmemesi durumunda,  31.07.2022 tarihinden itibaren CMK görevlendirilmeleri durdurulmalıdır.

                   Avukatların sorunlarını anlatacak, kamuoyu gündemine getirecek eylemler zaman içerisine yayılacak şekilde bir an önce planlanmalıdır.

                   Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir